<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internprising - når kost-pluss blir for enkelt

‹ Tilbake til artikler

Borgarting lagmannsrett avsa 19. mars 2021 en interessant dom om internprising.

I likhet med mange andre konsern hadde Petrolia fastsatt renten på et internlån mellom utenlandsk mor og norsk datterselskap ved bruk av kost-pluss-metoden. Renten utgjorde morselskapets innlånskostnad, med et marginpåslag (OECD: Cost of funds approach).

Skatteetaten aksepterte ikke metodebruken, fordi det var mulig å identifisere sammenlignbare lån mellom uavhengige parter. Dermed kunne man bruke sammenlignbar ukontrollert pris-metoden (også kalt SUP/CUP). OECDs retningslinjer for internprising gir anvisning på at dette er den beste metoden - når den lar seg anvende. Rentene på lån mellom uavhengige som Skatteetaten identifiserte, var vesentlig lavere enn renten på Petrolias lån.

Lagmannsretten ga Skatteetaten fullt medhold og aksepterte en reduksjon i fradragsberettiget rentemargin fra 10% til hhv. 2,2% og 2,3% for de aktuelle årene.

Saken gjaldt dessuten et spørsmål om tynn kapitalisering, hvor Skatteetaten også fikk fullt medhold.

Dommen illustrerer hvor viktig det er at selskapene er grundige og nøyaktige når renter på interne lån skal fastsettes. Enkle løsninger kan bli kompliserte og kostbare. 

  • Det er risiko forbundet med å basere internrente på konsernets innlånskostnad (kost-pluss).
  • Skatteetaten har tilgang til omfattende markedsdata som vil bli brukt som sammenligningsgrunnlag (SUP/CUP).
  • Skatteetaten tar utgangspunkt i gjennomsnitt av markedsrentene. 
  • Der gjennomsnittet av påstått sammenlignbare markedsrenter er lavere enn konsernets innlånskostnader, er det risiko for at rentefradraget blir redusert.
  • Omstendigheter rundt et internt lån bør dokumenteres - samtidig og grundig.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om renter på lån mellom selskap i konsern.

Les hele dommen her

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Øystein Andal

Øystein Andal

Jeg heter Øystein Andal og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Med bakgrunn fra bl.a. Oljeskattekontoret og Advokatfirmaet Harboe & Co AS, har jeg mange års erfaring innen nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning.

Mine spesialområder er internprising og petroleumsskatt, og jeg bistår både store og små bedrifter i problemstillinger innenfor norsk og internasjonal skatterett.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Øystein Andal, and I am an attorney with PwC. With a background from the Oil Taxation Office and the Law Firm Harboe & Co AS, I have several years of experience in national and international corporate taxation.

My specialties include Transfer Pricing and Petroleum Taxation, and I support both small and large businesses on issues related to national and international tax law.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU Commission publishes proposal to implement debt-equity bias reduction allowance (‘DEBRA’)

The European Commission has published an EU Directive proposal regarding a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) and a limitation of ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om nye regler for beskatning av privat konsum i selskap

Mandag 9. mai 2022 sendte Finansdepartementet ut forslag om særregler for privat konsum i selskap. Høringsfristen er satt til 1. august ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen