<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moms på transaksjonskostnader fra utlandet

‹ Tilbake til artikler

Lagmannsretten har i en ny dom slått fast at en norsk bedrift må betale 12 MNOK i moms på tjenester fra utlandet knyttet til et aksjekjøp. Tingretten hadde kommet til motsatt resultat i samme sak. Dette viser at spørsmålet om moms på transaksjonskostnader kan være svært usikkert. Den siste dommen snevrer inn momsunntaket for formidling av aksjer.

Moms på transaksjonskostnader fra utlandet  

Dommene gjaldt et tilfelle der en norsk bedrift kjøpte en større aksjepost fra et tysk selskap. Det norske selskapet brukte en finansiell rådgiver (“financial advisor”) i Storbritannia for å bistå med aksjekjøpet. 

Spørsmålet i saken var om det norske selskapet skulle beregne importmoms på tjenestekjøpet fra Storbritannia. Det avgjørende var om tjenesten kunne bedømmes som momspliktig rådgivning eller momsunntatt aksjeformidling.

Ulike konklusjoner i domstolene

Skatteetaten hadde ved en kontroll kommet til at bedriften måtte betale moms på tjenestekjøpet. Tingretten kom til motsatt konklusjon, med den begrunnelse av tjenestene gjaldt momsunntatt formidling av aksjer. Lagmannsretten kom derimot frem til at tjenestene måtte anses som momspliktig rådgivning. Lagmannsretten var dermed enig med Skatteetaten i at bedriften måtte betale 12 MNOK i importmoms. 

I dommen fra lagmannsretten sies det at saken var tvilsom, og at retten under tvil kom frem til sin konklusjon. Dette viser at klassifisering av en tjeneste som enten rådgivning eller som aksjeformidling kan være svært vanskelig, både for domstoler og de næringsdrivende. 

Rådgivning eller formidling av aksjer? 

Det avgjørende spørsmålet i saken var om tjenestene kunne anses som rådgivning eller aksjeformidling. Realiteten er at denne type “corporate finance - tjenester” ofte er begge deler. Tjenestene inneholder både rådgivning og aksjeformidling.

Dette var også tilfellet i saken for domstolen. Lagmannsretten påpekte i dommen at enkelte forhold talte for å anse oppdraget som et formidlingsoppdrag. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig for momsunntak. Lagmannsretten baserte sin konklusjon på en konkret vurdering av det aktuelle oppdraget, der flere forskjellige momenter ble lagt vekt på. Vurderingen av momsspørsmålet i disse tilfellene er dermed svært konkret, og bygger på utpreget skjønnsmessige vurderinger.

Innsnevring av momsunntaket for aksjeformidling

Dommen fra lagmannsretten ser ut til å innebære en innsnevring av momsunntaket for aksjeformidling. Der tingretten mente at det meste talte for momsunntatt aksjerformidling, har lagmannsretten lagt mest vekt på momentene som talte for momspliktig rådgivning. 

Innsnevring av momsunntaket for aksjeformidling kan ha betydning for de aktører som i dag yter bistand ved aksjetransaksjoner, og som fakturerer dette uten moms i den tro at tjenesten omfattes av momsunntaket for aksjemegling. Dersom flere av disse tjenestene nå klassifiseres som momspliktig rådgivning, vil ofte momsen bli en endelig kostnad for kjøperen. Dette fordi det i svært liten grad aksepteres momsfradrag på kostnader knyttet til kjøp og salg av aksjer.

Hvordan forholde seg til den usikre momssituasjonen?

Saken for domstolen viser at spørsmålet om moms på transaksjonstjenester kan være svært usikkert, og det kan være vanskelig å lande på riktig konklusjon. Domstolene vurderer konkret hvordan det enkelte oppdrag skal bedømmes, og det legges vekt på momenter som  oppdragsgivers formål, vedlerlagsstruktur, tjenestenes karakter mm. Det er derfor viktig å ha på plass god og tydelig dokumentasjon som viser oppdragets karakter. 

Det kan også være nyttig å søke skriftlig veiledning fra skattemyndighetene, f.eks. ved å be om en veiledende tolkningsuttalelse eller bindende forhåndsuttalelse (BFU). Det beste er ofte å være i forkant med å be om avklaringer fra Skatteetaten. Alternativt kan det gis en skriftlig forklaring i tilknytning til mva-meldingen. En slik forklaring vil normalt også hindre at Skatteetaten senere ilegger tilleggsskatt i saken. 

Tolkningen av momsunntaket for finansielle tjenester, heunder aksjeformidling, kan være svært utfordrende. Det foreligger mange forskjellige uttalelser fra skattemyndighetene, og det er flere dommer fra både norske domstoler og EU-domstolen som gir retningslinjer om momsunntaket. Vi har lang erfaring med dialog med skattemyndighetene i denne type saker, og vi bistår gjerne de næringsdrivende med dette.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen