<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsbombe i finanssektoren?

‹ Tilbake til artikler

bjornar-elverhoy

Skal det beregnes moms på corporate finance-tjenester? Tja, med mest vekt på ja, er svaret fra Oslo tingrett i en fersk dom. Retten kom til at det skulle ha vært beregnet moms på 3 av 4 corporate finance-oppdrag. Et verdipapirforetak må derfor innbetale flere millioner kroner i moms til staten.

 

Moms på corporate finance?

Corporate finance-tjenester er en betegnelse på ulike typer tjenester som knytter seg til et selskaps finansiering. Tjenestene kan bestå av både rådgivning, aksjemegling, etc. Typiske eksempler er bistand knyttet til kjøp og salg av selskaper, fisjon/fusjon og andre restruktureringer.

I momsregelverket er utgangspunktet at rådgivning er momspliktig. Megling av aksjer er derimot unntatt fra moms etter det såkalte «finansunntaket». Utfordringen ved corporate finance-tjenester er at de gjerne består av begge deler. Skal man da beregne moms?

Oslo tingrett: hovedytelsen var rådgivning

Det er stor usikkerhet knyttet til beregning av moms på corporate finance-tjenester. Det fikk nylig et verdipapirforetak erfare da Skatt Øst kom på bokettersyn og varslet en etterberegning av ca 54 millioner i moms.

Etter et par år med tautrekking mellom foretaket og skatteetaten, kom saken opp for Oslo tingrett i år. Saken var da redusert til spørsmål om moms på fire ulike corporate finance-oppdrag, og det sto om ca 6 millioner i moms.

Tingretten gjorde en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering av hvert enkelt oppdrag for å finne ut om hovedytelsen var momspliktig rådgivning eller momsunntatt aksjemegling. Dette i samsvar med de prinsippene som Høyesterett skisserte i den såkalte «Carnegie-saken[1]» i 2009.

For 3 av oppdragene kom retten til at det var tale om momspliktig rådgivning. Oppdragene gjaldt selskaper som var i ferd med å bli kjøpt opp, og som derfor hadde søkt bistand med bl.a. forhandlinger for å forhøye budet på aksjene i selskapet. Det siste oppdraget som gjaldt bistand i forbindelse med emisjon ble godtatt som momsunntatt megling av aksjer.

Skatteetaten på krigsstien

Det dukker stadig opp flere saker der skatteetaten setter i gang bokettersyn mot virksomheter i finansbransjen. Skatt øst har en egen avdeling som er dedikert til finansiell sektor, og vi ser at myndighetene har særlig fokus momshåndteringen i denne bransjen. Myndighetene retter særlig oppmerksomheten mot grensedragningen mellom momspliktig rådgivning og «finansunntaket».

Sakene viser at skatteetaten i større grad enn tidligere har fokus på momshåndtering i finansiell sektor. Samtidig ser vi også at aktørene i finansbransjen har en tendens til å inkludere et for bredt spekter av tjenester i «finansunntaket». Man tenker gjerne at tjenester som er relatert til aksjer er unntatt fra moms, noe som ikke alltid viser seg å være riktig.

Dette utgjør en betydelig risiko for uventede momsregninger i finansbransjen.

Hvordan håndtere momsen?

Skatteetaten og domstolene legger opp til skjønnsmessige vurderinger av momsplikt på corporate finance. Hvordan kan bransjen forholde seg til dette?

De betydelige elementene av skjønn gjør dette til en utfordrende oppgave. Aktørene bør først og fremst være i forkant med å vurdere momsspørsmålene når slike tjenester skal leveres. Man bør dernest sørge for å dokumentere hva det er som egentlig leveres. Hvis partene f.eks. mener at hovedytelsen i leveransen er formidling av aksjer, bør dette komme tydelig frem i avtale, honorarstruktur, og annen dokumentasjon.

Man kan også sette opp «guidelines» for momshåndteringen av ulike typetilfeller av corportate finance-oppdrag som vanligvis ytes. Det er også viktig å se hen til momsspørsmål ved utforming av avtalen mellom partene.

Klarere regler fra myndighetene

Det er svært uheldig at momsplikt på corporate finance-tjenester avhenger av en skjønnsmessig vurdering og av skatteetatens sprikende praksis. Dette skaper en betydelig usikkerhet for bransjen.

Ved innføringen av "finansunntaket" i 2001, hadde Finansdepartementet planer om å utdype reglene i en forskrift. Dette ble det aldri noe av, og usikkerheten eksisterer fortsatt. Dette viser den siste dommen fra Oslo tingrett om temaet. Finansdepartementet bør derfor ta opp igjen arbeidet med å lage tydeligere retningslinjer for anvendelsen av finansunntaket for moms.  

 

 

[1] Høyesteretts dom av 22. desember 2009 (Rt 2009 s. 1632) - ABG Sundal Collier Holding ASA og Carnegie ASA. Spørsmål om det skulle beregnes MVA på corporate finance-tjenester levert i forbindelse med fusjon og salg av aksjeselskaper. 

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Du kan ikke selge gründerbedriften din til hvem som helst

I flere mindre foretakssammenslutninger den siste tiden har Konkurransetilsynet vist interesse, selv om transaksjonen ligger langt under de ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattefritak for ideelle/allmennyttige institusjoner og organisasjoner

Utgangspunktet i norsk skattelovgivning er at det skal svares skatt av inntekt. Skatteloven gjør imidlertid et unntak fra dette i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Enighet om statsbudsjettet for 2021 - gode nyheter for shipping- og offshorebransjen

Forslaget til statsbudsjett for 2021 var en skuffelse for mange selskaper innenfor shipping- og offshorebransjen. Vi viser til vårt ...

Les artikkelen