<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontantstøtte for næringslivet - 6 ting du bør vite

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen har jobbet effektivt for å få på plass tiltak som kan hjelpe norsk næringsliv som er rammet av korona-epidemien. Arbeidet har resultert i en forenklet søknadsprosess, en slags kontantstøtte for næringslivet.

Næringsdrivende kan søke om kompensasjon på grunn av korona-epidemien. Kompensasjonen fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt juridiske subjekt. Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020. Det er en minstegrense for utbetaling på kr 5 000. Den øvre grensen for støtte per foretak er på kr 30 millioner per måned. Det kan settes en høyere maksgrense for konsern, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Vi vil ta for oss de seks viktigste punktene om ordningen i denne bloggen.

1. Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen er ment å omfatte næringsdrivende som er skattepliktig i Norge og som har opplevd omsetningssvikt som følge av korona-epidemien. 

Utgangspunktet for å rett til kompensasjon etter ordningen er at bedriften har hatt en omsetningssvikt på mer enn 30% (20% for mars) sammenlignet med samme måned i fjor. Dersom bedriften ikke hadde virksomhet i mars 2019, eller av andre ulike årsaker hadde unaturlig lav omsetning i samme måned i fjor, kan gjennomsnittlig omsetning for januar og februar 2020 legges til grunn for beregning av omsetningssvikten.  

For bedrifter som er pålagt å stenge av staten er det gitt særlige regler som følge av at disse bedriftene opplever total omsetningssvikt som følge av påbudet. Dette gjelder følgende bedrifter:

  • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  • Psykologer
  • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  • Virksomheter som utfører alternativ behandling
  • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende 
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen uten servering av mat, som utesteder og barer.

Videre er det det er foreslått at ordningen ikke skal gjelde for følgende bedrifter:

 • finansnæringen (avgrensning gjøres basert på finansskatten)
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • utenriks sjøfart -varetransport
 • olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet)
 • private barnehager som er under egen støtteordning
 • flyselskaper som er under egen støtteordning
 • foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • foretak uten aktivitet
 • foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs

2. Hvilke kostnader inngår? 

Kompensasjonsordningen gjelder for såkalte uunngåelige faste kostnader. Dette er kostnader som løper selv om virksomheten opplever omsetningssvikt, f.eks husleiekostnader. 

Som uunngåelige kostnader regnes kostnader som bedriftene selv ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars.

Slik vi forstår det, medfører det blant annet at det kun gis kompensasjon for redusert husleie, og ikke for husleien som normalt ville bli betalt. 

Følgende poster i næringsoppgaven er definert som de uunngåelige kostnadene:

Næringsoppgave
Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

3. Hvordan beregnes kontantstøtten?

Kontantstøtteordningen skal beregnes på en enkel og effektiv måte, og innebærer overordnet at det prosentmessige omsetningsfallet i den måneden man søker kompensasjon for multiplisere med beregnede faste kostnader (minus en egenandel). Dette beløpet nedjusteres så til enten 90% eller 80%. 

Bedrifter som er pålagt å stenge av staten skal få dekket 90% av de uunngåelige faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80% av kostnadene. Videre er de statsstengte bedriftene fritatt for egenandel på kr 10 000 ved beregningen av de uunngåelige faste kostnadene. 

Formelen for beregning av kompensasjon for hhv. statsstengte og øvrige bedrifter blir dermed slik:

Kompensasjon for bedrifter som er pålagt å stenge av staten
Omsetningsfall i prosent * (uungåelige faste kostnader - egenandel kr 0) * 90%

Kompensasjon for bedrifter som ikke er pålagt å stenge av staten
Omsetningsfall i prosent * (uunngåelige faste kostnader minus egenandel kr 10 000) * 80%

4. Hvordan søker du og når får du støtten?

Regjeringen har lagt opp til at søknad om kompensasjon sendes digitalt via Altinn. Etter planen vil løsningen være i drift fra 17. april. Vi anbefaler næringsdrivende å gjøre klar grunnlaget for sin søknad, eksempelvis i samarbeid med  regnskapsfører og revisor, slik at søknaden kan leveres så snart søknadsportalen er åpen. 

I forbindelse med søknaden vil man bli bedt om å bekrefte at opplysningene er riktige og at søker er kjent med vilkårene og at det foreligger sanksjoner for uriktig informasjon. Ettersom søknadene er basert på egendeklarering, må søker ved innsending bekrefte at de på forespørsel kan fremskaffe attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører på et senere tidspunkt. Slik vi forstår det, vil det foreslås sanksjoner ved å oppgi uriktige opplysninger. 

Utbetalingene vil skje automatisk og så raskt som mulig etter at søknaden er godkjent. 

Ordningen er ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig.

5. Kontroll av søknadene

Skatteetaten skal foreta etterfølgende kontroller av søknader om kontantstøtten. Det vil også bli gjennomført automatisk kontroller når søknadene sendes inn. Informasjonen som søker registrerer i systemet, vil blant annet bli kontrollert mot historisk informasjon og andre opplysninger om foretaket og mot annen informasjon som etaten har tilgjengelig. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling dersom den automatiserte kontroller avdekker store avvik. 

Alle som søker, må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Sanksjonsmulighetene opplyses tydelig i søknadsportalen. 

Det er lagt opp til at Skatteforvaltningslovens bestemmelser om klage over vedtak er gjort gjeldende for avslag på søknad om kompensasjon. 

6. Styreansvaret 

I forbindelse med søknaden skal det inngis dokumentasjon. I søknaden er det svært viktig at det gis opplysninger som er fullstendige og korrekte, og for styrets del vil det da være viktig å sikre at det innleveres riktig dokumentasjon. Det er bekreftet at søknadsprosessen vil være maskinell, men det er samtidig understreket fra myndighetens side at det vil slås hardt ned på uriktige søknader. For styrets del er det da avgjørende at det er protokollert at dokumentasjonen er gjennomgått og fulgt opp. 

Vi understreker at proposisjonen ble lagt frem i dag og det kan komme justeringer til forslaget.

                                                                         ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Lene Sakariassen, Eivind Robstad, Silje Guttormsen og Marit Barth.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen