<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Litt om forholdet mellom selskapsskattesatser og samlet effektiv beskatning av selskaper

‹ Tilbake til artikler

PwC's ferske globale skatteundersøkelse viser at den effektive norske selskapsskattesatsen ligger markant over gjennomsnittet for EØS-landene, men samlet beskatning er på tilsvarende nivå.

PwC foretar sammen med Verdensbanken en årlig undersøkelse som sammenligner skatteforholdene i 189 land for en mellomstor eksempelbedrift med nærmere definert resultatregnskap og balanse. Året utgave av Paying Taxes, som studien heter, lanseres i dag og gjelder for inntektsåret 2013. I undersøkelsen kartlegges og sammenlignes total skattesats og administrative byrder for eksempelbedriften. Effektiv total skattesats er sum av skatter og andre lovpålagte ensidige ytelser som eksempelbedriften må betale i prosent av overskudd før skatt.

Hvordan ligger Norge an?

Nominell selskapsskattesats i Norge var tidligere 28 %, fra 2014 er den på 27 %. Som kjent er det internasjonalt en ny bølge av reduksjoner i selskapsskattesatser og utvidelse av skattegrunnlagene, for eksempel i form av redusert fradrag for renteinntekter. Turen har forlengst kommet til Norge, hvor vi venter på Scheelutvalgets innstilling som avgis om under to uker.

Med 24,8 % har Norge for 2013 den nest høyeste effektive selskapsskattesatsen i EØS-området. Kun ikke direkte sammenlignbare Malta (30,3 %) ligger høyere. Til sammenligning har eksempelbedriften for 2013 en effektiv selskapsskattesats i Sverige på 13,4 %, 14,5 % i Finland og 20,3 % i Danmark. Snittet i EØS-området er kun 13,1 %. Også skatterådgivere er klar over at det finnes mer her i livet – og innen skatteretten - enn selskapsskattesatser. Inkludert andre skattetyper er total effektiv skattesats i Norge 40,7 %. Sverige har 49,4 %, Finland 40 % og Danmark nøyer seg med 26 %. Norge ligger omtrent på gjennomsnittet i EØS-området (41 %), i OECD-landene (41,8 %) og det globale gjennomsnittet (40,9 %).

Mixen av skatter er avgjørende

Den store forskjellen er dermed mixen av skatter. Det har ikke festnet seg særlig godt i debatten at den største forskjellen mellom Norge og Sverige hva gjelder samlet beskatning av selskaper ikke er selskapsskattesatsen, men arbeidsgiverrelaterte skatter som arbeidsgiveravgift og lovpålagt tjenestepensjon. I Sverige utgjør arbeidsgiveravgift og tilsvarende hele 35,5 % av overskudd før skatt mot 15,9 % i Norge. Snittet i EØS ligger på 26,3 %. Et spesielt eksempel er Frankrike, hvor effektiv selskapsskatt er beregnet til 7,4 %, arbeidsgiverrelaterte skatter 51,7 % og andre skatter 7,5 %.

Hvilke forventninger har vi til utviklingen i Norge?

I Sverige foreligger det en utvalgsrapport somi praksis foreslår en nominell selskapsskattesats på 16,5 %, kombinert med utvidelse av skattegrunnlaget. Den nominelle norske selskapsskattesatsen skal nok relativt mye ned, skal det monne må satsen ned mot 20-22 %. Ett prosentpoeng reduksjon i skattesatsen for selskaper er tidligere anslått å gi en reduksjon i skatteprovenyet på omkring kr. 2,6 mrd. Til illustrasjon nevnes at påløpt effekt av regjeringens justerte skatteopplegg for 2014 og forslaget til skatteopplegg fra 2015 er beregnet til kr. 8,3 mrd. Solbergregjeringens samlede gjennomførte og hittil foreslåtte provenyreduksjoner utgjør dermed noe over tre prosentpoengs reduksjon i selskapsskattesatsen.

Sammenligningen med våre naboland tilsier at man bør ha is i magen i forhold til de samlede forventningene til reform av beskatningen av selskaper. Scheelutvalgets mandat ble justert av Solbergregjeringen slik at innstillingen ikke trenger være provenynøytral. I tillegg til reduksjon av nominell selskapsskattesats må likevel utvalgsinnstillingen realistisk sett også inneholde skatteøkende forslag i milliardklassen. En stor del av økningene vil åpenbart komme i form av utvidelse av grunnlaget for overskuddsskatt, men også arbeidsgiverrelaterte skatter vil nok bli vurdert.  

Det fremstår ganske åpenbart at regjeringspartiene med støttepartier har forskjellige mål og til dels meget betydelig forskjeller i prioriteringer av virkemidler i skattepolitikken. I tillegg til Scheelutvalget er det også nedsatt en grønn skattekommisjon som skal avgi innstilling i desember 2015 og som ett av støttepartiene har vært pådriver for og har store forventninger knyttet til.

'Nevnte utvalgsinnstillinger vil nok inneholde relativt omfattende endringsforslag. For en som har vært med noen år fremstår det likevel som sannsynlig at når de politiske kompromisser er sluttført er gjennomføringsgraden adskillig redusert. For vår eksempelbedrift er det spesielt grunn til å ha svært moderate forventninger til reduksjon i samlet effektiv beskatning.

Paying taxes rapporten finner dere på www.pwc.com/payingtaxes. Der finner man også link til en modell for sammenligning av bl.a. total skattesats mellom forskjellige land og i forhold til geografiske områder eller økonomiske områder som EØS, G20, OECD og BRICS.

Hvis du har lyst til å få med deg PwC’s analyser av Scheel-utvalgets innstilling til endringer i næringsbeskatningen kan du melde deg på vårt frokostseminar 4. desember her

                                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Knut Ekern.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nytt informasjonsbrev til norske deltakere i utenlandske selskap med deltakerfastsetting

Det skattemessige regelverket om deltakerfastsatte selskap (“SDF”) kan til tider fremstå avansert og uoversiktlig. Regelverket er særlig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rentebegrensningsregelen - nye forskrifter 20. desember

Fredag 20. desember publiserte Finansdepartementet oppdaterte forskrifter til rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41. Hovedsakelig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utredning om skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Internasjonalt går trenden i retning av strengere krav til opplysningsplikt for skattepliktige og deres rådgivere. I OECD/G20s ...

Les artikkelen