<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2016 - Skattereform - Merverdiavgift

‹ Tilbake til artikler

IMG_1899

Scheel-utvalgets forslag til endringer i momssatsene var beregnet til å kunne øke avgiftsinntektene med 5,7 milliarder kroner.

I det foreslåtte budsjettet er en økning av satsen fra 8 til 10 % beregnet til å gi 650 millioner kroner i økte inntekter. Samtidig vil det foreslåtte fritaket for elektroniske nyhetstjenester innebære 350 millioner kroner i redusert proveny. Nettoeffekten ser derfor ut til å bli ca 300 millioner kroner.

Tatt i betraktning Scheel-utvalgets anslag, er det overraskende at det foreslåtte budsjettet medfører en så begrenset økning i provenyet.

Det er fremhevet at en omlegging av skattesystemet vil innebære at skattebyrden forskyves fra selskapsskatt, skatt på arbeid mv., til blant annet skatt på forbruk gjennom økninger i merverdiavgiften. Etter mitt syn kan vi vel konkludere med at vi ser begrensede tegn på dette foreløpig…

Økning av lav momssats fra 8 % til 10 %

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 prosent. Den lave satsen gjelder blant annet tjenester innen persontransport og overnatting, samt adgang til museer, kino, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer. Endringen foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2016.

Forslaget fremmes som en oppfølging av Scheel-utvalgets utredning, der det ble foreslått å øke satsen fra 8 til 15 %. Finansdepartementet mener at utvalgets forslag om å heve satsen bør følges opp, nå altså i form av en økning på 2 %. Departementet åpner i forslaget til skattereform for en gradvis opptrapping av satsen, noe vi tolker som at de holder muligheten åpen for ytterligere økning i satsen på et senere tidspunkt.

Mange nettaviser har fokusert på at for eksempel flyreiser vil bli dyrere. Dette vil nok stemme for privatpersoner, men vil ha begrenset betydning for næringsdrivende som har fradrag for inngående moms.

Scheel-utvalget foreslo også at nullsatsen (fritatt omsetning) skulle økes til 15 %, for å oppnå et tosatssystem. Dette skulle som nevnt øke provenyet med 5,7 milliarder. Finansdepartementet uttaler i forslaget til skattereform at det på nåværende tidspunkt er eksisterende godkjennelser og pågående prosesser overfor ESA som gjør at det ikke er aktuelt å fjerne nullsatsen nå. Jeg synes at det er overraskende at departementet ikke har foretatt noen prinsipiell vurdering av dette forslaget og kun viser til at det er pågående prosesser i ESA.

Fritak for elektroniske nyhetstjenester

Allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble det foreslått å utvide avgiftsfritaket for aviser til å gjelde også for elektroniske nyhetstjenester. Siden et fritak for moms kan bli ansett som statsstøtte etter EØS-regelverket har Finansdepartementet kontakt med ESA for å avklare om det foreslåtte fritaket kan godtas. Det er enda ikke klart om og når fritaket godkjennes av ESA.

Vi hadde også en vurdering av fritaket i forbindelse med revidert budsjett for 2015. Mer om det foreslåtte fritaket kan du lese i dette blogginnlegget.

Uttaksmoms på næringsmidler

Dersom dagligvarebransjen gir bort matvarer som de av ulike grunner ikke kan selge i butikk, må de i dag beregne og innberette uttaksmoms. Når de har matvarer som ikke kan anses som salgsvarer står de mellom valget om å gi bort mat til frivillige organisasjoner eller å destruere maten. Frem til nå har det vært mer lønnsomt å destruere maten enn å gi den bort vederlagsfritt til veldedige formål.

Det er derfor en gladnyhet for dagligvarebransjen og frivillige organisasjoner som f.eks. Fattighuset når Regjeringen nå foreslår å innta en egen bestemmelse i merverdiavgiftsloven hvor det gis fritak for uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt på veldedig grunnlag.

Forslaget skal sendes på høring og det varsles at Finansdepartementet vil komme tilbake med et konkret lovforslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Forhåpentligvis blir dette forslaget fulgt opp, slik at fullt brukbar mat kan komme de som trenger det til gode fremfor å bli destruert. 

Finansielle tjenester

For å oppnå et bredere grunnlag for inntjening til staten ble det i Scheel-utvalgets utredning foreslått å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til også å inkludere finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag i form av gebyrer, provisjon mv.

Kjerneområdene innenfor bank, forsikring og verdipapirhandel er i dag unntatt fra merverdiavgift. Det fremgår av stortingsmeldingen om skattereform at Regjeringen støtter forslaget om å innføre moms på finansielle tjenester.

Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om dette sammen med forslag om avgift på marginalbaserte tjenester i kommende statsbudsjetter, og tidligst i forbindelse med 2017-budsjettet. Les mer om forslagene for finansiell sektor i et eget blogginnlegg om dette.

Nøytral moms for helsesektoren

Departementet arbeider med en egen ordning for refusjon av moms for helseforetak som skal være budsjettnøytral. Det kommer et eget blogginnlegg med nærmere detaljer om dette forslaget.

Elektronisk levering av omsetningsoppgave

Regjeringen foreslår å gjøre elektronisk levering av omsetningsoppgaven for moms obligatorisk fra 1. januar 2016. Frem til nå har man kunnet søke om dispensasjon for å få levere oppgaven på papir. Dette alternativet vil nå falle bort.

For utlendinger med roller i norske selskaper er det i dag ekstremt tungvint og tidkrevende å få tilgang i Altinn. Jeg mener derfor at det må legges til rette for en enklere bruk av Altinn for utlendinger når elektronisk levering blir obligatorisk.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen