<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny salgs- og kjøpsmelding fra 2024 - behov for bransjeunntak

‹ Tilbake til artikler

Skatteetaten har sendt et høringsforslag om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå. Rapporteringsplikten omfatter i utgangspunktet alle bokføringspliktige og inneholder ingen forslag om konkrete bransjeunntak. Høringsfristen er 26. november 2021 og Skatteetaten oppfordrer bransjer til å komme med innspill på behovet for særskilte unntak.  I denne bloggen gir vi deg en oppdatering på omfanget av høringsforslaget og oppfordrer selskaper til å vurdere behovet for å inngi kommentarer med krav om konkrete bransjeunntak. 

Ny salgs- og kjøpsmelding fra 2024 

Rapporteringsplikten for ny salgs- og kjøpsmelding foreslås å omfatte bokføringspliktige virksomheter, samt offentlige virksomheter. Det er ikke et krav at virksomheten er mva-registrert eller skattepliktig. Alle virksomheter som omfattes av kravet skal rapportere alle bokførte salg og kjøp på transaksjonsnivå; 

- informasjon om partene inkl. organisasjonsnummer
- opplysninger om transaksjonen (fakturanummer, dato, vederlag og merverdiavgift) 

For mer detaljer om forslaget kan du lese mer i vår blogg her.  

SAF-T og MEMO-prosjektet* har satt i gang en digital transformasjon av regnskap, mva og skatt i Norge, der det blir stadig mindre rom for manuelle korrigeringer og konsolideringer før innsending. I takt med den økende mengden detaljerte opplysninger som deles med Skatteetaten, blir det viktigere og viktigere for virksomheter å ha god kontroll over dataene som registreres i regnskapssystemet. 

Konsekvensen av at det ikke er foreslått noen konkrete bransjeunntak, er at alle bransjer og virksomheter skal rapportere alle salg og kjøp på transaksjonsnivå hvis forslaget blir vedtatt slik det står nå. Erfaringene fra SAF-T er at det vil være særlig arbeidskrevende og kostbart for mindre virksomheter og enkelte bransjer å foreta slik omfattende rapportering. 

Bransjeunntak for finans- og forsikringsvirksomheter på lik linje med SAF-T 

For finans- og forsikringsvirksomheter er det i bokføringsforskriften enkelte bransjeunntak som medfører at slike virksomheter kan benytte sine fagsystemer for å produsere dokumentasjon for kunde- og leverandørreskontro. I praksis innebærer dette at disse aktørene ikke trenger å overføre informasjon på transaksjonsnivå som del av SAF-T-filen. Denne informasjonen kan deles med Skatteetaten i et annet format, f.eks. excel. 

Forenklingen for finans- og forsikringsvirksomheter knytter seg i hovedsak til at dette er bransjer med et stort antall enkelttransaksjoner med forbrukere, som er underlagt ytterligere rapporteringskrav som sikrer kontroll og at uttrekk av data fra fagsystem er særlig krevende. 

Etter vår mening vil tilsvarende bransjeunntak for den nye salgs- og kjøpsmeldingen harmonere godt med SAF-T kravene, og skape forutberegnelighet for virksomhetene.  

Det kan også være grunn til å gi innspill på hva som skal ligge i definisjonen av “salg” og “kjøp”. Forslaget inneholder ingen slik definisjon. Hvis det ikke åpnes for et spesifikt bransjeunntak, kan kanskje et alternativ være å begrense omfanget ved å definere hva som ligger i salgs- og kjøpsbegrepet. 

Forventer at flere bransjer har behov for bransjeunntak 

Vår erfaring er at det er flere bransjer, eksempelvis telekom, strøm og reiseliv, som også har store mengder enkeltsalg til forbrukere, som ikke har en tilsvarende forenkling i bokføringsregelverket knyttet til SAF-T. Fagsystemer for salg i flere bransjer er alminnelig bygget for andre formål enn standardisert regnskaps- og transaksjonsrapportering. 

For transaksjoner med privatpersoner, foreslås det i høringsnotatet at personene ikke skal identifiseres av hensyn til personvern, samt av praktiske hensyn. For disse transaksjonene vil det dermed ikke være mulig å kontrollere opplysningene mot motpartens melding. En salgs- og kjøpsmelding vil slik sett ikke gi ytterligere informasjon om transaksjoner med privatpersoner enn det som allerede dekkes av SAF-T melding. For virksomheter med en betydelig mengde salg til privatpersoner kan en salgs- og kjøpsmelding innebære en stor økonomisk og tidkrevende byrde, uten at det gir Skatteetaten ytterligere innsikt for kontrollformål enn med allerede eksisterende meldinger. 

Den nye salgs- og kjøpsmeldingen har som formål å fange opp skatte- og avgiftsunndragelser, gjøre det enklere for de skattepliktige å etterleve regelverket, samt å ha en preventiv effekt. Etter vår mening treffer formålet dårlig for slike virksomheter. 

Hva må den enkelte virksomhet foreta seg?

Forslaget til salgs- og kjøpsmelding vil omfatte nesten alle virksomheter. Skatteetaten har oppfordret virksomheter og bransjer til å komme med innspill til høringsnotatet. 

Vi anbefaler alle virksomheter å sette seg inn i høringsnotatet og vurdere om det er behov for å inngi høringsinnspill. For virksomheter som har hatt store utfordringer med innføringen og løpende etterlevelse av SAF-T kravene er dette en mulighet til å gi tilbakemelding til skatteetaten med erfaringer og behov for tilpasninger for ny salgs- og kjøpsmelding. 

Vi bistår gjerne både i diskusjoner rundt dette, samt med å utarbeide høringsinnspill. Fristen for å inngi høringsinnspill er 26. november 2021.

Når høringsfristen er utløpt og endelig regelverk kommet på plass, anbefaler vi at man er tidlig ute med å forberede seg til denne rapporteringen. Det er foreslått å gjenbruke relevante deler av SAF-T-strukturen, slik at det kan være hensiktsmessig å ha salgs- og kjøpsmeldingen i bakhodet når virksomheten nå skal forberede rapportering i ny mva-melding som blir innført 1. januar 2022. 

Webinar om ny mva-melding

Vi holder webinar om den nye mva-meldingen 3. november 2021, der vi også vil si noe om forslaget til salgs- og kjøpsmelding. Mer informasjon og påmelding finner du her

*Modernisering av mva rapportering

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen