<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

‹ Tilbake til artikler

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye lengre frist enn det Skatteetaten tidligere har godtatt. Ifølge domstolen er Skatteetatens strengere tidsfrist ugyldig.

Justeringsavtaler ved overdragelse av eiendom 

Ved overdragelse av eiendom kan overdrageren risikere tilbakebetaling av store momsbeløp. Dette gjelder for byggetiltak som er omfattet av justeringsreglene i merverdiavgiftsloven. 

Reglene omfatter overdragelser i form av salg av selve eiendommen som sådan, fisjon, fusjon, omdannelser, etc. 

Tilbakebetaling kan likevel unngås ved inngåelse av en justeringsavtale mellom selger og kjøper. Dette er vanlig praksis, og det sikrer momsmessig kontinuitet ved transaksjonen. 

Tidsfristen for justeringsavtale 

Skatteetaten har lagt til grunn at justeringsavtale senest må inngås innen samme tidsfrist som for mva-meldingen for den mva-termin overdragelsen skjer. Det vil si at overdragelse i januar eller februar tilsier at tidsfristen utløper den 10. april, osv.  

Skatteetatens tidsfrist fremgår ikke klart av lov eller forskrift. Men den fremgår av flere uttalelser fra Skatteetaten, sist i en prinsipputtalelse fra desember 2019. Skatteklagenemnda har også lagt denne tidsfristen til grunn. 

Dommen fra lagmannsretten 

En ny dom fra Gulating lagmannsrett (20. april 2020) gjaldt et tilfelle der en næringsdrivende hadde overdratt infrastruktur (byggetiltak) til fylkeskommunen. Dette gjaldt bl.a. veikryss, planundergang og gang- og sykkelstier. Justeringsavtale ble først inngått ca 18 måneder etter at byggetiltaket var overdratt. 

Lagmannsretten kom til at Skatteetatens tidsfrist manglet rettslig grunnlag i lov og forskrift. Domstolen så derfor hen til den vanlige regelen om at den næringsdrivende kan endre sitt momsoppgjør til sin gunst innen en 3-års frist (skatteforvaltningsloven § 9-4). 

Domstolen konkluderte derfor med at justeringsavtalen var gyldig. Utbyggeren skulle derfor ikke tilbakebetale moms som følge av overdragelsen av byggetiltaket til fylkeskommunen.   

Er det nå en 3-års frist som gjelder? 

Dommen er svært interessant, fordi den kort og greit slår fast at momsreglene må ha hjemmel i lov eller forskrift. Skatteetaten kan ikke finne på reglene selv. 

Dommen er nå bare noen dager gammel, og Skatteetaten har en måneds frist for å anke den til Høyesterett. Hvis dommen blir anket, er det opp til Høyesterett å vurdere om de vil behandle saken, eller avvise Skatteetatens anke. Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen er gått ut, eller før Høyesterett har sagt sitt i saken. 

Mens vi venter på en rettskraftig dom, er det tryggest å forholde seg til Skatteetatens praksisbaserte tidsfrist inntil videre. Det vil si å inngå justeringsavtaler innen fristen for mva-meldingen for den mva-termin overdragelsen skjer. 

Har du krav på tilbakebetaling av moms? 

Hvis den kortere tidsfristen Skatteetaten har operert med ikke er gyldig, kan mange næringsdrivende ha tilbakebetalt moms på feilaktig grunnlag. 

I slike tilfeller bør du kreve feilaktig innbetalt momsen tilbake fra Skatteetaten så snart som mulig. Det gjelder nemlig en tre års frist for å få tilbake moms fra Skatteetaten. Krav på momsfradrag lengre tilbake enn tre år vil normalt være foreldet.  

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen