<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innføring av moms på deler av salgsbeløpet for elbiler - endringer i elbilfritaket fra 2023

‹ Tilbake til artikler

Omsetning og langtidsleie/leasing av helelektriske kjøretøy er i dag fritatt for merverdiavgift. Regjeringen har i revidert statsbudsjett for 2022 varslet at fritaket blir endret fra 2023. Endringen innebærer at det blir innført avgiftsplikt for den del av elbilens salgsbeløpet som overstiger 500 000 kr. Det hefter usikkerhet til hvordan avgiftsplikten vil slå ut i praksis, særlig knyttet til leasing av elbil.

Elbilfritaket - en suksess for elektrifiseringen av bilparker

Norge har lenge vært i europatoppen for omsetning av nye elbiler. Momsfritaket for elbiler er fra flere hold frem som en viktig suksessfaktorer for det grønne skiftet innen den norske bilparken. 

Fritaket har i praksis medført at kjøpsprisen for en elbil er 25% rimeligere enn en tilsvarende fossilbil. Kundene har dermed hatt et klart økonomisk intensiv for å velge nettopp en elbil fremfor en bil som bruker fossilt drivstoff som følge av fritaket. Historisk har Norge også hatt lave strømpriser sammenliknet med andre europeiske land, som også har medført at driftskostnadene for elbiler er lave sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff.

Bred politisk enighet for å endre fritaket for elbiler

Fritaket for omsetning og langtidsleie/leasing av helelektriske kjøretøy innebærer i praksis en subsidiering av elbiler ettersom privatpersoner og bedrifter ikke har rett til fradrag for merverdiavgiften på 25% på personkjøretøy.

Fra politisk hold har det over tid blitt stilt spørsmål om det er ønskelig med en slik subsidiering av elbilene, særlig for elbiler i de høyeste prisklassene. De fleste politiske partier har derfor ønsket en endring av elbilfritaket, men det har vært noe ulikheter mellom partiene på hvordan endringen skal innordnes.

Arbeiderpartiet og SP la i utgangspunktet opp til å fjerne fritaket i sin helhet, og erstatte fritaket med en subsidieordning. Vi har tidligere omtalt den foreslåtte subsidieordningen i denne bloggen.  

Regjeringspartiene ble imidlertid enige med budsjettpartner SV om en løsning som medfører at avgiftsplikten inntrer for biler med en verdi på mer enn 500 000 kr. Avgiftsplikt på kjøpsprisen over 500 000 kr må ses i sammenheng med ønske om ikke subsidiere de mer verdifulle elbilene gjennom merverdiavgiftssystemet.

Hvordan beregne momskostnaden endringen medfører  

For kundene innebærer endringen i praksis at en elbil som koster 600 000 kr vil få en avgiftsbelastning på de 100 000 kr som overstiger 500 000, altså kr 25 000 forutsatt 25% moms.

Regnestykket blir slik for en elbil med en kjøpspris på 600 000 kr:

Salgspris eks moms: 600 000 - 500 000 (fritatt beløp) = 100 000
Momspliktig beløp: 100 000
Momsbeløp 25%: 100 000 x 1.25 (moms) = 125 000
Kjøpspris inkl. moms: 500 000 + 125 000 = 625 000

Elbiler som leveres i 2023

Endringen er varslet innført fra 1. januar 2023, og gjelder for elbiler som er registrert etter dette tidspunktet. Dette innebærer at biler som blir kjøpt og registrert i 2022 fortsatt omfattes av dagens regler. 

Elbiler som er kjøpt i 2022, men først leveres i 2023, blir derimot omfattet av endringene. Dette gjelder uavhengig av om bilen ble bestilt med levering i 2022, men hvor leveringen ble forsinket som følge av leveringsproblemer som følge av manglende chip’er e.l.  

Merk at elbiler som koster under 500 000 kr fortsatt er omfattet av momsfritaket i sin helhet. Den varslede endringen av merverdiavgiftsloven vil dermed ikke få noen betydning for de mer rimelige elbilene. Dette er et utslag av det politiske ønske om å kun pålegge avgiftsplikt på elbiler av en mer betydelig økonomisk verdi.

Få detaljer om hvordan avgiftsplikten vil slå ut i praksis

Innføring av moms for elbiler på kjøpsbeløpet over 500 000 kr kom til etter en budsjettenighet mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og SP og SV i juni 2022. Nærmere informasjon om hvordan endringen skal innordnes  er ventet i Statsbudsjettet for 2023. 

Det er fortsatt mange uklarheter knyttet til hvordan endringen av momsfritaket for elbiler vil slå ut i praksis. I et momsperspektiv er endringen en nyvinning, ettersom det innføres avgiftsplikt på deler av et salgsbeløp for samme vare. Dette kan stille særskilte krav til hvordan salgsdokumentene innordnes, ettersom det er krav om å spesifisere avgiftspliktig- og fritatt salg særskilt etter reglene i bokføringsforskriften. 

Endringsforslaget inneholder heller ingen detaljer om hvilken betydning avgiftsplikten vil ha for rett til å fradragsføre inngående moms for næringskunder som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Utgangspunktet etter dagens regler er at det ikke foreligger rett til fradrag inngående avgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Dette gjelder selv om kjøretøyet brukes i kjøperens avgiftspliktige virksomhet. 

Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på personkjøretøy som brukes som, salgsvare, utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet (f.eks. leasing) og eller som brukes i persontransportvirksomhet. 

En naturlig forlengelse av avgiftsplikten er dermed  at f.eks. forhandlere har rett til fradrag for momselementet på elbiler som brukes som salgsvarer. 

Et annet spørsmål er hvilken betydning delvise avgiftsplikten for elbiler har ved import fra produsenter i utlandet. I dag skal elbiler rapporteres som avgiftsfri import i momsmeldingene. Trolig vil det måtte gjøres en splitt mellom avgiftsfri og avgiftspliktig import av kjøretøy ved rapporteringen. 

Normalt tar importørene utgangspunkt i deklarasjonen over import i Altinn for rapportering av importavgift og tilhørende fradrag. Slik vi ser det, vil det trolig bli behov for manuelle kontroller for å sikre rett rapportering ved import av elbiler på en verdi over kr 500 000. 

Usikkerhet knyttet til hvordan endringen vil slå ut for leasing av elbiler

Endringen av momsfritaket innebærer stor usikkerhet knyttet til hvordan avgiftsplikt vil slå ut ved leasing av elbiler med en verdi på over 500 000 kr. Særlig gjelder dette for etablerte leasingforhold som har en varighet utover 2022. 

Trolig vil leasingkundene bli belastet for momselementet i leasingavtalene over resterende del av leasingperioden, normalt mellom 3 og 5 år. Skattemyndighetene bør snarlig klargjøre betydningen endringen vil ha for leasingkundene for å unngå usikkerhet i eksisterende og nye leieforhold. Vi mener likevel at det ikke kan forventes at endringene vil favorisere leasing av elbil på bekostning av ordinær omsetning.  

Vi anbefaler at våre klienter som driver virksomhet knyttet til leasing av elbil foretar en vurdering av sine kundeavtaler for å avklare hvilke muligheter og plikter som foreligger ved innføring av avgiftsplikt på leasing av elbiler med en verdi over 500 000 kr.

Berørte aktører bør følge endringene tett

Detaljene rundt forslaget om innføring av moms på deler av kjøpsbeløpet for elbiler med en verdi på mer enn 500 000 kr er per i dag ikke klarlagt. Endringene er imidlertid ventet å tre i kraft fra 1. januar 2023. 

Dette innebærer at berørte aktører i bransjen har relativt kort tid til å gjennomføre nødvendige omstillinger, herunder i mva-rapportering, rett til fradrag og salgsdokument mv. 

Usikkerheten rundt endringen innebærer videre at kommunikasjonen med kjøpere og leasingtakere av elbiler blir utfordrende, og at det foreligger få konkrete svar på sentrale avgiftsrettslige spørsmål

Vi anbefaler dermed bransjeaktørene om å følge oppdateringer fra Regjeringen og Skattemyndighetene nøye for å få en best mulig overgang til delvis avgiftsplikt ved omsetning og leasing av elbiler fra 2023.

Eivind Robstad

Eivind Robstad

Jeg heter Eivind Robstad og har arbeidet som advokatfullmektig/manager i Advokatfirmaet PwC siden 2018. Jeg arbeider med et bred spekter av mva-relaterte problemstillinger for næringsdrivende og private. Jeg har også erfaring som skattejurist i Skatteetatens storbedriftsavdeling (Sentralskattekontoret for Storbedrifter). Jeg håper at blogginnlegget kan gi innsikt om relevante merverdiavgiftsrettslige tema og andre tilstøtende emner.

My name is Eivind Robstad, and I work as a Manager/Associate Lawyer at PwC Tax and Legal Services in Oslo. I have been working with a wide range of VAT related issues since 2018. I primarily assist our clients with VAT in M&A transaction process and VAT specific issues within the mobility and real estate sector. I also work extensively with various Bookkeeping related questions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen