<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

TLS gruppebilde ‹ Tilbake til artikler

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og avgiftsområdet siden ordinært budsjett. Derfor tror vi ikke at det kommer store nyheter i revidert. I dette blogginnlegget oppsummerer vi de viktigste nyhetene i tiden som har gått siden ordinært budsjett ble lagt frem.

Personskatt og lønnsområdet

1. januar 2019 fikk vi flere store nye endringer i reglene på personbeskatnings- og lønnsområdet. VI oppsummerer kort de viktigste endringene som trådte i kraft ved årsskiftet.

  • Nye regler om beskatning av personalrabatter innebærer at ansatte kan få et skattefritt beløp på 8000 kroner på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller i arbeidsgivers konsern. Opprinnelig ble fribeløpet satt til kr 7000 og maksimal rabatt kunne ikke overstige 50 %. Etter mye press fjernet man etter kort tid maksimalgrensen for hvor stor rabatten kan være - helt opp til 100 % rabatt (gave) er greit. Fribeløpet på 7000 ble justert opp til kr 8000.
  • Arbeidsgiver er pålagt lønnsrapporteringsansvaret for skattepliktige lønnsytelser ansatte mottar fra tredjeparter som gaver, rabatter, flybonuspoeng mv. Regelverket innebærer også at arbeidsgiver må ha rutiner på plass som sørger for at arbeidsgiver klarer å holde oversikten, slik at de faktisk får rapportert alle de ytelsene som rammes av rapporteringsplikten.
  • Arbeidsgiver er pålagt lønnsrapporteringsansvaret for tips ansatte mottar.
  • Ansatte med lønn under trinnskattenivå 3 (kr 617 500 i 2019) på midlertidig arbeidsopphold i Norge kan velge å skattlegges etter kildeskatteordningen, som innebærer en flat sats på 25 % skatt (evt. 16,8 % dersom vedkommende ikke er trygdet i Norge). Man har i slike tilfeller ikke krav på fradrag, og skatten gjøres endelig opp ved trekket, hvilket betyr at skattemelding ikke skal leveres.

Når det gjelder reglene om personalrabatter og rapporteringsansvaret for tredjepartsytelser er det mange uklarheter, og her må den praktiske tilnærmingen til reglene gå seg til. Når det er sagt, er reglene i kraft, og det er ikke tilrådelig å stikke hodet i sanden og vente på at det skal gå over. Rutiner må på plass. Siste nytt av avklaringer kan du lese om her. Søk også gjerne opp andre blogger om temaet skrevet her.

På tross av at vi ikke tror det vil komme større endringer i revidert, vil det kunne komme noe om ny skattemelding for lønnstakere som etter planen skal benyttes fra 2020. Videre er det ikke utenkelig at det kommer regler om minstekrav til pensjonsordninger for å sikre arbeidsmobilitet. Dette i tråd med høringsforslag som er under behandling.

Næringsbeskatning

Innen for næringsbeskatningen var den vesentligste endringen i statsbudsjettet for 2019 nye rentebegrensningsregler fra 1.1.2019. Vi fikk også nytt hjemmehørendebegrep fra 1.1.2019.

For en måned siden ble det lenge varslede lovforslag om omgåelse av skatte- og merverdiavgiftsloven fremmet. I lovforslaget er det gjort vesentlige endringer på viktige punkter i forhold til forslagene i utredningen som ble levert i mars 2016 (NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten).  

I slutten av april publiserte Finansdepartementet et høringsnotat om tekniske endringer i reglene om tidspunkt for fastsettelse av formuesverdien av ikke-børsnoterte aksjer.

Et høringsnotat om innføring av kildeskatt på royalty og renter som betales ut av Norge har lenge vært varslet, men dette er så langt ikke ferdigstilt.

Merverdiavgift og særavgifter

Endringer i sjokoladeavgiften og flypassasjeravgiften var de mest interessante punktene på avgiftsområdet i Statsbudsjettet for 2019.

I tillegg ble det varslet lovendring slik at fritak for e-bøker og nærmere angitte elektroniske tidsskrift ble fritatt for merverdiavgift. Dette forslaget har vært på høring og vi forventer en omtale av iverksettelsen av dette fritaket i revidert nasjonalbudsjett.

Det ble også signalisert endringer innenfor finansskatten, men disse tror vi at tidligst kommer i budsjettet for 2020.

Følg vår livestream kl 12 tirsdag 14. mai her.

 

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen