<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klart for ny søknadsrunde for kultursektoren - Nå kan også underleverandører få koronakompensasjon

‹ Tilbake til artikler

Jeg har tidligere blogget om den første utgaven av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren som gjaldt tap av inntekter som følge av koronatiltakene i perioden mars og april. 

Nå er kompensasjonsordningen utvidet og åpner opp for en ny søknadsrunde for kulturarrangementer i perioden fra 1. mai til 31. august. De største endringene er at også underleverandører kan søke om kompensasjon og at det gis kompensasjon også for delvis avlyste arrangementer. Søknadsfristen er 15. september.  

1. Ikke lenger begrenset til arrangører - nå kan også underleverandører søke

Den største nyheten denne gang er at ikke bare arrangører, men også underleverandører til kulturarrangementer kan søke om kompensasjon. Kompensasjonsordningen er derfor utvidet til å inkludere en større del av aktørene rundt arrangementer i kultursektoren. 

Underleverandører er definert som aktører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement innenfor: 

 • lys, lyd, bilde og rigg
 • artister
 • management
 • booking
 • filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement
 • samt aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement (f.eks litteratur-, konsert- og kulturhus). 

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører. 

Videre er det et vilkår for kompensasjon at underleverandøren:

 • har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020
 • har hatt en forpliktelse til å levere tjenester/innhold til kulturarrangement innenfor den tidsperioden ordningen gjelder, som er fra 1. mai til 31. august 2020, 
 • har hatt et omsetningsfall på minst 30 % i kalendermåneden(e) det søkes tilskudd for, sammenlignet med tilsvarende måned(er) i 2019,
 • har tapte inntekter eller merutgifter i den gjeldende perioden på minst 25 000 kroner
 • ikke er under konkursbehandling

Underleverandør som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Mens arrangører kan få kompensert inntil 100 % av sine netto tapte billettinntekter og merutgifter, vil imidlertid underleverandørene kun få kompensert inntil 50 % av sine tapte inntekter. Videre er det for selvstendig næringsdrivende underleverandører satt en maksimal  kompensasjon på 426 593 kroner på årsbasis. 

Det er ikke gitt en nærmere begrunnelse for hvorfor underleverandørene bare skal kunne få 50 % kompensert, mens arrangørene skal kunne få 100 %. I pressemelding av 16.07.2020 uttaler imidlertid kultur- og likestillingsministeren Abid Q. Raja at ingen ordning vil eller skal kompensere alle tap som følge av situasjonen. 

Videre kan det ikke søkes om kompensasjon som både arrangør og underleverandør for samme kulturarrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement, for eksempel kan både arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for sitt eget tap/sine egne merutgifter fra samme avlyste arrangement. 

En underleverandør som oppfyller kriteriene for ordningen, kan motta kompensasjon selv om arrangører ikke gjør det.

2. Delvis avlyste arrangementer - nedskalerte arrangementer gis kompensasjon

I den forrige ordningen var kompensasjon begrenset til avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av koronautbruddet. 

Flere aktører innen kultursektoren ga derfor innspill til departementet om at en ny kompensasjonsordning også må gjelde for arrangementer som gjennomføres med begrenset publikumstilgang pga avstandsrestriksjonene på 1 meter og begrensninger i publikumsantall. Argumentene som ble lagt frem i denne forbindelse var blant annet at ordningen må stimulere til aktivitet og ikke medfører at aktører innen kultursektoren anser det som mer gunstig eller økonomisk nødvendig å avlyse arrangementet enn å gjennomføre det. 

Endringene i den nye ordningen har i samsvar med innspillene åpnet for å gi kompensasjon også for delvis avlyste arrangement. Dette kan i følge kultur- og likestillingsministeren være arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter. 

Avlysninger på grunn av råd eller pålegg gitt av andre enn statlige myndigheter, for eksempel fra kommuner, gir ikke grunnlag for kompensasjon fra denne ordningen.

3. Ny beregningsmåte for tapte billettinntekter

Det som arrangørene kunne søke om kompensasjon for i den forrige runden, var netto tapt billettinntekt og deltakeravgift, samt merutgifter.

For arrangører

Måten netto tapt billettinntekt beregnes på, er endret ved den nye ordningen. Der den forrige ordningen beregnet dette ved å se på differansen mellom arrangementets budsjetterte og faktiske inntekter, skal de faktiske inntekter nå vurderes mot gjennomsnittet av arrangørens billettinntekter fra kulturarrangementer avholdt 1. mai til 31. august de siste tre årene. Bare der arrangøren ikke kan sammenligne de faktiske inntekter mot kulturarrangementer fra de foregående år, kan den gamle beregningsmetoden brukes.

For underleverandører

Beregningsmåten for tapte inntekter for underleverandører er stort sett den samme som for kulturarrangører. En forskjell er at arrangører som ikke har sammenlignbare arrangement de foregående år kan basere kompensasjonskravet på budsjetterte billettinntekter, mens underleverandørene som er i tilsvarende situasjon (ingen sammenlignbare inntekter i foregående år) skal basere kompensasjonskravet på de kontraktsfestede inntektene som har falt bort i ordningens periode.  

For underleverandører i denne situasjonen er det viktig å være klar over at dersom flere underleverandører er part i samme eller underliggende kontrakt, skal hver enkelt underleverandør kun søke om kompensasjon for sin andel av tapte inntekter og merutgifter.

4. Nye tildelingskriterier og avkortingsregler 

Når det gjelder potensielle avkortinger i kompensasjon etter ordningen, er utgangspunktet at arrangøren eller underleverandøren skal få kompensert inntektsbortfallet samt merutgifter så fremt arrangøren eller underleverandøren oppfyller ordningens vilkår. Merk at underleverandøren som nevnt kun får inntil 50 % av inntektsbortfallet kompensert.  

Dersom kompensasjonen sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste arrangementer overstiger det gjennomsnittlige resultatet for tilsvarende periode inntil tre år tilbake i tid, vil overskuddet avkortes slik at det blir likt med overskuddet i den tidligere perioden. 

Der arrangøren eller underleverandøren ikke har sammenlignbare arrangementer eller inntekter fra foregående år, vil kompensasjonen og det faktisk resultat for avlyste arrangementer som overstiger arrangørens budsjetterte resultat for 2020 eller underleverandørens budsjetterte overskudd før avlysning, bli avkortet slik at overskudd etter avlysning blir likt budsjettert overskudd. 

Merk at det budsjetterte resultatet/overskuddet kan bli vurdert opp mot inntekter/overskudd for lignende kulturarrangementer. Finner myndighetene større avvik her, vil dette kunne kreves tilbakebetalt med mindre arrangøren eller underleverandøren påviser saklig grunn for avviket. 

5. Nye tidsperioder

I denne siste utgaven av kompensasjonsordningen for kulturlivet, er tidspunktet for når arrangøren må ha vært registrert i Enhetsregisteret blitt forskjøvet fra 5. mars 2020 (forrige ordning) til 1. mai 2020 (ny ordning). 

Perioden for når kulturarrangementet må være planlagt avholdt, er også forskjøvet fra 5. mars - 30. april 2020 (forrige ordning) til 1. mai - 31. august 2020 (ny ordning). Tapte billettinntekter og merutgifter relatert til arrangementer og tapte inntekter relatert til tjenester/innhold til slike arrangementer må altså kunne tidfestes til denne perioden. 

Perioden før mai er allerede dekket ved den forrige søknadsrunden, mens ytterligere kompensasjon for perioden etter august må eventuelt vedtas av Stortinget. 

6. Treffer ordningen godt nok?

Kulturmyndighetene har gjennom krisen mottatt sterk kritikk for at kompensasjonsordningene ikke treffer kultursektoren godt nok, som er en av de næringene som er hardest rammet av krisen. 

Regjeringen har blant annet fått kritikk for å ha manglende forståelse for bransjen, ikke stimulert arrangørene til å gjennomføre arrangementer i nedskalerte versjoner og ha en for snever tilnærming til hvilke aktører som rammes. Justeringene og utvidelsene i den nye kompensasjonsordningen synes å ha hensyntatt flere av bransjens innspill og synes å være ett skritt i riktig retning. Endringene har imidlertid kommet såpass sent at mange av de største arrangementene allerede er avlyst. 

Usikkerhetene rundt smittesituasjonen og myndighetenes restriksjoner i henhold til avstand og publikumsbegrensninger vil mest sannsynlig være med å prege kulturlivet i samfunnet vårt i lang tid fremover. Kulturdepartementet vurderer arrangementsreglene løpende, og endringer i forbudene kan få konsekvenser for kompensasjonsordningen. For kultursektoren er det derfor særlig viktig at gode støtteordninger opprettholdes like lenge som begrensningene fra myndighetene foreligger og at myndighetene er åpne for å utvide og forbedre ordningen etter innspill fra bransjen. Videre er det viktig at informasjonen om kommende kompensasjonsordninger og innholdet i ordningen kommuniseres til bransjen raskest mulig slik at det er mulig for kulturlivet å innrette seg og opprettholde en viss form for forutberegnelighet.

Jeg vil holde dere oppdatert på eventuelle endringer i den forbindelse, så følg meg gjerne på Norges Skatteblogg. 

                                                                            ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Marcus Costa Gåseide og Martine Karlsen Brustad. 

Martine Karlsen Brustad

Martine Karlsen Brustad

Jeg heter Martine Karlsen Brustad, og jobber som advokat/ senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskaper i over 10 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Jeg har særlig fokus på klienter innen offentlig sektor, samt fagområdene mva kompensasjon og M&A. Jeg ønsker igjennom mine blogginnlegg å bidra med gode og nyttige tips knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen