<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nå kan Arbeidstilsynet kontrollere at innleie skjer etter arbeidsmiljølovens regler

‹ Tilbake til artikler

Frem til 30. juni 2020 var bestemmelsene om innleie underlagt privatrettslig håndheving, som innebar at ved en eventuell tvist måtte arbeidstaker ta saken til domstolene. Fra 1. juli 2020 fikk også Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med om virksomhetene overholder innleiereglene i arbeidsmiljøloven. Endringen vil få betydning både for bemanningsforetak og for virksomheter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak.

I løpet av de første tre månedene etter at Arbeidstilsynets myndighet ble utvidet til å omfatte innleiereglene, ble det gjennomført seks tilsyn på dette området. Alle tilsynene er gjennomført hos virksomheter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, og i to av disse ble det varslet pålegg i forbindelse med ulovlig innleie. Det er derfor grunn til å anta at innleie er et område Arbeidstilsynet fortsatt vil ha fokus på å kontrollere fremover.

Hva skal Arbeidstilsynet kontrollere?

Det er to ulike former for innleie av arbeidskraft - innleie fra bemanningsforetak og innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie. Det er kun innleie fra bemanningsforetak Arbeidstilsynet fører tilsyn med. Innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie vil dermed fortsatt kun være underlagt privatrettslig håndheving.

Arbeidstilsynet vil kontrollere om vilkårene for innleie er oppfylt, eventuelt om virksomheten er bundet av tariffavtale og har inngått avtale med tillitsvalgt om innleie. Dette innebærer at det er virksomheter som leier inn arbeidskraft som må sikre at disse reglene er overholdt.

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 14-9 er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det er gitt enkelte unntak fra denne hovedregelen, blant annet kan en virksomhet leie inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak forutsatt at enkelte vilkår er oppfylt. Innleie av arbeidskraft fra et bemanningsforetak kan gjøres i samme utstrekning som man kan avtale midlertidig ansettelse, med unntak av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i § 14-9 andre ledd bokstav f. De mest praktiske tilfellene er:

  • Når arbeidet er av midlertidig karakter
  • For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

Dersom virksomheten har inngått en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett (fagforening med mer enn 10 000 medlemmer), kan arbeidsgiver og tillitsvalgt i virksomheten inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten at arbeidet må være av midlertidig karakter eller et vikariat. 

Arbeidstilsynet skal også føre tilsyn med at de innleide arbeidstakerne sikres likebehandling sammenlignet med ansatte hos innleievirksomheten. I denne sammenheng er det bemanningsforetaket som er tilsynsobjekt.

Bemanningsforetaket må sikre at arbeidstakerne de leier ut sikres like vilkår som arbeidstakerne ville ha fått dersom de hadde vært ansatt direkte hos innleier for å utføre samme arbeid, med tanke på:

  1. Arbeidstid 
  2. Ferie 
  3. Lønn og utgiftsdekning 

Hva innebærer tilsyn fra Arbeidstilsynet?

Ved et tilsyn skal Arbeidstilsynet først og fremst kontrollere at virksomheten følger de reglene de er forpliktet å følge. Dette kan gjøres både ved at Arbeidstilsynet besøker virksomheten eller ved at det sendes brev til virksomheten med krav om opplysninger knyttet til nærmere beskrevne forhold. 

Etter at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsynet, og gjennomgått den dokumentasjonen de har etterspurt, vil virksomheten motta en tilsynsrapport som angir Arbeidstilsynets funn. Her vil det også fremgå eventuelle pålegg Arbeidstilsynet vil vedta.

Reaksjoner fra Arbeidstilsynet

Dersom Arbeidstilsynet gir reaksjoner i form av pålegg, vil dette alltid gjelde framover i tid. Det vil si at et pålegg for eksempel kan være at ulovlig innleie må opphøre eller at innleide arbeidstakere må sikres likebehandling med tanke på lønn. Virksomheten vil få oppgitt en frist for når de må sørge for at disse forholdene er rettet opp i. Virksomheter som er uenige i pålegg som blir gitt av Arbeidstilsynet, kan klage på disse. Det er derfor svært viktig å gå nøye gjennom rapporten og forsikre seg om at alle faktiske forhold stemmer.

Om Arbeidstilsynet kommer til at virksomhetens overtredelser er grove eller ved gjentatte brudd på reglene, har Arbeidstilsynet myndighet til å ilegge virksomhetene overtredelsesgebyr. Størrelsen på et slikt gebyr vil kunne variere på bakgrunn av en rekke faktorer, men er i alle tilfeller begrenset oppad til 15 ganger grunnbeløpet, som per i dag utgjør 1 520 265 kroner. Grove brudd på arbeidsmiljøloven kan med andre ord få store økonomiske konsekvenser for en virksomhet.

Arbeidstilsynet vil ved et tilsyn kunne gi pålegg om at ulovlige innleieforhold skal opphøre. Dette vil ikke i seg selv gi arbeidstaker rett til fast ansettelse eller eventuell erstatning. Dersom den innleide arbeidstaker ønsker å kreve fast ansettelse eller kreve erstatning for ulovlig innleie, må arbeidstaker fremdeles selv ta saken til domstolene for å få en avgjørelse av disse spørsmålene. Det samme gjelder ved brudd på reglene om likebehandling, eventuell utestående lønn arbeidstaker har krav på som følge av dette. Heller ikke her har Arbeidstilsynet myndighet til å pålegge arbeidsgiver å utbetale.

Hva må virksomhetene gjøre?

Bemanningsforetak og innleier må som andre arbeidsgivere til enhver tid påse at den handler i tråd med gjeldende regelverk. I så måte blir ikke deres plikter som arbeidsgiver endret av Arbeidstilsynets tildelte myndighet. Likevel vil dette medføre strengere krav til dokumentasjon fra arbeidsgivers side, dokumentasjon som blant annet viser vurderingene og begrunnelsene bak bruk av innleid arbeidskraft. Til nå er det få innleide som har forfulgt sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven, vi kan forvente at Arbeidstilsynet nye rolle vil føre til at de gjennomfører tilsyn og følger opp brudd på loven.

Dersom du har et bemanningsforetak eller har en virksomhet som benytter seg av innleid arbeidskraft, og du synes det er utfordrende å forholde deg til innleieregelverket, bistår vi gjerne med å gjøre dette mer forståelig for deg. Vi kan blant annet gjennomføre konkrete undersøkelser for å kontrollere om din virksomhet driver i samsvar med regelverket og gi deg praktiske forslag til hvordan å drive i samsvar med regelverket. 

Mari Vikhals Strøm

Mari Vikhals Strøm

Jeg heter Mari Vikhals Strøm, og jobber som advokat/senior manager i Advokatfirmaet PwC. Her jobber jeg med generell forretningsjuss, hovedsakelig arbeidsrett og finansregulatoriske problemstillinger. Jeg startet i PwC i 2011, men hadde et opphold hos Arbeidstilsynet i fire år før jeg returnerte til PwC i 2020. Hos Arbeidstilsynet har jeg arbeidet spesielt med arbeidstid.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har kommentarer, spørsmål eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for ...

Les artikkelen