<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – forenkling for de næringsdrivende?

‹ Tilbake til artikler

 IMG_1899.jpg

Fra 2017 erstattes den nåværende omsetningsoppgaven av «skattemelding for merverdiavgift» (mva-meldingen). Bakgrunnen for endringen er hovedsakelig at import-mva fra 2017 ikke lenger skal betales ved innførselen, men innrapporteres i mva-meldingen. Endringen innebærer imidlertid at alle mva-pliktige næringsdrivende må oppdatere sine ERP-systemer og mva-koder.

Bakgrunnen for ny mva-melding

Forvaltningen av import-mva og særavgifter ble overført fra Tolletaten til Skatteetaten 1. januar 2016. Fra 2017 skal ikke import-mva innbetales på importtidspunktet, men heller innberettes som utgående avgift i mva-meldingen. Dette gjøres i samme mva-melding som det gjøres fradrag for avgiften som inngående avgift. Dette medfører en likviditetsfordel for de næringsdrivende, men det endrer ikke utgangspunktet om at innførsel av varer utløser import-mva.

At import-mva skal innberettes i omsetningsoppgaven har medført et behov for nye poster og det er derfor det kommer en ny mva-melding. Varene det er snakk om skal imidlertid fremdeles gjennom ordinære tollprosedyrer knyttet til vareførselen, herunder grensekontrollen.

Siden den nye mva-meldingen vil gjelde for alle mva-pliktige fra 2017, er det viktig å merke seg at alle må forholde seg til endringene dette medfører, ikke bare de som importerer varer.

Fordeler og ulemper ved den nye ordningen

At innførselsmerverdiavgift skal innrapporteres på mva-meldingen, medfører en likviditetsmessig fordel for de næringsdrivende, ved at import-mva kan innberettes og fradragsføres på samme oppgave. De næringsdrivende (som har fradragsrett) vil derfor ikke trenge å innbetale mva-beløpet ved import lenger.

Finansdepartementet mener at endringen vil medføre reduserte administrative kostnader for denne gruppen av næringsdrivende, blant annet begrunnet med at behovet for tollkredittordningen bortfaller. Dette vet jeg ikke om jeg er helt enige i. I en overgangsfase mellom gammel og ny ordning ser jeg for meg at endringene kan medføre økte administrative byrder for de næringsdrivende, noe jeg kommer nærmere tilbake til nedenfor. 

Hva må du som næringsdrivende gjøre før implementeringen?

Den nye mva-meldingen får 19 poster. Noen av postene er helt nye, noen har fått et endret innhold, mens noen er like men er flyttet til en annen post enn tidligere. Dette innebærer at regnskapssystemene og mva-kodene må tilpasses mva-meldingen for å kunne rapportere riktige tall. For eksempel skal fritatt eksport i den nye mva-meldingen spesifiseres i en egen post. Det blir derfor viktig å gjøre de nødvendige endringene i regnskapssystemet, samt oppdatere og klargjøre kodeverket.

Det er også verdt å merke seg at Skatteetaten ikke vil sende månedlig kontoutskrift slik Tollvesenet har gjort til de som omfattes av tollkredittordningen. Dette innebærer at virksomheter som importerer varer også må etablere systemer og rutiner for å selv ha kontroll på beløpene som skal innberettes i mva-meldingen.

Kommuner som har rett til kompensasjon for import-mva vil også omfattes av den nye ordningen såfremt de er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dette innebærer at en kommune skal rapportere import-mva som utgående avgift i mva-meldingen, mens avgiften skal kreves refundert i kompensasjonsoppgaven.

Overgangsperioden

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på nåværende omsetningsoppgave. Dette innebærer en overgangsperiode ved årsskifte 2016/2017. Fra 1. januar må du føre alle bilag med nye mva-koder som er tilpasset den nye mva-meldingen. Siste rapportering i nåværende omsetningsoppgave er imidlertid 10. februar 2017 (rapporteringsfrist for 6. termin 2016). Det må derfor sikres at rapporteringen blir riktig i denne overlappende perioden.

Hvordan ser den nye mva-meldingen ut?

Den nye mva-meldingen får som nevnt 19 poster. Dette vil utgjøre følgende poster:

A. Samlet omsetning, uttak og innførsel
Post 1    Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Post 2       Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel
B. Innenlands omsetning og uttak
Post 3 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25 %
Post 4 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15 %
Post 5 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 10 %
Post 6 Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift
Post 7    Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt
C. Utførsel
Post 8    Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift
D. Innførsel av varer
Post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 %
Post 10 Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 %
Post 11    Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av
E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt
Post 12 Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25 %
Post 13    Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25 %
F. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift
Post 14 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %
Post 15 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15 %
Post 16  Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 10 %
G. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift
Post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25 %
Post 18 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15 %
H. Sum
Post 19 Avgift å betale / Avgift til gode

Sverige innførte en tilsvarende ordning fra 1. januar 2015 og det har i etterkant vist seg at mange ikke hadde fått med seg endringene og derfor ikke har rapportert import-mva. Av erfaring er det normalt enklere å gjøre nødvendige tilpasninger i systemer mv. i forkant, fremfor å måtte rette opp i etterkant.

Jeg anbefaler derfor alle å begynne planleggingen av oppdateringer i regnskapssystemene og mva-koder allerede nå for å være klare til en ny rapporteringshverdag fra 2017!

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Mva-registrert utleie av eiendom - seksmånedersfristen forlenges

Ved mva-registrert utleie av eiendom kan utleier oppnå fullt mva-fradrag på byggekostnadene når leiekontrakt er signert med mva-pliktig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Polen avskaffer den tradisjonelle mva-meldingen og har innført andre viktige endringer i den polske mva-loven

Polen er det første landet i Europa som ikke lenger bruker den tradisjonelle mva-meldingen. Fra oktober 2020 skal SAF-T (polsk: JPK_VDEK) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny EU skattepakke for enkel og rettferdig beskatning - forslag som gjelder mva

EU-kommisjonen vedtok 15. juli 2020 en ny EU skattepakke med formål om å oppnå effektivitet i skatteinnkreving gjennom "rettferdig og ...

Les artikkelen