<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontroll på minstelønnskravene?

damil-gettyimages-501160090-1600 ‹ Tilbake til artikler

Ja, det finnes lovbestemte minstelønnskrav i Norge. Brudd på reglene kan være en omdømmeknuser. Media tar ikke hensyn til at reglene om minstelønn er komplekse, eller om bruddet var med overlegg. Her er noen enkle oppklaringer innenfor minstelønnsområdet: 

Minstelønnskrav er fastsatt gjennom norsk lov

I USA gjelder lovbestemte minstelønnskrav som de fleste amerikanere er godt kjent med. I EU har også de fleste medlemslandene lovbestemt minstelønn. Hvordan stiller dette seg i Norge – finnes det egentlig lovbestemte krav om minstelønn? 

Svaret på dette er JA. I Norge er imidlertid lovbestemt minstelønn et langt mer komplekst tema enn det er i både en del EU-land og i USA. Kompleksiteten er sikkert også årsaken til at mange tror at minstelønn kun er bestemt i tariffavtaler som man kan "velge" å se hen til dersom virksomheten ikke er part i en tariffavtale.

Dette er altså ikke riktig. Innenfor byggebransjen, i skips- og verftsindustri, jordbruks- og gartnerinæringene, samt innenfor renholdsbransjen er tariffavtalenes bestemmelser om lønn "allmenngjorte". Allmenngjøring innebærer at minstelønnsbestemmelsene gjennom forskrifter er gjort gyldige som lov. Hovedformålet med å gjøre tariffene gyldige på linje med norsk lov er å forhindre sosial dumping. Dette aktualiseres særlig innenfor bransjer som generelt har hatt et frynsete rykte i forhold til å utnytte utenlandsk arbeidskraft.

Lovfastsatte minstelønnskrav kan imidlertid også oppstå utenfor de allmenngjorte tariffavtalenes område. Dersom for eksempel en virksomhet leier inn midlertidig personell fra et virkarbyrå (altså selskap som leier ut mer enn 50 % av staben som arbeider innenfor virksomhetens kjerneområder), har de innleide ansatte krav på å motta samme lønn som de ansatte i virksomheten mottar for tilsvarende arbeid.*  

Minstelønnskrav basert på andre grunnlag enn lov

Minstelønnskrav aktualiseres også utenfor de lovbestemte tilfellene. Dette gjelder naturlig nok der arbeidsgiver er forpliktet til å følge en tariff fordi virksomheten har bundet seg til en tariffavtale. Det kan imidlertid også gjelde minstelønnskrav der parter gjennom en kontrakt har forpliktet seg til å følge bestemte tariffer selv om partene ikke har bundet seg gjennom tariffavtale. Når det er fastslått at minstelønnsbestemmelser kommer til anvendelse kan det være en utfordrende øvelse å fastslå hva minstelønnen skal være. Dette gjelder spesielt i tilfeller der en norsk virksomhet benytter utenlandsk arbeidskraft. In the end blir det spørsmål om hvordan minstelønnen skal betales. Det er klart at vederlaget må være i penger, i den forstand at for eksempel dekning av kost og losji ikke kan benyttes for å kalkulere seg frem til minstelønn.

Brudd på minstelønnsbestemmelsene – en mulig omdømmekatastrofe?

Brudd på minstelønnsbestemmelsene kan ha alvorlige konsekvenser i form av fengsel og bøter. Den alvorligste konsekvensen for mange virksomheter vil imidlertid likevel være det omfattende omdømmetapet som brudd på minstelønnsbestemmelsene kan medføre. Omdømmetapet finner sted selv om bruddet på minstelønnsbestemmelsene ikke var med vilje. Har din virksomhet kontroll på minstelønnen?

*Om du ble mer nysgjerrig på reglene om midlertidige ansettelser og når man blir vikarbyrå kan du gjerne ta en titt på min kollega Heidi Daalands artikkel Fallgruver ved innleie av arbeidskraft som gir en nyttig og grei oversikt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny lov om vern av forretningshemmeligheter - hvordan beskytte virksomhetens verdier?

Vi har fått en rykende fersk lov om forretningshemmeligheter. Takk og lov, hilsen alle som synes sjongleringen mellom patentloven, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - ny frist, bortfall av egenandel og særregler for sesongbedrifter er endelig på plass

Skatteetaten har åpnet søknadsportalen for kompensasjonsstøttesøknader for mai. I denne bloggen tar vi kort for oss de viktigste endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til endringer i skatteloven knyttet til formuesrabatt, investorfradrag og ansattes erverv av aksjer

Den 29. mai 2020 foreslo regjeringen en rekke endringer i skatteloven for å styrke den norske økonomien i møte med følgene av ...

Les artikkelen