<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høyesterett: Ikke mva-fradrag ved salg av næringseiendom

‹ Tilbake til artikler

Høyesterett har nå avsagt dom i saken mellom Staten v/Finansdepartementet og Staten v/Skatteklagenemnda. Saksforholdet har vi tidligere skrevet om i dette innlegget. Høyesterett har i likhet med de tidligere rettsinstansene konkludert med at det ikke foreligger fradragsrett for inngående mva ved salg av næringseiendom i de fem sakene dommen omhandler. 

Saken gjelder fem ulike saker der Skatteklagenemnda innvilget mva-fradrag for transaksjonskostnader knyttet til salg av næringseiendom. En av eiendommene var brukt som hovedkontor for avgiftspliktig virksomhet. Denne ble solgt og tomten hadde også et stort utbyggingspotensial. De øvrige fire sakene gjelder næringseiendom som har vært benyttet i utleievirksomhet og hvor utleier har vært frivillig registrert for mva. Høyesterett har delt opp sin begrunnelse for å hensynta de to ulike sakskompleksene. 

Salget av hovedkontoret

Salget av hovedkontoret inkluderte også hele eiendommen som hadde et utviklingspotensial på 95 000 kvm. Selskapet leide tilbake hovedkontoret parallelt med at det ble bygget et nytt hovedkontor til selskapet på tomten, noe kjøper hadde forpliktet seg til som en del av eiendomstransaksjonen.

Høyesterett mener på bakgrunn av dette at transaksjonskostnadene knyttet til salget hadde en viss tilknytning til den samlede virksomheten i konsernet, siden selskapet kvittet seg med uhensiktsmessige lokaler og skaffet seg nye kontorlokaler tilpasset dems behov. 

I vurderingen av om kostnadene var relevante og hadde en tilstrekkelig nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten, mener retten imidlertid at det må tillegges stor vekt at salget først og fremst måtte anses som bedriftsøkonomisk motivert gjennom realisering av verdiene som lå i eiendommen. Salget og kostnadene skiller seg derfor i liten grad fra andre avgiftsunntatte eiendomssalg og fradragsrett vil derfor kunne innebære en subsidiering av en avgiftsunntatt aktivitet, i følge retten.

Etter vårt syn har Høyesterett lagt en streng fortolkning av fradragsretten til grunn for denne delen av saken. 

De fire andre vedtakene

De øvrige fire vedtakene retten vurderte gjaldt som nevnt inngående avgift på kjøp av tjenester knyttet til salg av eiendommer som hadde vært brukt i frivillig registrert utleievirksomhet. I disse fire sakene ble eiendommene solgt som ledd i avvikling av den frivillig registrerte utleievirksomheten.  

Retten nevner at transaksjonskostnadene var en følge av at den avgiftspliktige utleievirksomheten skulle avvikles, men kostnadene hadde ingen påvirkning for virksomheten som skulle avvikles og kom således ikke disse til gode. Videre sier retten at man også kan si det slik at transaksjonene hadde en egenverdi. 

På bakgrunn av disse betraktningene konkluderer Høyesterett med at rådgivningstjenester i en slik situasjon ikke kan anses å ha en tilstrekkelig nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige utleievirksomheten. Det var derfor ikke grunn til å fravike utgangspunktet om at det ikke kan kreves fradrag for inngående mva på tjenester som er knytter til omsetning som er unntatt fra mva. 

Etter dette mente retten at alle de fem vedtakene fra Skatteklagenemnda måtte anses ugyldige og anken ble forkastet. Dermed er nok siste ordet sagt når det gjelder transaksjonskostnader knyttet til salg av næringseiendom i saker med tilsvarende faktiske omstendigheter.  

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen