<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Introduksjon av VAT i de arabiske gulfstatene fra 1. januar 2018 – er din virksomhet klar?

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

 

Vi står foran innføringen av et nytt momssystem i de arabiske gulfstatene. Innføringen av momssystem i disse statene representerer en stor juridisk og økonomisk forandring for så vel statene selv, men også for de som driver virksomhet eller er involvert i transaksjoner i disse statene. Nedtellingen har nå startet. De første statene innfører sitt momssystem fra 1. januar 2018. Er din virksomhet klar?

GCC-statene har blitt enige om en felles moms- og særavgiftsavtale i form av å ha inngått ulike trakter statene imellom (the Unified VAT and Excise Tax Treaties). Traktatene danner rammene for hvordan GCC-medlemslandene skal implementere sitt nasjonale moms- og særavgiftsregelverk i form av nasjonal lovgivning og utøvende forskrifter. UAE og Saudi-Arabia blir de første landene i regionen til å introdusere moms fra 1. januar 2018. De andre GCC-landene forventes å tilpasse sine lovgivninger i løpet av 2018.

Begrunnelsen bak implementeringen av moms i de arabiske gulfstatene

Formålet bak innføringen av moms- og særavgiftslover i Midtøsten var hovedsakelig å diversifisere inntektsstrømmer. Selv om merverdiavgift ikke er et helt nytt fenomen, utfordrer den komplette innføringen av moms i disse statene ikke bare landets myndigheter, men også bedrifter som opererer i regionen. Inspirasjonen til innføring av et overnasjonalt og mellom-statlig momssystem har vært EU. Dette har resultert i innføring av et sett av regler for bevegelse av varer innenfor GCC-statene. Vi kan også se at momssystemet har noe likhet med de moderne momssystemene i Asia – spesielt ved bruken av ganske lave satser og en bred base for avgiftsbehandling (f.eks. Singapore eller New Zealand).

Hovedprinsipper

I hovedavtalen får man en generell oversikt over hovedprinsippene i gulfstatenes momssystem. For å få et mer detaljert bilde av regelverket i regionen, er det imidlertid nødvendig å studere de lokale implementeringslovene.

Momssystemet skal være basert på bruk av en lav momssats (5%) som gjelder varer og tjenester, med begrenset bruk av unntak og fritak (med rett til fradrag, såkalt zero-rated) for noen leveranser. De fleste formelle krav, vilkår og prosedyrer for overholdelse av rapportering vil være underlagt hvert enkelt medlemslands skjønn i henhold til sin lokale lovgivning. Dette vil gjelde for eksempel for fellesregistrering for moms, standardiserte fakturakrav og momsterminer.

Momsregistreringspliktig vil alle virksomheter være som har oversteget terskelverdien på SAR 375 000 (Saudi Arabian Riyal) i omsetning av varer og tjenester per år. Dette utgjør ca. EUR 85 000 (eller tilsvarende i GCC-statens valutaer). Frivillig momsregistrering er imidlertid også mulig for virksomheter som har omsetning på minimum 50% av denne terskelverdien.

Inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til merverdiavgiftspliktig omsetning vil i henhold til tradisjonelle avgiftsprinsipper være fradragsberettiget ved innrapportering av momsoppgaver for de ulike avgiftsterminene. Bedrifter med både avgiftspliktig omsetning og omsetning som er unntatt avgift, vil kun ha forholdsmessig delt fradragsrett.   

I traktatene er det innført en mekanisme for rapportering av moms på varer som sendes mellom gulfstatene i tråd med tilsvarende prinsipper i EU. Leveringsstedet for slike transaksjoner skal vurderes i landet der transporten av varene ender opp (såfremt øvrige vilkår er oppfylt). Kundene vil i dette tilfellet oppkreve moms i henhold til prinsippet om omvendt avgiftsplikt (reverse charge).

Traktaten inkluderer også innføringen av prinsippet om reverse charge for kjøp av tjenester fra utlandet i tilfeller der leverandøren ikke er etablert i noen av statene. Ansvar for å betale moms på vegne av leverandøren forutsetter at kunden er etablert i det aktuelle gulf-landet.

Moms ved innførsel av varer skal betales ved det første inngangsstedet i GCC-regionen som er betraktet som et forent GCC-tollområde. Eksport av varer til utenfor GCC-områdets territorium, samt levering av varer som er plassert under spesielle tollprosedyrer (referert til i GCCs felles tollov), vil være fritatt for moms.

Når det gjelder krav til oppbevaring av regnskapsmateriale, er oppbevaringsperioden for fakturaer og annet regnskapsmateriale minimum fem år regnet fra slutten av året som dokumentene er utstedt. Imidlertid blir denne perioden forlenget til femten år dersom dokumentene er knyttet til fast eiendom.

Industritilpasninger

Noen virksomhetsområder slik som utdanning, helse, fast eiendom og lokal transport, vil kunne være unntatt eller fritatt for merverdiavgift avhengig av hva hvert enkelt medlemsland har valgt å innføre unntak/fritak for.

Momsbehandlingen av olje-, oljederivat- og gassektoren skal være i samsvar med vilkårene og reglene i medlemsstatenes lokale lovgivning med mulighet for momsfritak.

Avtalen forutsetter at det innføres momsunntak som gjelder finans- og forsikringsvirksomhet, men med en valgfri rett til å velge ulike grenser for momsbehandlingen i den enkelte medlemsstat. Det er også åpnet opp for å kunne føre fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til leveranser av finansielle tjenester etter spesielle satser, men dette er også avhengig av regelverket i de enkelte GCC-statene.

Ved salg av næringsmidler skal det benyttes standard momssats. Hver medlemsstat skal imidlertid ha rett til å anvende fritak for næringsmidler som er nevnt i en samlet liste over varer godkjent av the Financial and Economic Cooperation Committe).

Medisinsk utstyr og medisiner skal være fritatt for moms.

Transport av varer og passasjerer både internt mellom gulf-statene og internasjonal transport ut fra gulf-statene, samt tilhørende tilleggstjenester, skal være fritatt for mva.

Viktige frister å passe på!

UAE og Saudi-Arabia vil være de første landene i regionen som introduserer moms med virkning fra 1. januar 2018. Momsregistrering må være foretatt i disse landene innen 1. januar 2018.

Tidslinje GCC.jpg

I Saudi-Arabia er registreringsportalen åpnet og alle bedrifter som har årlig avgiftspliktig omsetning på over SAR 375 000, må registrere seg for merverdiavgift innen 20. desember 2017 (noen måneder før mva implementering). Om ikke momsregistrering er gjennomført innen 1. januar 2018 så vil myndighetene kunne ilegge straffesanksjoner. For næringsdrivende som har oversteget  registreringsgrensen, men ikke har omsetning over SAR 1 million, er fristen utsatt til 20. desember 2018. Det vil være krav for utenlandske bedrifter å ha en momsrepresentant etablert i Saudi-Arabia.

I UAE er momsregistrering nå tilgjengelig via Federal Tax Authority (FTA) portalen. Fristen for større bedrifter (bedrifter med en årlig omsetning på over AED 150 millioner - De forente arabiske emirater Dirham, som tilsvarer ca. EUR 35 millioner), var 31. oktober 2017! Det er en forlenget frist for bedrifter med en årlig omsetning på over AED 10 millioner (ca. EUR 2,3 millioner) – hvor fristen vil være 30. november 2017. Alle resterende virksomheter med en årlig omsetning som overskrider den obligatoriske registreringsgrensen (forventes å være AED 375.000, ca. EUR 87 000) må søke om registrering innen 4. desember 2017. Det er retningslinjer tilgjengelig sammen med momsregistreringsskjema.

Det forventes at de andre GCC-statene skal tilpasse sine systemer innen utgangen av 2018.

Viktig å passe på ved implementeringen!

Vi ser det som viktig å kartlegge hvilke IT-systemer i din virksomhet som påvirkes av introduksjonen av moms i gulf-statene. Ansatte med ansvarlig for inngåelse av kontrakter og rapportering av moms bør trenes og gjøres kjent med de nye reglene. Det bør også planlegges hvilke kapitalbinding dette medfører for din virksomhet slik at man ikke møter på uforutsette likviditetsproblemer.

Det er en relativt kort tidsramme for innføring av  moms i gulf-statene. De ulike lands regjeringer bekreftet sin forpliktelse, og det har blitt satt i gang rettslige skritt for gjennomføring. Vi vil derfor anbefale alle virksomheter som handler i regionen til å vurdere hvilken påvirkning introduksjonen av moms vil ha på innkjøp og salg av varer og tjenester og foreta nødvendige tiltak for overholde gjeldende registrerings- og rapporteringsfrister i de ulike gulf-statene.

Om din virksomhet har behov for ytterligere veiledning rundt forståelsen av momsreglene i gulf-statene eller har behov for bistand med implementering av momsregistrering i gulf-statene, så ikke nøl med å ta kontakt.

                                                         ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Espen Qvist og Teresa Sermak

 

1De arabiske gulfstatene utgjør statene i det såkalte Gulf Cooperation Council, GCC, på norsk omtalt som Golfrådet, som omfatter kongedømmene Bahrain og Saudi-Arabia, sultanatet Oman og emiratene Kuwait, Qatar og De forente arabiske emirater (UAE)

Espen Qvist

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Espen Qvist and I am a lawyer / partner in PwC Tax and Legal Services. I am head of international indirect tax in PwC Norway and has been working with Norwegian and international indirect tax queries for more than 20 years. On a daily basis, I work with assisting multinational businesses with advice, structuring and issues related to handling VAT and corresponding indirect taxes in Norway, but mostly on countries abroad. He has advised a number of multinationals in specific transaction based VAT and cross border planning, mergers and acquisitions, restructuring and cross border transactions.

Taking the step out and conducting business also outside Norway's borders is becoming increasingly shorter in step with increased globalization and the increasing pace of technological development. Norwegian companies involved in the purchase and sale of goods and services outside Norway's borders will have to deal with regulations within VAT and other indirect taxes, including customs and excise duties in various countries. I hope my reflections and analyzes can give you increased knowledge and an alternative approach to different topics than what traditional newsletters provide. Feel free to contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen