<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Investering i kryptovaluta kan bli dyrere enn du tror

Cryptovaluta ‹ Tilbake til artikler

 

Det investeres mer enn noen gang i kryptovaluta, og nylige undersøkelser viser at hele 200 000 nordmenn nå har investert i kryptovaluta - dette til tross for at ikke alle nødvendigvis vet hva det dreier seg om.  Andelen som ikke kjenner de potensielle skattemessige konsekvensene av en slik investering er ofte like høy. Vi har derfor laget en oversikt over de viktigste punktene privatpersoner og næringsdrivende må kjenne til om de går med en tanke om å investere i kryptovaluta.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er verken et nytt begrep, eller et nytt fenomen. Bitcoin, som var den første kryptovalutaen som så dagens lys, ble annonsert allerede i 2008, og før det var det flere mislykkede forsøk på å etablere kryptovaluta. Den siste tiden er det imidlertid kryptovaluta i form av hunder og katter som kanskje har fått mest oppmerksomhet. Men hva er egentlig kryptovaluta?

Noe kryptisk (- pun intended) defineres kryptovaluta som en digital eller virtuell valuta som bruker kryptering som sikkerhet.  Kryptovaluta har mange likhetstrekk med mer tradisjonell valuta, men den store forskjellen er at kryptovalutaen utvinnes (“mines”) i et totalt desentralisert nettverk av brukere som har en konsensus om og verifiserer hver enkelt transaksjon ved å benytte peer-to-peer teknologi. Ettersom kryptovaluta ikke er utstedt, eller garantert for, av en nasjonal sentralbank, likestilles ikke kryptovaluta med utenlandsk valuta skatterettslig.

Hvis du ønsker å lære mer om hva kryptovaluta er så kan du lese mer om det her.

Dersom du planlegger å investere som privatperson

Kjøper du kryptovaluta vil det anses som et formuesobjekt

I likhet med tradisjonell valuta, så kan kryptovaluta “veksles/byttes” inn i andre valutaer og varer og tjenester. Som følge av dette har Skattedirektoratet uttalt at de anser kryptovaluta som et formuesobjekt i skatte- og avgiftsrettslig forstand. Dette gjelder selv om betalingsmulighetene med kryptovaluta er mye dårligere enn med tradisjonell valuta.

Ettersom kryptovaluta anses som en eiendel i skattelovens forstand er kryptovaluta følgelig skattepliktig formue. Etter skatteloven § 4-1 fastsettes skattepliktig formue til omsetningsverdien pr. 1. januar etter inntektsåret, med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for. Dette kan by på likviditetsmessige utfordringer dersom det har vært en stor økning i verdien.

Gevinst vil være skattepliktig og tap fradragsberettiget

Ettersom skatteloven ikke har noen særregler knyttet til kryptovaluta er man henvist til de ordinære reglene i skatteloven. Etter skatteloven § 5-1 vil du ved salg (realisasjon) av formuesobjekter være skattepliktig for eventuell gevinst. Tilsvarende så innrømmes det fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som gevinst er skattepliktig etter skatteloven § 6-2 første ledd jfr. § 9-4 første ledd.

Det vil si at dersom du får en gevinst ved realisasjon av kryptovaluta er gevinsten skattepliktig. Gevinsten skattlegges som kapitalgevinst med en skattesats på 24% (23 % fra inntektsåret 2018). Skulle du ende opp med et tap vil du etter ovennevnte bestemmelser tilsvarende få fradrag for det tapet. Kostnader knyttet til utvinning (“mining”) av kryptovaluta er også fradragsberettiget.

Det er ikke et krav om at kryptovaluta gjøres om til ordinær valuta. Ombytting av kryptovaluta til andre gjenstander, eller til annen kryptovaluta, er også definert som skatterettslige realisasjon og dermed skattepliktig. Kjøper du dermed f.eks en tv med kryptovaluta så realiserer du kryptovalutaen idet du gjennomfører transaksjonen, og den realisasjonen er skattepliktig/fradragsberettiget.

Beregning av gevinst/tap

Ved realisasjon vil en eventuell gevinst eller et eventuelt tap utgjøre differansen mellom inngangs- og utgangsverdi på formuesobjekt.

Det vil si at det du har kjøpt for vil utgjøre din kostpris (inngangsverdi) og det vederlaget du mottar vil utgjøre din utgangsverdien. Oversatt betyr det at dersom du selger for mer enn du kjøper for, får du en gevinst, og dersom du selger for mindre enn du kjøpte for, får du et tap.

Merk at kostnader du har pådratt deg i forbindelse med gjennomføringen av en transaksjon er fradragsberettigede og kan trekkes fra vederlaget som en kostnad.

Handler du i utenlandsk valuta må du konvertere vederlaget til NOK

En ting som er greit å ha i bakhodet når du handler kryptovaluta, er at dersom du handler i utenlandsk valuta så må du konvertere vederlaget til norske kroner ut ifra valutakursen den dagen transaksjonen ble gjennomført.  Dette medfører at svingninger i valutaen du handler i kan påvirke hvorvidt du ender opp med å få en skattepliktig gevinst eller et fradragsberettiget tap.

Omfanget av dine investeringer kan påvirke skatteplikten

Håpet om at den ekstreme prisøkningen som har vært på kryptovaluta de siste årene skal fortsette, gjør at mange privatpersoner handler kryptovaluta i et stort omfang. Det er viktig å være klar over at dersom omfanget av transaksjoner når en viss størrelse, kan aktiviteten din bli sett på som virksomhet i skatterettslig forstand. Dette uavhengig av om du kun  investerer på din egen fritid - det bryr skatteetaten seg fint lite om. Dersom du skulle bli ansett å drive virksomhet, vil et eventuelt overskudd ikke lenger skattlegges som kapitalinntekt, men som næringsinntekt.

Utvinning (“mining”) av kryptovaluta kan også medføre at du anses å drive næring ettersom det er en prosess som krever mye tid og ressurser. I vurderingen vil skattemyndighetene blant annet legge vekt på hvor systematisk utvinningen skjer, omfanget, antall transaksjoner og over hvor lang tid utvinningen pågår.

Dersom du planlegger å investere som næringsdrivende

Overskuddet ved salg av kryptovaluta vil skattlegges som næringsinntekt

Overordnet er utgangspunktet for næringsdrivende at omsetning av bitcoin er å anse som skattepliktig næringsinntekt dersom vilkårene for næring er oppfylt, jf. skatteloven § 5-1. Bitcoin defineres som nevnt som et formuesobjekt i skatte- og avgiftsrettslig forstand, og en aktivitet med kjøp og salg av bitcoin kan sees på som omsetning av varer og tjenester, jfr. skatteloven § 5-30 første ledd. Overskudd vil dermed skattlegges som næringsinntekt med en sats på 49,8 %.

For realisasjon av formuesobjekter gjelder det særregler etter skatteloven kapittel 9, og etter kapittelets § 9-4 første ledd gis det fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i kapittelet. Følgelig vil kostnader knyttet til utvinning (“mining”) av kryptovaluta blant annet være fradragsberettiget.

Hvordan de fradragsberettigede kostnadene skal behandles er foreløpig uavklart, og man venter her på en endelig avklaring fra skattemyndighetene. Det er flere innfallsvinkler som kan bli aktuelle. En innfallsvinkel er å behandle de fradragsberettigede kostnadene tilsvarende som varelager slik at man først få fradragsrett når man realiserer “varen”. Hvilken tilnærming skattekontoret imidlertid lander på blir spennende, da dette får konsekvenser for hvordan man får fradraget.  

En eventuell gevinst eller et eventuelt tap ved realisasjon vil også for næringsdrivende utgjøre differansen mellom inngangs- og utgangsverdi på formuesobjekt.

Veksling av bitcoin vil for øvrig være omfattet av unntaket for finansielle tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-6.

Aksjonærer må inkludere formuesverdien i eget formuesgrunnlag

Ettersom kryptovaluta anses som en eiendel i skattelovens forstand er kryptovaluta følgelig skattepliktig formue. Aksjeselskaper er imidlertid ikke underlagt formuesbeskatning. Merk likevel at det fastsettes en formuesverdi på aksjene som du som private aksjonæren må ta med i ditt formuesgrunnlag.

Du er selv ansvarlig for å rapportere inn til skatteetaten

Husk at det er ditt ansvar å selv rapportere eventuell formue og gevinst/tap knyttet til kryptovaluta, da dette ikke rapporteres direkte til skatteetaten. Skatteetaten krever videre at du oppbevarer dokumentasjon som kan verifisere oppgitte opplysninger der skattemelding oppbevares.

Er du usikker på om du har rapportert korrekt i skattemeldingen, anbefaler vi at du legger ved et vedlegg som beskriver de beregningene du har gjort og hvordan du har rapportert i skattemeldingen.

Vi hadde for øvrig gleden av å gjeste Hegnar TV om temaet. Ønsker du å se intervjuet med Advokat Frida Märta Thornér på Hegnar TV kan du se det her. Se også artikkel om samme tema her.

                                                                          ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Frida Märta Thornér og Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen