<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny EU skattepakke for enkel og rettferdig beskatning - forslag som gjelder mva

‹ Tilbake til artikler

EU-kommisjonen vedtok 15. juli 2020 en ny EU skattepakke med formål om å oppnå effektivitet i skatteinnkreving gjennom "rettferdig og bærekraftig skattlegging". Dette forslaget inkluderer en handlingsplan med 25 tiltak som skal redusere administrative kostnader, forbedre skattemessig compliance og rapportering, samt dra nytte av bruk av teknologi. Fra et mva-synspunkt inkluderer den nye handlingsplanen flere punkter som vil føre til betydelige endringer av EUs rammeverk i løpet av de kommende årene.

Bakgrunn for EUs nye skattepakke

Med dagens økende økonomiske usikkerhet er det viktigere enn noen gang for medlemslandene å sikre skatteinnkrevingen for å kunne oppnå økonomisk bedring. EU-kommisjonen har til hensikt å oppnå dette målet ved å øke skattemessig transparens, som etter skattebetalernes syn oppnås gjennom forenkling av visse skatteregler og prosedyrer for å fjerne skatteadministrative kostnader som skaper usikkerhet for de fleste av dem.

EUs nye skattepakke består av tre separate, men beslektede initiativer:

 • Skattehandlingsplanen: 25 klare tiltak, inkludert forslag innenfor MVA området 
 • Forslaget om administrativt samarbeid (DAC 7), som utvider regler for skattemessig transparens til digitale plattformer
 • Videre diskusjon mellom medlemslandene om rettferdig og konkurransenøytral skattlegging

Skattepakken er den første milepælen i en bredere skattereform som har til hensikt å møte utfordringene i den digitale økonomien, skattlegging av multinasjonale selskaper og klimaendringer.

Handlingsplan for enkel beskatning

Handlingsplanen for skatter som ble vedtatt av EU-kommisjonen inneholder 25 initiativer som skal iverksettes mellom 2020 og 2024. Disse har til hensikt å:

 • Redusere de skattemessige kostnadene for de virksomhetene som opererer i EUs indre marked, som for tiden har å gjøre med 27 forskjellige skattesystemer. 
 • Hjelpe medlemslandene med å håndheve skatteregler i den "digitale" økonomien, der man har nye online forretningsmodeller. 
 • Hjelpe skattemyndighetene med å bruke teknologi- og analyseverktøy for å forbedre kampen mot skatteunndragelse. 
 • Skape et enklere og mer moderne skattemiljø for skattebetalere, forenkle deres forpliktelser og overholdelse.

De forskjellige tiltakene som er satt opp i planen spenner fra store endringer som endrer EUs merverdiavgiftsdirektiv til samarbeid mellom myndigheter og skattetvistløsninger knyttet til grenseoverskridende inntektsskatt og mva-spørsmål. Som et eksempel, inkluderer forslagene til tiltak en forpliktelse for EU-kommisjonen til å utarbeide lovgivning for å klargjøre kriteriene for å bestemme skattemessig oppholdsstatus for virksomheter som er aktive over landegrensene. 

Det er viktig å merke seg at en del av tiltakene må nærmere konsekvensutredes før forslag til ny lovgivning fremsettes av Kommisjonen. 

Videre dekker ikke denne handlingsplanen spørsmål knyttet til digital beskatning eller minimum effektiv beskatning, som vil bli behandlet under en egen handlingsplan for virksomhetsbeskatning som skal presenteres senere i 2020, sammen med resultatet av de aktive diskusjonene i OECD og G20 om disse spørsmålene. 

Under finner du en oversikt over de viktigste merverdiavgiftsmessige tiltakene som skal iverksettes under handlingsplanen og litt om implikasjoner av tiltakene.

Oversikt over mva-tiltak for fremtiden

Forenklet mva-registrering

EU-kommisjonen vil foreslå å endre EUs merverdiavgiftsdirektiv med det mål å gå mot én mva-registrering for hver bedrift. Denne mva-registreringen skal kunne brukes for å rapportere alle leveranser av varer og tjenester hvor som helst i EU, og dermed forenkle handel over landegrensene. 

Dette forslaget går enda videre enn såkalt One-Stop-Shop (se under). Konsekvensutredning i denne forbindelse skal etter planen starte i 2022.

Modernisering av mva-rapporteringsforpliktelser

EU-kommisjonen vil legge frem et forslag som tar sikte på å tilpasse EUs merverdiavgiftsregler til digitalisering, med særlig fokus på grenseoverskridende transaksjoner. Tiltakene som skal iverksettes skal sikre utveksling av informasjon om transaksjoner innen EU i "sanntid" og øke detaljgraden. Behovet for å legge til rette for e-fakturering vil også bli undersøkt i denne sammenhengen. 

Dette er ikke nødvendigvis nytt for skattebetalerne, som for tiden er forpliktet til å oppfylle både innenlandsk sanntidsrapportering og e-faktureringskrav i f.eks Ungarn, Italia og Spania, samt SAF-T-kravene i Frankrike, Østerrike og Polen (for ikke å snakke om Norge). 

Arbeidet med dette initiativet er planlagt å starte i 2022.

Utvidelse av mva One-Stop-Shop (“OSS”)

Kommisjonen vil foreslå en endring av EUs merverdiavgiftsdirektiv med tanke på å utvide omfanget av OSS. One Stop Shop har vært på plass siden 2015 for rapportering og betaling av merverdiavgift på telekommunikasjon og elektronisk leverte tjenester og skal utvides i juli 2021 med mva e-handelspakken til salg av varer B2C-basis (se vår tidligere blogg) . 

Forslaget innebærer at skattebetalerne skal kunne rapportere og betale merverdiavgift for alle B2C-transaksjoner i EU gjennom en enkelt mva-melding som skal rapporteres i det landet hvor de er etablert for mva-formål. Arbeidet med dette forslaget skal etter planen starte sammen med moderniseringen av mva-rapporteringsforpliktelser i 2022.

Oppdaterte og forenklede mva-regler på finansielle tjenester

EU-kommisjonen vil legge frem et forslag om endring av mva-fritaket for finansielle tjenester (datert 1977). Dagens utdaterte bestemmelser tar ikke hensyn til fremveksten av digital økonomi (fintechs) og heller ikke hvordan finans- og forsikringssektorene er strukturert i dag (f.eks outsourcing av tjenester). Forslaget skal sikre den internasjonale konkurransekraften til EUs finansielle / forsikringsaktører. Konsekvensutredningen av dette spørsmålet er planlagt å starte 4. kvartal 2021.

Forbedring av kontrollmekanismer når det gjelder grenseoverskridende transaksjoner

Kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å investere ressurser i det såkalte Eurofisc-nettverket, der representanter for skattemyndighetene i de forskjellige landene allerede møtes for å avdekke og redusere grenseoverskridende mva-svindel. Etter sitt syn bør Eurofisc bli et EU-knutepunkt ikke bare for skatte- / mva-informasjonsformål, men også for å brukes av toll- og finansmyndigheter. En forsterket Eurofisc (kalt Eurofisc 2.0) er planlagt til 2023. 

Videre vil EU-kommisjonen undersøke hvordan de skal dele data gjennom elektroniske systemer for å styrke kontrollen av kontrollen av grenseoverskridende transaksjoner. Målet er økt kontroll av skattebetalere som ikke følger reglene etter en risikobasert tilnærming og ved hjelp av ny teknologi. Arbeidet med denne handlingen er planlagt til 2023. 

Det siste tiltaket på dette feltet er å søke et tettere samarbeid med internasjonale partnere. I denne forbindelse vil EU-kommisjonen foreslå forhandlinger om administrative samarbeidsavtaler om merverdiavgift med relevante tredjeland (lik den som er på plass mellom EU og Norge), med utgangspunkt i noen av de viktigste handelspartnerne. Inngåelse av avtaler om administrativt samarbeid innen merverdiavgift forventes i 2023.

Andre tiltak som gjelder mva

 • Gjennomgang av TOMS (spesiell mva-ordning for reisebyråer og turoperatører): Forenkling av spesialordningen for å takle både konkurransevridning mellom etablerte EU-etablerte og ikke-EU-etablerte reisebyråer som organiserer reiser i EU, og mangelen på enhetlig anvendelse av ordningen innen EU (timing: 2022). 
 • Tilpasning av rammeverket til plattformøkonomien: Avklaring av merverdiavgiftsbehandlingen på plattformer - hvem er avgiftspliktige og hvordan skal selve tjenestene avgiftsbelegges (timing: 2022). 
 • Gjennomgang av mva-reglene for persontransportsektoren: Oppdatering av mva-fritakene knyttet til lufttransport og sjøtransport for å oppnå målene for European Green Deal, inkludert en forenkling av hvor tjenestene skattlegges (timing: 2022). 
 • Mekanisme for å forhindre / løse tvister om knyttet til implementering av EUs merverdiavgiftsdirektiv - ment å sikre mva-prinsippene om rettssikkerhet og nøytralitet (timing: 2022).
 • Transformere statusen for merverdiavgiftsutvalget (VAT Committee) fra et rådgivende utvalg til en såkalt comitology committee (med utvidede fullmakter til å vedta, ikke bare foreslå endringer) (tidspunkt: 4. kvartal 2020).

Konklusjon

Selv om endringene hovedsakelig har som formål å sikre skatteinntekter for medlemslandene, vil de sannsynligvis også forenkle forpliktelsene for skattebetalerne i betydelig grad, og i løpet av relativt få år. 

De relativ omfattende endringene kan imidlertid skape utfordringer og usikkerhet på kort sikt, særlig når det gjelder tilpasninger som må gjøres i ERP-systemene, og ved at forretningsmodeller må gjennomgås slik at de tilpasses de nye tiltakene.

Vi anbefaler derfor at virksomheter overvåker utviklingen av mva-tiltakene som er inkludert i denne nye EU-skattehandlingspakken nøye. Der det er aktuelt, foreslår vi å begynne å jobbe internt for å være forberedt når lovendringene som er forutsatt i handlingsplanen endelig blir godkjent.

                                                                                ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Espen Qvist og Luis Leon Baron. 

Espen Qvist

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Espen Qvist and I am a lawyer / partner in PwC Tax and Legal Services. I am head of international indirect tax in PwC Norway and has been working with Norwegian and international indirect tax queries for more than 20 years. On a daily basis, I work with assisting multinational businesses with advice, structuring and issues related to handling VAT and corresponding indirect taxes in Norway, but mostly on countries abroad. He has advised a number of multinationals in specific transaction based VAT and cross border planning, mergers and acquisitions, restructuring and cross border transactions.

Taking the step out and conducting business also outside Norway's borders is becoming increasingly shorter in step with increased globalization and the increasing pace of technological development. Norwegian companies involved in the purchase and sale of goods and services outside Norway's borders will have to deal with regulations within VAT and other indirect taxes, including customs and excise duties in various countries. I hope my reflections and analyzes can give you increased knowledge and an alternative approach to different topics than what traditional newsletters provide. Feel free to contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen