<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høyesterett om eiendomstransaksjoner og MVA - kort frist for å inngå justeringsavtale

‹ Tilbake til artikler

I en ny dom har Høyesterett slått fast at justeringsavtale må inngås innen fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen da overdragelsen skjer. For sent inngått avtale kan føre til krav om tilbakebetaling av store momsbeløp.   

Kort tidsfrist for å inngå justeringsavtale

Høyesterett har i en dom av 27. oktober 2020 slått fast at fristen for å inngå justeringsavtale er fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen overdragelsen skjer. Dette betyr at ved en eiendomsoverdragelse som gjennomføres for eksempel i februar, må justeringsavtale være inngått senest den 10. april, osv.

For sent inngått justeringsavtale innebærer justeringsplikt for overdrager. Dette betyr at fradragsført inngående mva på eiendommen helt eller delvis må tilbakebetales til staten. 

I hvilke tilfeller bør det inngås justeringsavtale? 

Ved overdragelse av eiendom kan det oppstå plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført mva knyttet til eiendommen. Slik tilbakebetaling kan unngås hvis partene inngår en justeringsavtale. En forutsetning er at den som overtar eiendommen skal benytte denne i mva-pliktig virksomhet. I tillegg gjelder en del andre krav til innholdet i avtalen. 

Det er justeringsreglene i merverdiavgiftsloven som regulerer dette. Reglene omfatter bl.a. overdragelse i form salg, fisjon, fusjon, omdanning mv. 

Saken for Høyesterett 

Saken for Høyesterett gjaldt et tilfelle der selskapet VS Stein AS ble pålagt å utføre og bekoste ulike arbeider på en fylkesvei i forbindelse med utvidelse av et steinbrudd i Sandnes. Byggetiltaket ble deretter overdratt til Statens vegvesen, som administrerer fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen. Ved utførelsen av arbeidene hadde VS Stein AS løpende fradragsført inngående merverdiavgift.

Høyesterett kom til at det forelå en overdragelse av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven, slik at selskapet pliktet å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift etter justeringsreglene i merverdiavgiftsloven kapittel 9. Høyesterett la til grunn at justeringsplikten inntrer ved fristen for innlevering av mva-meldingen for den terminen hvor overdragelse skjer. 

Det ble vist til at justeringsplikten likevel kan unnlates dersom det inngås en justeringsavtale mellom overdrageren og mottakeren. En slik avtale var i denne saken inngått 17 måneder etter at overdragelsen hadde funnet sted. Høyesterett kom til at justeringsavtaler må inngås innen fristen for mva-meldingen for overdragelsesterminen. Avtalen var dermed inngått for sent, og VS Stein AS måtte tilbakebetale fradragsført MVA. .

Se min blogg om lagmannsrettens behandling av saken her

Pass på tidsfristene ved eiendomstransaksjoner! 

Følgene av å la være å inngå justeringsavtale innen tidsfristen kan bli kostbare. Det kan ofte være tale om svært betydelige mva-beløp som må tilbakebetales. 

Det er derfor viktig å kartlegge eventuelle justeringsforpliktelser ved eiendomstransaksjoner. I tillegg er det viktig å passe på den relativt korte tidsfristen for å inngå justeringsavtale. 

I tillegg gjelder en enda kortere frist for å komme i posisjon til å inngå justeringsavtale. Det overtakende selskap må nemlig være mva-registrert i samme mva-termin som transaksjonen gjennomføres for å kunne være part i justeringsavtalen. 

Et eksempel kan belyse dette: Fisjon av en eiendom meldes gjennomført i Foretaksregisteret den 23. desember 2020. Overtakende selskap må da være mva-registrert senest den 31. desember 2020 for å kunne overta justeringsforpliktelse. I tillegg må justeringsavtale være inngått og signert innen den 10. februar 2021. 

Disse tidsfristene er viktige å ha oversikt over ved eiendomstransaksjoner. 

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen