<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til sjøfart - Veien mot grønnere sjøfart? Nye regler fra 1. oktober 2023

‹ Tilbake til artikler

Norge har nylig innført et nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff innen sjøfarten, og med dette tiltaket er det nå på plass omsetningskrav for alle de fire transportsektorene: veitrafikk, anlegg, luftfart og sjøfart. Som en konsekvens av dette vil det blant annet oppstå en økning i drivstoffprisene, noe som potensielt kan føre til en reduksjon i lønnsomheten innen sjøfartssektoren.

Politisk ønske om miljøgevinst

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble i juni enige om det reviderte nasjonalbudsjettet for 2023. Blant de mest bemerkelsesverdige endringene var innføringen av omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart, som vil tre i kraft fra 1. oktober 2023. Formålet er at dette skal være en milepæl for miljøet, og et viktig skritt mot å oppfylle Norges forpliktelser under Parisavtalen.

Det som gjør dette omsetningskravet bemerkelsesverdig, er at Norge som første land har innført et omsetningskrav for alle de fire transportformene: veitrafikk, anlegg, luftfart og sjøfart. Dette betyr at Norge får et helhetlig perspektiv på utslippsreduksjon og kan prioritere der det er mest nødvendig. 

Omsetningskrav for leverandørene

Omsetningskravet innebærer at det vil bli pålagt en gradvis økning av biodrivstoffinnblanding i diesel til sjøfart i 2023 og 2024. I samsvar med EUs mål for all sjøfart innen 2030, skal biodrivstoff utgjøre 4 prosent av dieselblandingen i 2023 og 6 prosent i 2024. Det er viktig å merke seg at aktørene som selger drivstoff har valgfrihet når det gjelder hvordan de ønsker å oppfylle disse kravene. Dette betyr at de kan tilpasse sin tilnærming innenfor årets rammer for å sikre at de oppnår målene, uten nødvendigvis å blande inn samme mengde biodrivstoff gjennom året.

Konsekvenser for sjøfartsnæringen 

Innføringen av et særnorsk omsetningskrav for avansert biodrivstoff i sjøfarten har møtt motstand fra næringslivet. Det hevdes at det er forhastet å pålegge slike krav i Norge, uten tilsvarende forpliktelser fra våre naboland. Store leverandører av drivstoff til sjøfarten, har uttrykt bekymring for økte priser sammenlignet med våre naboland. . Leverandørene påpeker at markedet allerede er preget av usikkerhet grunnet bortfallet av russisk lavsvovelolje, som har ført til en betydelig økning i kostnadene for norske fartøy. Dette utgjør en ekstra byrde på 40-80 øre per liter for fartøy som opererer i norske farvann, i tillegg til økte CO2-avgifter og nå et BIO-tillegg i form av dette omsetningskravet.

Videre hevder bransjen at myndighetene undervurderer problemet med karbonlekkasje, da dette omsetningskravet kan føre til at fartøy velger å bunkre drivstoff i utlandet istedenfor i Norge, med betydelige miljøkonsekvenser. Derfor understreker næringen viktigheten av å koordinere norske omsetningskrav med tilsvarende virkemidler i EU og våre naboland for å unngå uønsket karbonlekkasje og sikre en mer rettferdig konkurranse for norske aktører.

Vil omsetningskravet løse miljøutfordringen?

I henhold til forslaget anslås det at omsetningskravet vil føre til en reduksjon på rundt 50 000 tonn CO2 i 2023, og i 2024 forventes en ytterligere reduksjon med 160 000 tonn CO2. På lengre sikt estimeres ytterligere reduksjoner på 50 000 tonn CO2.

Selv om biodrivstoff gir utslippsreduksjoner, er det også en knapp ressurs med betydelige bærekraftsutfordringer. For sjøfarten vil det være nødvendig med ytterligere tiltak, som driftsoptimalisering og overgang til hydrogen, ammoniakk og batterier, for å sikre en langsiktig omstilling av sektoren. Dette er en utfordrende, men nødvendig vei for å skape en mer bærekraftig sjøfart.

Som en del av Norges engasjement for å redusere utslippene, samarbeider Norge med EU for å oppfylle målene i Parisavtalen. Dette innebærer økte forpliktelser, og Norge forventes å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med 50 prosent sammenlignet med 2005. Omsetningskravet for biodrivstoff i sjøfarten er forhåpentligvis en viktig del av vår nasjonale innsats for å nå disse målene.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Sebastian Sandaker

Sebastian Sandaker

Jeg heter Sebastian Sandaker og jobber med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en bachelor og master i forretningsjus og økonomi fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I masteroppgaven min skrev jeg om kravet til aksjekapital for aksjeselskaper. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske selskaper med rådgivning knyttet til håndtering av merverdiavgift blant annet innen finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd, og dele erfaringer knyttet til merverdiavgift.

My name is Sebastian Sandaker and I work with VAT in Advokatfirmaet PwC. I have a bachelor's and master's degree in business law and economics from BI Norwegian Business School in Oslo. In my master's thesis, I wrote about the requirement for share capital for limited liability companies. On a daily basis, I work with assisting Norwegian and foreign companies with advice related to handling VAT, among other things within the financial sector, public sector, real estate and M&A. Through the blog, I hope to be able to give good and useful tips and advice, and share experiences related to VAT.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet sett fra et ESG-perspektiv

Forslag til statsbudsjett for 2024 ble fremlagt fredag 6. oktober. I dette innlegget ser vi nærmere på noen punkter i statsbudsjettet som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frokostseminar: Fallgruver knyttet til kantine

Skattemyndighetene har de siste årene strammet inn på adgangen til å subsidiere bedriftskantiner. Vi holder frokostseminar om dette temaet ...

Les artikkelen