<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontantstøtte for næringslivet - ny frist, bortfall av egenandel og særregler for sesongbedrifter er endelig på plass

‹ Tilbake til artikler

Skatteetaten har åpnet søknadsportalen for kompensasjonsstøttesøknader for mai. I denne bloggen tar vi kort for oss de viktigste endringene knyttet til søknadsrunden for mai.

Vårt hovedinntrykk er at regjeringen i denne omgangen har ment at behovet for å gjøre tilpasninger har vært mindre enn ved forrige søknadsrunde. 

Søknaden sendes som tidligere inn gjennom søknadsportalen kompensasjonsordning.no

1. Frist for å søke tilskudd for juni, juli og august er 31. oktober - frist for mars, april og mai er 31. juli

Finansdepartementet har i løpet av den siste uken gitt flere tildels motstridende meldinger om den faktiske søknadsfristen for å søke tilskudd for månedene mars, juni og juli er.

Finansdepartementet sendte 17. juni ut pressemelding 52/2020 hvor opprinnelig fremgikk at søknadsfristen 30. september var frist for alle månedene som kompensasjonsordningen omfatter, altså for mars til august.

Meldingen ble siden korrigert slik at det fremgikk at fristen 30. september kun gjelder søknader for juni, juli og august, mens fristen for mars, april og mai var 30. juni.

Finansdepartementet har nå 23. juni publisert pressemelding 54/2020 hvor det fremkommer at departementet har besluttet å utsette søknadsfristen for å søke tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for månedene mars, april og mai til 31. juli 2020.

Finansdepartementet har forskriftsendring i 30. juni avgjort at søknadsfrist for juni, juli og august skal utvides til 31. Oktober, og ikke 30. september som først annonsert. 

Etter endringene er altså fristene

  • 31. juli for månedene mars, april og mai
  • 31. oktober for månedene juni, juli og august.

Vi antar at disse fristene nå vil være endelige, men oppfordrer likevel alle kompensasjonsberettigede foretak om å følge nøye med for å holde seg oppdatert på nye eventuelle fristendringer. Vi viser til at fristbestemmelsen i kompensasjonsforskriften ikke er oppdatert pr 23. juni, men er forutsatt oppdatert i løpet av kort tid.

Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene.

Vi bemerker på en generell basis at vi anser det som uheldig at Finansdepartementet har skapt uklarhet omkring dette temaet. Fristendringene kunne potensielt fått uheldige utslag for kompensasjonsberettigede foretak. Vi mener dermed at det er et steg i riktig retning at fristen nå er utsatt til 31. juli.

2. Egenandelen på 5000 kr fjernes

Regjeringen har tidligere redusert egenandelen til 5 000 kroner. For søknader fra og med mai måned fjernes egenandelen i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp i Stortinget. Dette vil være viktig for de mindre bedriftene.

Imidlertid er det ikke gjort endringer i terskelen for utbetaling. Beløp under kr 5 000 vil fortsatt ikke bli utbetalt.

Egenandelen på 5 000 kr har i praksis medført at mange bedrifter ikke har fått utbetalt noe støttebeløp som følge av det beregnede tilskuddsbeløpet er under egenandelssummen. Andre har fått avkortet store deler av sitt søknadsbeløp som følge av egenandelen.

3. Sesongbedrifter

Som vi tidligere har beskrevet i vår blogg av 28. mai er ordningen tilpasset slik at sesongbedrifter skal bli bedre ivaretatt gjennom den såkalte sesongmodellen

Sesongmodellen er en alternativ beregningsmetode for foretak som er definert som sesongbedrifter. Det er imidlertid viktig å merke seg at rekkevidden for hva som anses en sesongbedrift etter ordningen er forholdsvis snever. 

Vi har oppsummert de viktigste vilkårene som fremkommer av den nye beregningsbestemmelsen som er inntatt i kompensasjonsforskriften § 3-2a i det følgende, og redegjort nærmere for hvilke foretak som omfattes av ordningen. 

Dersom det allerede er søkt om kompensasjon for mars og april er det anledning til å søke på nytt for disse månedene. Sesongmetoden må i tilfelle benyttes for alle månedene det er søkt om tilskudd for, ettersom det er ikke anledning til kun å søke etter sesongmetoden for en enkeltstående måned.

2.1 Hovedkrav - virksomhet som tilbyr sesongbaserte utendørs aktiviteter eller opplevelser

For at en virksomhet skal anses som en «sesongbasert virksomhet», må virksomheten tilby aktiviteter eller opplevelser:

  • som i det vesentlige gjennomføres utendørs, og
  • som etter sin art er sesongbasert

Kravet til at tjenesten i det vesentlige gjennomføres utendørs omfatter for eksempel alpin- og vinteranlegg, samt sommer- og fornøyelsesparker. Med aktiviteter som «som etter sin art er sesongbasert» menes aktiviteter og opplevelser som av ulike årsaker kun kan ytes i en begrenset periode, f.eks som følge av værforhold eller årstidsspesifikke forhold.

2.2 Sesongmodellen omfatter også umiddelbar tilknyttet virksomhet

Virksomhet som skjer innenfor det samme geografiske området som den sesongbaserte virksomheten, regnes som «umiddelbart tilknyttet virksomhet». Slik virksomhet trenger ikke å foregå utendørs. Skatteetaten viser til at typiske eksempler på slik virksomhet er restauranten i alpinbakken, samt kiosker og suvenirbutikker i fornøyelsesparker.

Den tilknyttede virksomheten må ses i sammenheng med hovedvirksomheten. Dette tilsier at virksomheten holder åpent i måneder hvor sesongvirksomheten holder stengt, taler dette for at det ikke er en umiddelbart tilknyttet virksomhet. Overnattingsvirksomhet regnes ikke som umiddelbart tilknyttet virksomhet, uavhengig av dens geografiske nærhet til den sesongbaserte virksomheten.

Vår vurdering er at dette vilkåret kan by på vanskelige grensedragninger i praksis. 

2.3 Øvrige vilkår - andel sesongbasert omsetning, registreringstidspunkt og høysesong

Innslagspunktet for å benytte sesongmodellen er at mer enn 50 prosent av foretakets omsetning stammer fra sesongbasert virksomhet eller umiddelbart tilknyttet virksomhet.

Foretaket må definere en høysesong som seks sammenhengende måneder. For å få tilskudd etter sesongmodellen, må høysesongen inkludere mars, april eller mai 2019. I et normalt år må foretaket oppnå 80 prosent av inntektene i løpet av høysesongen. Konsekvensen av at mindre enn 80% av inntekten oppnås i høysesongen er at det må søkes tilskudd etter de vanlige reglene. 

Sesongforetakene må senest være registrert den første dagen i forrige sesongår, altså senest før 1. mars 2019. .

2.4 Beregning av sesongfaktoren 

Sesongfaktoren beregnes som omsetning i samme måned i 2019 som tilskuddsmåneden, multiplisert med 12, dividert med omsetning i forrige sesongår.

Skatteetaten har vist til følgende eksempel for beregning av sesongfaktoren: Hvis foretaket for eksempel omsatte for 200 000 kroner i mars 2019 og omsatte for 1 200 000 kroner i sesongåret 2018/2019, blir sesongfaktoren 12*200 000 / 1 200 000= 2.

2.5 Fremgangsmåte for å definere et sesongår

Foretakets sesongår må omfatte en hel sesong. Det er åpnet for at dersom regnskapsåret inkluderer en hel sesong, kan det brukes som sesongår. 

For foretak med sommersesong vil sesongåret typisk være kalenderåret, forutsatt at foretaket ikke benytter avvikende regnskapsår. Flere foretak med vintersesong benytter avvikende regnskapsår tilpasset sin sesong, for eksempel fra 1. mai til 30. april eller 1. juli til 30. juni. For disse vil foretakets regnskapsår utgjøre sesongåret.

Hvis et vintersesongforetak ikke benytter avvikende regnskapsår tilpasset sin sesong, vil ikke regnskapsåret omfatte én hel sesong. Foretaket må da selv definere et sesongår som inkluderer en hel høysesong.

Forrige sesongår må ha vært avsluttet før 1. mars 2020. Det vil si at siste mulige sesongår er 1. mars 2019 til 29. februar 2020.Tilskuddet kan da oppjusteres med sesongfaktoren for alle faste, uunngåelige kostnader. Det gjelder også de faste, uunngåelige kostnadene som ikke har sammenheng med sesongaktiviteten.

2.6 Samme beregningsmåte må benyttes for alle månedene

Sesongmodellen forutsetter at det metoden må benyttes for alle månedene det søkes om tilskudd for. Dette innebærer at det for eksempel ikke kan søkes om tilskudd etter sesongmodellen i mars og etter de vanlige reglene i april.

Dersom dere allerede har søkt om tilskudd for en eller flere måneder etter den ordinære beregningsmåten kan det leveres ny søknad. 

                                                              ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Eivind Robstad, Jan Egill Aarø og Marit Barth

Eivind Robstad

Eivind Robstad

Jeg heter Eivind Robstad og har arbeidet som advokatfullmektig/manager i Advokatfirmaet PwC siden 2018. Jeg arbeider med et bred spekter av mva-relaterte problemstillinger for næringsdrivende og private. Jeg har også erfaring som skattejurist i Skatteetatens storbedriftsavdeling (Sentralskattekontoret for Storbedrifter). Jeg håper at blogginnlegget kan gi innsikt om relevante merverdiavgiftsrettslige tema og andre tilstøtende emner.

My name is Eivind Robstad, and I work as a Manager/Associate Lawyer at PwC Tax and Legal Services in Oslo. I have been working with a wide range of VAT related issues since 2018. I primarily assist our clients with VAT in M&A transaction process and VAT specific issues within the mobility and real estate sector. I also work extensively with various Bookkeeping related questions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen