<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Insentiver i arbeidsforhold - hva du som ansatt eller arbeidsgiver bør tenke på når det gjelder skatt

pwc ‹ Tilbake til artikler

Mange selskaper tilbyr sine ansatte å delta i ulike typer av insentivprogrammer. Valg og utforming av ordning påvirker beskatningen av både ansatt og arbeidsgiver. Vi gir deg en oversikt over noen av de vanligste insentivordningene og hva du bør tenke på når det gjelder skatten.

Skal inntekt fra din insentivordning beskattes som lønn eller som kapital?

Beskatningen av insentiver er avhengig av type ordning og hvordan du strukturer din investering. Et av de viktigste temaene å vurdere er om utbetalinger fra en insentivordning skal beskattes som lønn eller kapitalinntekt, da dette vesentlig påvirker beskatningen både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kapitalinntekt beskattes med maksimalt 22%, eller med 31.68% hvis det er inntekt av aksje som eies direkte av den ansatte. Lønnsinntekt derimot beskattes med en marginalskatt på 46.4%. I tillegg trigges arbeidsgiveravgift på 14.1% hvis inntekten skal behandles som lønn.

Skatten påvirkes av hvordan du strukturer investering din

Ved tilbud om å kjøpe aksjer kan det være en fordel for deg som ansatt å gjøre investeringen via eget aksjeselskap. Gevinst ved realisasjon av aksjene er da skattefri på selskapets hånd og utbytte beskattes med bare 0.66%. Midlene kan dermed brukes for reinvestering og beskatningen kan helt eller delvis utsettes til midlene ved et senere tidspunkt eventuelt utbetales videre til deg. Dette kan være spesielt fordelaktig i tilfeller der det er aktuelt med bytte av hovedaksjonær med krav om reinvestering i nytt selskap.

Kjøp av aksjer til markedspris - beskattes normalt som kapitalinntekt

Vi ser ofte at ansatte tilbys å erverve aksjer i arbeidsgiver-selskapet. Dette gir da mulighet for den ansatte å ta del av fremtidig verdiskapning i selskapet. Forutsatt at aksjene erverves til markedspris og markedsvilkår, skal et slikt aksjekjøp skattemessig behandles som en ordinær aksjeinvestering hvor avkastningen beskattes som ordinær kapitalinntekt.

Dette høres kanskje enkelt ut, men det er viktig å gjøre en grundig vurdering på hva som er markedsmessig og at dette også dokumenteres og underbygges. Tilbudet må innebære en reell investeringsrisiko for den ansatte for at det ikke skal være risiko for lønnsbeskatning. Hvis det f.eks. knyttes vilkår til aksjene i form av bindingstid eller liknende, så er det viktig at også dette blir hensyntatt i prisingen. Ved vurdering av markedspris på ansattes kjøp av aksjer så er det allment akseptert at markedsverdien for en minoritetsaksjonær er lavere enn markedsverdien for en majoritetsaksjonær. I tillegg skal andre begrensninger som for eksempel salgsforbud, manglende stemmerett mv tas med i vurderingen. For å få en så robust pris som mulig kan det være en fordel å ha en uavhengig verdivurdering som dokumentasjon for at et kjøp er gjort til markedsmessige vilkår.

Det er i utgangspunktet ingen hinder for at den ansattes aksjeinvestering finansieres med lån fra arbeidsgiver. Men det er viktig at arbeidsgiver gjennom lånevilkår etc ikke fjerner den ansattes tapsrisiko knyttet til investeringen. Det bør knyttes en faktisk tilbakebetalingsplikt til lånet som også gjelder f.eks. ved et verdifall på aksjene.

Det er også mulig å strukture mer avanserte ordninger for ansattes aksjeerverv med bruk av separat investeringsselskap for alle nøkkelansatte som f.eks. finansieres gjennom lån eller investering fra hovedaksjonær. Det er viktig at en slik struktur ikke innebærer at de ansatte de facto fratas sin investeringsrisiko og grundige vurderinger må gjøres for å sikkerstille de skattemessige effektene.

Kjøp av aksjer til underpris - fordelen beskattes som lønn

Hvis de ansatte i stedet får kjøpe aksjer til underpris, så beskattes forskjellen mellom prisen de betaler og markedspris som lønn. For arbeidsgiver inntreder da også plikt til lønnsinnberetning, forskuddstrekk og betaling av arbeidsgiveravgift. Denne fordelen kommer til beskatning på kjøpstidspunktet, mens en fremtidig verdistigning vil bli beskattet som kapitalinntekt.

Hvis tilbudet om erverv av aksjer er del av en generell ordning til alle ansatte, gis en rabatt på 20 % av den skattepliktige fordelen. Reduksjonen kan ikke overstige 3 000 kr per år for hver person.

Opsjoner i arbeidsforhold – spesialregel

Det er også vanlig at arbeidsgiver tilbyr opsjoner til sine ansatte. En opsjon gir en rett til å kjøpe aksjer i selskapet til et visst forutbestemt pris ved et gitt tidspunkt i fremtiden.

For opsjoner som tilbys i arbeidsforhold finnes en spesialregel som sier at gevinst ved innløsning (eller salg) av opsjonen skal beskattes som lønn. Dette gjelder normalt uavhengig av om de ansatte har betalt markedsverdi for opsjonen.

Det skjer ingen beskatning ved tildeling av opsjonen. Skatt trigges først ved innløsning, eller salg, av opsjonen. Lønnsfordelen beregnes med utgangspunkt i aksjens salgsverdi på innløsningstidspunktet fratrukket eventuell innløsningspris. Fremtidig utbytte og gevinst som knytter seg til aksjene beskattes som ordinær kapitalinntekt.

Mulighet for utsettelse med skatten på aksjeopsjoner i oppstartsselskaper

Fra og med 2018, gis selskaper som kan defineres som oppstartsselskaper under visse vilkår mulighet å tilby sine ansatte aksjeopsjoner med utsatt beskatning. Skatten beregnes etter vanlige regler ved innløsning av opsjonen men som hovedregel blir skatten er ikke betalbar før aksjene realiseres. Her er det imidlertid flere vilkår som må være oppfylt.

Syntetiske optioner - faller utenfør spesialregelen

I motsetning til ordinære aksjeopsjoner, gir syntetiske opsjoner ikke den ansatte en rett til å bli eier av aksjene. De gir isteden en rett til en fremtidig kontantutbetaling basert på verdiutviklingen i selskapet.

Syntetiske opsjoner omfattes ikke av spesialregelen for ordinære opsjoner. Inntekten beskattes dermed ikke automatisk som lønn. Eventuell lønnsfordel må vurderes basert på alminnelige regler. Faktorer som kan underbygge kapitalbeskatning er at den ansatte betaler markedsverdi for opsjonen, at opsjonen er omsettelig, innebærer en reell investeringsrisiko og ikke har direkte link til arbeidsinnsats.

Viktig med grundig analyse og dokumentasjon

Valg av insentivordning samt struktureringen og finansieringen av denna kan få stor innvirkning på beskatningen og effektene kan være store. Det er derfor viktig at det gjøres grundige vurderinger og at dette kan dokumenteres.

Pernilla Viotti Johansen

Pernilla Viotti Johansen

Jeg heter Pernilla Viotti Johansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC AS. Jeg bistår klienter med spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal skatt og har mer enn 16 års erfaring som skatterådgiver i PwC Oslo, Stockholm og London. Jeg arbeider hovedsakelig med transaksjonsrelatert rådgivning, due diligence, strukturering og insentivordninger.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen