<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på innspill som har kommet fra næringslivet, så er endringene færre enn det vi håpet på. Ordningen er forlenget med 3 måeneder, slik at den omfatter juni, juli og august. Kompensasjonsgraden trappes ned til 70 % for juni og juli. For august reduseres kompensasjonsgraden til 50 %.

I denne bloggen tar vi for oss 12 av de øvrige endringene.

1. Egenandelen er redusert til kr 5 000

Utgangspunktet for å få rett til kompensasjon etter ordningen er at bedriften har hatt en omsetningssvikt på mer enn 20 % (mars) eller 30 % (april og mai) sammenlignet med samme måned i fjor.

For bedrifter som er pålagt å stenge ned av staten er det ingen egenandel. For øvrige virksomheter er egenandelen redusert fra kr 10 000 til kr 5 000 for søknader for april og mai. Dette er positivt for en rekke bedrifter og utvider kretsen som kan søke etter ordningen.

2. Økt grad av offentliggjøring 

Vedtak om utbetalt kompensasjon publiseres løpende av skatteetaten. Formålet med offentliggjøringen er at media og andre aktører kan følge med på hvilke virksomheter som mottar kompensasjon. Skatteetaten har for søknadene for april og mai nå også anledning til å publisere omsetningen som er rapportert av søker. Det må derfor påregnes at det tilgjengeliggjøres informasjon som normalt ikke ville vært kjent for konkurrenter. 

3. Kravet om at foretaket ikke har vært insolvent er fjernet

I den opprinnelige forskriften var det et krav til at søker ikke kan ha vært insolvent før korona-utbruddet. Dette kravet er nå fjernet. 

Kravet om at det ikke kan eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket er fortsatt i forskriften.

4. Uunngåelige faste kostnader

Som nevnt i vår tidligere blogg er det angitt noen faste poster i næringsoppgaven som kan inngå i søknadsgrunnlaget. Det er nå presisert at del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. ikke kan inkluderes.

For rentekostnader er det presisert at det for april og mai er en begrensning på 0.75 % av lånebeløpet per søknadsmåned. Det innebærer at bedrifter ikke får dekket rente som er høyere enn 9 %.

For øvrig har det kommet presiseringer fra myndighetene om at kostnader som er faste, men har en variabel metode for fastsetting av vederlaget ikke kan inngå i søknadsgrunnlaget. Det innebærer at det kun er kostnader som ikke varierer med f.eks. omsetning som kan inngå i søknaden. Et praktisk eksempel kan være franchiseavgifter som inkluderer husleie. Normalt ville den delen som knyttet seg til husleien bli ansett som en fast uunngåelig kostnad. Dersom denne fastsettes basert på omsetning, vil kostnaden ikke inngå i ordningen.

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, kan av hensyn til dyrevelferd regne nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader. Dette vil typisk være relevant for dyreparker etc.

5. Utvidelse av adgang til bruk av januar og februar 2020 som beregningsgrunnlag

Både foretak som ble etablert under ett år før måneden det søkes støtte for, og foretak som ikke har hatt sammenlignbar omsetning i 2020 som i 2019 som følge av omstrukturering, har hatt anledning til å benytte gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 som beregningsgrunnlag for omsetningsfallet. 

Det er nå åpnet for at foretak som er etablert mer enn 1 år før måneden det søkes støtte for, kan benytte gjennomsnittlig omsetning for januar og februar 2020 som beregningsgrunnlag forutsatt at foretaket ikke hadde omsetning i tilsvarende måned i 2019, eller i januar og februar 2019. Det er positivt for flere aktører som av ulike grunner ikke har hatt omsetning i tilsvarende periode siste år og gjør også at såkalte “hylleselskap” kan omfattes av ordningen.

6. Endring i beregning av omsetningsfall 

Formelen for beregning av kompensasjon for hhv. statsstengte og øvrige bedrifter er slik:

Kompensasjon for bedrifter som er pålagt å stenge av staten

Omsetningsfall i prosent * (uungåelige faste kostnader - egenandel kr 0) * 90%

Kompensasjon for bedrifter som ikke er pålagt å stenge av staten 

Omsetningsfall i prosent * (uunngåelige faste kostnader minus egenandel kr 5 000) * 80%

Regjeringen har presisert at omsetningsfallet for april og mai 2020 ikke kan settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019 ved beregningen av omsetningsfallet. Den siste delen av alternativet er litt vanskelig å få tak på, og kan gi noen ganske rare utfall i matematiske modeller. Vi har derfor kontaktet myndighetene for å få avklart hva som er formålet med at omsetningsfallet ikke kan settes 20 % lavere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019.

7. Oppdatering av hvordan tidligere underskudd kan begrense tilskuddet

Tilskuddet begrenses av tidligere underskudd, slik at det prosentvise omsetningsfallet ganget med summen av faste, uungåelige kostnader og ordinært resultat før skatt i siste regnskapsår (der resultatet divideres med antall måneder regnskapet omfatter) (OFRS). 

Dersom foretaket, ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 var høyere enn ORFS, kan dette erstatte ORFS. Dette kan være positivt for bedrifter som av uforutsette årsaker har hatt et underskudd i 2019, men en positiv utvikling i januar og februar 2020.

8. Noen presiseringer for konsernsøknader

Regjeringen har ansett det nødvendig å foreta ytterligere presiseringer for konsernsøknader ved søknad for april og mai. 

Begrensningene for total utbetaling til konsernet gjelder selv om selskapene søker separat

Det er ikke lenger et krav at konsern som samlet kan motta mer enn NOK 30m i støtte per måned må sende en samlet søknad. Det vil være mulig å sende inn separate søknader for selskapene. Imidlertid må det gis opplysninger om konsernforhold slik at det vil bli foretatt avkortning for konsernet dersom samlet kompensasjon overstiger grensen på NOK 30m.

Konsernet må nå utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Det må videre utpekes en kontaktperson i dette foretaket. Alle foretak må i søknaden opplyse om de inngår i konsern og om de er ansvarlig foretak i konsernet. 

Videre er det presisert at vilkårene for støtte gjelder for alle foretak i konsernet, og innebærer blant annet at foretaket må drive lovlig virksomhet, og at foretaket ikke er under konkursbehandling. 

Samlet søknad

Det er fortsatt mulig å sende inn en samlet konsolidert konsernsøknad. Foretaket som søker på vegne av konsernet må innhente samtykke fra foretakene det søkes på vegne av. Samtykket kan gis av den som er berettiget til å søke på vegne av selskapet. Dette omfatter en person i virksomheten som er registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret, f.eks daglig leder, styreleder, innehaver etc. Videre kan samtykke innhentes av autorisert regnskapsfører og revisor.

I konsernsøknader vil interne transaksjoner bli eliminert og det er derfor hensiktsmessig å simulere effektene av separate søknader versus samlet søknad.

Personlig eierskap

Det er også presisert at personlig eier som alene eller sammen med en eller flere nærstående eier så mange aksjer eller andeler at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i to eller flere selskap eller morselskap, skal disse selskapene og deres datterselskap også anses som et konsern ved søknad om tilskudd for april 2020 og senere. 

Som nærstående regnes  foretak den personlige eieren eier så mange aksjer eller andeler i at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene, eller dette foretakets datterselskap. Med nærstående menes også den personlige eierens foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre.

9. Bekreftelse fra revisor - endelig enighet om malene

Det er flere søknader som har blitt stoppet av skatteetaten hvor det er krevd revisorerklæring. Utbetalingen har blitt stoppet i påvente av erklæringen fra revisor ettersom det har vært uklarhet rundt hvilket format denne erklæringen skulle ha. Revisorforeningen og skatteetaten har nå fått på plass enighet om en veiledning for hvilke kontrollhandlinger og bekreftelser som skal avgis.

10. Sesongbedrifter - søknadsmulighet fra juni

Ordningen tar foreløpig ikke hensyn til sesongvariasjoner. Regjeringen har derfor lagt frem et forslag som skal gjelde fra mars for sesongbedrifter. Muligheten for å søke vil imidlertid ikke åpne før i juni og det pågår avklaringer med ESA.  

I Regjeringens forslag skal sesongvariasjonen hesyntas ved at kompensasjonsbeløpet blir høyere dersom omsetningssvikten rammer i høysesongen. Ordningen er foreslått begrenset til å gjelde foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken.  

I tillegg er det foreslått at foretaket må vise at 80 % av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder. 

Regjeringen har gitt følgende eksempel på hvordan ordningen er tenkt beregnet: 

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Regjeringen legger til grunn at formelen også skal benyttes i månedene utenfor høysesong. Slik denne formelen er lagt opp innebærer det at dersom foretaket normalt har lavsesong i månedene ordningen gjelder vil dette tilsvarende redusere kompensasjonen. 

11. Kronerulling

Bedrifter kan motta inntil kr 3000 fra privatpersoner per måned uten at det skal regnes som inntekt i modellen og derfor ikke påvirke omsetningsfallet. Slik vi forstår det, er formålet med denne justeringen at privat kronerulling ikke skal føre til redusert støtte, så lenge den ikke overstiger kr 3 000.

12. Praksis fra skatteetaten

Skatteetaten har fått inn en rekke spørsmål og har publisert disse på her. Etter vårt syn, er det svært nyttig at skatteetaten publiserer sin praksis fortløpende. 

                                                                  ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Eivind Robstad, Silje Guttormsen og Marit Barth

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen