<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MVA og næringseiendom: Intern uenighet i Skatteetaten om myldreareal

‹ Tilbake til artikler

Utleiere som vil sikre seg korrekt momsfradrag må vite hva som menes med det litt kryptiske uttrykket «myldreareal». I en sak for domstolene har Skatteetaten skapt stor usikkerhet omkring begrepet.

Momsfradrag for utleiere

Utgangspunktene om momsfradrag for utleiere av lokaler er relativt klare. Dersom lokaler leies ut til en leietaker som driver fullt ut momspliktig virksomhet i lokalene, er det mulig for utleier å få fullt momsfradrag for bygge- og driftskostnader knyttet til lokalene. Forutsetningen er at utleieren har frivillig momsregistrering for utleien.

Motsatt vil utleieren ikke få momsfradrag for kostnader knyttet til lokaler som leietakeren fullt ut benytter til momsunntatt aktivitet. Leietakers bruk av lokalene er derved avgjørende for utleiers momsfradrag.

Hva er «myldrearealer»?

Med myldrearealer menes arealer som leietakeren benytter både til momspliktige og momsunntatte aktiviteter. Dette omtales gjerne som arealer til kombinert eller delt bruk.

Et eksempel er en bankfilial som benytter lokalene sine til både momsunntatt bankvirksomhet og momspliktig eiendomsmegling. Et annet eksempel er resepsjonsområdet til et treningssenter som benyttes både til momspliktig salg av drikke, klær, etc., og momsunntatt tilgang til trening.

For slike myldrearealer har utleier rett til fullt momsfradrag på lokalene. Samtidig fakturerer utleieren hele husleien til leietaker med moms. Leietaker på sin side må beregne et forholdsmessig fradrag for momsen på husleien, ut fra bruken av lokalene.

Forskjellig bruk av lokalene til ulike tider

Det har vært regnet som sikkert at arealer som samtidig benyttes kombinert til momspliktig og momsunntatt aktivitet er myldrearealer.

Litt mer tvil har det vært om arealer som til ulike tider benyttes til henholdsvis momspliktig og momsunntatt aktivitet. Et eksempel på slik «tidmessig delt bruk» er der leietakeren driver møtesenter i lokalene, og ikke er frivillig registrert for utleie av lokaler. I så fall vil leietakerens fremleie av møterom være momsunntatt. Dersom leietakeren tidvis benytter møterommene til servering (momspliktig aktivitet), vil leietakeren ha tidmessig delt bruk av lokalene.

Spørsmålet er om lokalene i et slikt tilfelle skal anses som myldrearealer, som derved gir utleieren fullt momsfradrag på lokalene.

Skattedirektoratet har talt

Skattedirektoratet kom med en tolkingsuttalelse den 19. mai 2014 som gjaldt et tilsvarende tilfelle. En leietaker benyttet lokaler kombinert til servering og til momsunntatt fremleie. Skattedirektoratet uttalte her at dette var myldrearealer, med full fradragsrett for utleier.

Skattedirektoratets uttalelse er gjengitt i 2015-utgaven av Merverdiavgiftshåndboken, og man skulle derfor tro at problemstillingen var endelig avklart.

Saken for Oslo tingrett

Overraskende nok, så har Skatt øst i en konkret sak inntatt motsatt standpunkt av hva Skattedirektoratet gjorde i den ovennevnte uttalelsen.

Denne saken gjaldt også et eiendomsselskap som leier ut lokaler til en leietaker som driver kombinert til servering og momsunntatt fremleie i lokalene (møtesenter). Skatt øst nektet i denne saken å godta arealene som myldrearealer. Konsekvensen ble at utleier ikke fikk fullt momsfradrag for disse lokalene.

Saken var oppe for Oslo tingrett i april 2015, men Skatt øst tapte saken. Retten konkluderte med at arealene måtte anses som myldrearealer, og at utleieren derfor korrekt hadde tatt fullt momsfradrag.

Intern uenighet i Skatteetaten

Det er likevel oppsiktsvekkende å lese i dommen at saken i realiteten gjelder en intern uenighet hos avgiftsmyndighetene. I dommen står det at sjefen i Skattedirektoratets avgiftsavdeling, som vitne i retten, hadde forklart at saken for retten var et tilsvarende typetilfelle som det Skattedirektoratet uttalte seg om i skrivet fra mai 2014. Avdelingssjefen bekreftet ifølge dommen at skrivet måtte forstås slik at utleier hadde rett til fullt momsfradrag på lokalene.

Dette innebærer at Skattedirektoratet ifølge dommen er enig med utleieren, statens motpart, i spørsmålet om momsfradrag.

Grunnen til at saken likevel kom opp for retten, er ifølge dommen at Finansdepartementet ønsket spørsmålet avgjort ved dom. Dette er derved en svært underlig situasjon. Skatt øst og Skattedirektoratet er uenige om spørsmålet om momsfradrag. Finansdepartementet vil derfor ha domstolene til å avgjøre denne uenigheten.

Jeg synes at det er både underlig og overraskende at avgiftsmyndighetene bruker domstolene for å løse en intern uenighet.

Hvorfor løser ikke Skatteetaten uenigheten internt? 

Det merkeligste med denne saken er at den er skapt av en intern uenighet hos avgiftsmyndighetene. Hvorfor løser ikke avgiftsmyndighetene dette på kammerset istedenfor hos domstolene? 

For eiendomsselskapet må det fremstå som fullstendig urimelig å bli trukket inn i en slik intern uenighet hos avgiftsmyndighetene. Ikke bare er det en pussig situasjon; det koster også betydelig med ressurser å føre en slik sak for domstolene gjennom flere instanser. For ikke å snakke om det ubehaget det innebærer å ha spørsmålet om momsfradrag uavklart i flere år. 

Hva gjelder nå? 

Etter Skattedirektoratets uttalelse i april 2014 ble det klarlagt at også tidmessig delt bruk var myldreareal, og at utleier derved fikk fullt momsfradrag på slike lokaler. I saken for Oslo tingrett har Skatt øst og Finansdepartementet inntatt det motsatte standpunktet. Vi vet derved ikke hva avgiftsmyndighetene mener om dette pr i dag. 

Eiendomsselskapet vant over Skatteetaten i Oslo tingrett, men staten har anket dommen til lagmannsretten. Saken forventes behandlet i lagmannsretten i slutten av 2015. 

Momssituasjonen for myldrearealer med tidmessig delt bruk er derved uavklart, og vil være uavklart i en periode fremover. 

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen