<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

‹ Tilbake til artikler

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg til om slike tjenester anses som avgiftspliktige eller om de er omfattet av et avgiftsfritak. Det har også vært uklart om det skal beregnes innførselsmerverdiavgift når CO2 føres inn til Norge, herunder hva som er beregningsgrunnlaget for slik innførselsmerverdiavgift. Skattedirektoratet har i den forbindelse gitt nyttige avklaringer i en fersk bindende forhåndsuttalelse (BFU).

Kort om CCS-prosjekter

CCS-prosjekter initieres som en følge av politiske målsetninger om å begrense utslippet av klimagasser. Regjeringens mål er at de første CCS-prosjektene kan fungere som demonstrasjons- og referanseprosjekter ved å generere mest mulig kunnskap, etablere infrastruktur og derved bidra til ytterligere distribusjon og formidling av CCS-tiltak i stor grad internasjonalt.

Et CCS-prosjekt vil typisk bestå av ulike delprosjekter. En innledende del med CO2-fangst, deretter CO2-transport og CO2-lagring. Det vil ofte være slik at fanget CO2 i flytende form, lastes ombord i spesialtilpassede transportfartøy fra kaiområde hos kunde i Norge eller utlandet, for deretter å bli lagret i et undersjøisk reservoar et sted på norsk sokkel.

Det er ikke gitt særskilte regler for den merverdiavgiftsmessige behandlingen av CCS tjenester. Det må derfor tas utgangspunkt i merverdiavgiftslovens alminnelige bestemmelser.

Transport av CO2 til og fra utlandet er fritatt for mva

Når det gjelder varebegrepet i merverdiavgiftsloven, omfatter dette fysiske gjenstander, herunder fast eiendom, og elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde. CO2, herunder CO2 i flytende form, vil derfor anses som en vare i merverdiavgiftslovens forstand.

Utgangspunkt og hovedregel er at tjenester med transport av varer er avgiftspliktig omsetning. Omsetning av tjenester med varetransport er imidlertid fritatt for merverdiavgift dersom transporten skjer direkte fra utlandet til Norge eller omvendt.

På denne bakgrunn har Skattedirektoratet lagt til grunn at det ikke skal beregnes merverdiavgift (nullsats) på tjenester som gjelder transport av CO2 fra kaiområde, gjerne benevnt som Capture Site, i utlandet til mottaksanlegg på fastlandet i Norge. For levering av tjenester med transport av CO2 fra Capture Site beliggende i Norge til mottaksanlegg i Norge, skal det beregnes merverdiavgift.

Innførsel av CO2 er avgiftspliktig, men verdien kan være null

Ved transport av CO2 fra utlandet til Norge, oppstår spørsmålet om det skal beregnes innførselsmerverdiavgift. Utgangspunkt og hovedregel er at det skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge.

Ettersom ingen av fritakene for innførsel i merverdiavgiftsloven er aktuelle, har Skattedirektoratet konkludert med at det i utgangspunktet skal beregnes innførselsmerverdiavgift ved innførsel av CO2 til Norge. Men ettersom CO2-volumene i seg selv må antas å ha ingen eller negativ verdi, er det lagt til grunn at innførselsmerverdiavgiften er null. Det skal imidlertid beregnes innførselsmerverdiavgift av transport- og forsikringskostnader, og eventuelle andre kostnader i forbindelse med transporten av CO2-en. Den som forestår innførselen, vil imidlertid normalt ha fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften (snudd avregning med fradrag).

Lagring/deponering av CO2 på kontinentalsokkelen er fritatt for mva

Skattedirektoratet legger til grunn at transport av CO2 fra mottaksanlegg på fastlandet til injeksjonspunktet på sokkel, og påfølgende deponering av CO2-en på kontinentalsokkelen, skal vurderes samlet som en deponeringstjeneste. Videre legger direktoratet til grunn at dette er en stedbunden tjeneste som geografisk er knyttet til et deponeringssted som befinner seg utenfor merverdiavgiftsområdet (utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde), og som derfor skal faktureres uten merverdiavgift (nullsats).

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Som nevnt har direktoratet lagt til grunn at tjenester med transport av CO2 enten er merverdiavgiftspliktig eller fritatt (nullsats). Videre følger det av forvaltningspraksis at en næringsdrivende, som utelukkende driver virksomhet i utlandet (utenfor merverdiavgiftsområdet) fra forretningssted i Norge, vil ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten, selv om det ikke skal beregnes utgående norsk merverdiavgift ved omsetningen.

Skattedirektoratet har derfor konkludert med at det foreligger full fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser som knytter seg til transport av CO2, deponering CO2 på kontinentalsokkelen, samt investering og drift av mottaksanlegg på fastlandet samt øvrig infrastruktur som skal brukes til å transportere CO2.

BFUen tar ikke stilling til utenlandske skatteforhold. Ved henting av fanget CO2 i utlandet, vil det kunne påløpe utenlandsk merverdiavgift på varer og tjenester som leveres av utenlandske leverandører. Hvorvidt det vil påløpe utenlandsk merverdiavgift, herunder om det er mulighet til å søke om refusjon, må vurderes ut fra internretten i det aktuelle landet.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Oddgeir Wiig

Oddgeir Wiig

Jeg heter Oddgeir Wiig og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC sin avdeling i Stavanger. Jeg har jobbet med MVA i over 18 år, hovedsakelig innenfor alminnelig industri og energisektoren med rådgivning både overfor kunder i Norge og i utlandet. Jeg har lang erfaring med å yte MVA bistand i forbindelse med bokettersyn, og til utenlandske næringsdrivende i forbindelse med oppstart av virksomhet i Norge.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen