<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IBOR fases ut – hva betyr det for konserninterne lån og renter?

‹ Tilbake til artikler

Vi har hørt om IBOR-reformen en stund, men påvirker det egentlig din virksomhet? Har dere kontrakter som er knyttet opp mot en referanserente, f.eks. Nibor[1], Libor eller Euribor, er svaret ja. Dere vil bli påvirket av reformen i større eller mindre grad, blant annet gjennom behov for reforhandling av avtaler, regnskapsmessige effekter og systemutfordringer. Under har vi kort oppsummert hvilke utfordringer man kan møte gjennom IBOR-reformen, nå og i de neste årene, og hva som skjer i Norge.

Kort bakgrunn

Referanserente er viktig for effektive finansmarkeder og benyttes for prisingen i en rekke finansielle kontrakter. I forbindelse med finanskrisen i 2008 var det lav likviditet i interbankmarkedet, og det ble oppdaget at flere banker hadde manipulert den britisk fastsatte referanserenten, LIBOR, gjennom sine daglige innrapporteringer. Resultatet ble at både relevansen av og tilliten til LIBOR som referanserente ble betydelig redusert. På bakgrunn av den svekkede tilliten tok G20-landene initiativ til å endre referanserentene (IBOR-baserte renter). Arbeidet innebærer en reform av IBOR-rentene.

Internasjonalt har flere land kommet fram til alternative referanserenter. Løsningen i USA er SOFR (Secured Overnight Financing Rate), som har blitt publisert siden april 2018, og Storbritannia har valgt SONIA (Reformed Sterling Overnight Index Average) som har vært publisert like lenge. Euroområdet begynte å publisere €STER (Euro short-term rate) 2. oktober 2019, som deres alternativ til EURIBOR-renten. Felles for de nye rentene er at de er overnattenrenter. SONIA og €STER er også usikrede renter.

Alternativ referanserente i Norge

Arbeidet med å finne en alternativ referanserente i Norge er ledet av Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner, opprettet av Norges Bank. Det er ikke avgjort at Nibor skal fjernes etter 2021, men vi forventer at likviditeten i denne renten vil falle og at flere vil gå over til en ny referanserente. Om Nibor overlever vil avhenge av om panelbankene ønsker å fortsette å bidra, om det er etterspørsel etter Nibor og om kvaliteten viser seg å være god nok.

Den 20. september 2019 kom anbefalingen til ny norsk referanserente; reformert Nowa. Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) (reformert fra og med 1. januar 2020) eksisterer i dag og den oppfyller kravene arbeidsgruppen har satt til en ny referanserente. Den er basert på faktiske transaksjoner og vil ha en transparent og forståelig beregningsmetode. I tillegg er den svært sensitiv for endringer i styringsrenten. Den følger også den internasjonale trenden og er en usikret overnattenrente. Den største forskjellen mellom reformert Nowa og Nibor, er at Nibor er en fremoverskuende terminrente mens Nowa er en overnattenrente som offentliggjøres dagen etter at den er realisert.

Nowa beregnes i dag som et veid gjennomsnitt av renten på usikrede overnattenlån mellom banker i norske kroner. Nowa beregnes på grunnlag av transaksjonsdata fra Norges Banks daglige rapportering av pengemarkedsdata[2]. Usikrede lån mellom bankene som rapporterer daglige data til Norges Bank utført på bankdag T, med forfall T+1 inngår i datagrunnlaget for Nowa. Lån med pålydende verdi under 10 millioner norske kroner, eller der Norges Bank er motpart, inngår ikke. Nowa beregnes basert på faktiske transaksjoner dersom samlet transaksjonsvolum er over 250 millioner og minst tre banker har rapportert inn data. Norges Bank vil jevnlig vurdere behov for endringer i prinsippene for beregning og publisering av Nowa. Endringer i metoden for beregning av Nowa varsles på Norges Banks hjemmesider. Mer informasjon om hvordan Nowa blir beregnet kan finnes på Norges Banks hjemmesider.[3]

Reforhandling av avtaler

Svært mange avtaler er i dag knyttet til en IBOR-rente, og mange av disse rentene vil bli borte de neste årene. Eksempler på avtaler som kan være knyttet til IBOR-renter er konserninterne og eksterne låneavtaler, obligasjoner, rentebytteavtaler og leieavtaler. Også enkelte interne modeller kan bruke IBOR-renter, f.eks. verdsettelsesmodeller. Det er viktig å få oversikt over alle avtaler og modeller som er knyttet til en referanserente.

Resultatet av reforhandlingen kan være at man går fra en 3 måneders Nibor til en Nowa. Det vil da ofte være behov for å reforhandle rentemarginen for å oppnå samme rentenivå som tidligere. 3 måneders Nibor vil være høyere enn en Nowa, og derfor må også overgangen til ny rente reguleres.

IBOR og konserninterne lån

I konserninterne lån benyttes ofte flytende rente – en basisrate pluss et påslag som til sammen utgjør renten på lånet. Nibor brukes som regel som basisrate for lån i norske kroner. For å beregne påslaget som legges på basisraten bruker PwC interne verktøy med tilgang til offisielle databaser som Bloomberg, Refinitiv og S&P Compustat. Her undersøkes påslag på sammenlignbare lån, og etter diverse justeringer, som for eksempel løpetid og sikkerhet, legges påslaget på basisraten. Slike interne lån er variable, og basisraten vil variere normalt hver tredje eller sjette måned. I og med at IBOR fases ut blir alle variable konserninterne lån med en basisrate nødt til å oppdateres med de nye ratene. 

Hva gjør jeg?

Endringer i referanserenten gir utfordringer for konserninterne lån, men enkelte forhold henger fortsatt i luften. Vi anbefaler likevel å starte opp arbeidet med å se på konserninterne lån og renter og kartlegge mulige effekter for eget foretak så raskt som mulig. Advokatfirmaet PwC, samt PwC som er representert i undergruppen av ARR (Arbeidsgrupper for alternative referanserenter), følger situasjonen nøye og vil selvsagt gi løpende informasjon og rådgivning så vi kan hjelpe foretak med å oppdatere låneavtaler og dermed minske skatterisiko. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende samtale, må du gjerne ta kontakt med oss. 

[1] Nibor publiseres i dag for periodene 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder. 3 måneders Nibor er den mest benyttede Nibor renten.
[2] https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/pengemarkedsdata/
[3] https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/nowa/

Simen Bakken Revfem

Simen Bakken Revfem

Jeg heter Simen Bakken Revfem og jeg er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School. Jeg jobber primært med Transfer Pricing og har jobbet i PwC siden 2016 og har erfaring fra PwC Accounting og fra PwCs kontor i Stockholm. Jeg har vært involvert i en rekke prosjekter for nasjonale og internasjonale kunder. Jeg har erfaring med restruktureringer, benchmark-analyser relatert til finansielle transaksjoner, varer og tjenester, samt utarbeidelse av dokumentasjon for internprising.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Internprising - når kost-pluss blir for enkelt

Borgarting lagmannsrett avsa 19. mars 2021 en interessant dom om internprising. I likhet med mange andre konsern hadde Petrolia fastsatt ...

Les artikkelen