<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye krav til mva-melding fra 1. januar 2022

‹ Tilbake til artikler

Ny digital mva-melding innføres fra 1. januar 2022. Meldingen vil være mer detaljert enn dagens mva-melding og skal baseres på SAF-T koder. Skatteetaten vil blant annet kreve rapportering av tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Dette vil kreve mer av selskapene når det gjelder korrekt registrering av data i regnskapssystemene, gi mindre rom for manuelle korrigeringer og potensielt åpne for analyser på et dypere detaljnivå hos selskapene. Med litt over ett år til ny-melding, ønsker vi med denne bloggen å gi en oversikt over hva vi vet - og ikke vet - om den nye mva-meldingen. 

Ny mva-melding fra 2022: Skatteetaten moderniserer Merverdiavgiftsområdet 

I en nyhetsmelding fra Skatteetaten opplyses det at ny mva-melding forventes innført fra 1. januar 2022. Dette betyr at avgiftspliktige selskaper har litt over ett år til å forberede seg på ny mva-rapportering. 

Lanseringen av ny mva-melding er en del av Skatteetatens satsing på modernisering av merverdiavgiftsområdet. Som del av moderniseringsprogrammet introduseres det en ny registreringsløsning for å bli mva-registrert fra første kvartal 2021 og ny mva-melding. 

I tillegg utarbeides det forslag for en ny salgs- og kjøpsmelding. Forslaget vil imidlertid kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsutkast ligger til vurdering hos Finansdepartementet. 

Hva endres med ny mva-melding? 

Ny digital mva-melding forventes innført fra 1. januar 2022. Rapporteringen vil baseres på SAF-T koder og SAF-T standarden som ble obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper fra 1. januar 2020. Du kan lese mer om SAF-T kravene i våre tidligere blogger. Det er også mer informasjon på vår hjemmeside. 

SAF-T kodene, som rapporteringen skal baseres på, omfatter 31 mva-koder. Det legges opp til at alle postene vil være tilgjengelige, men at rapportering kun vil skje på de postene i regnskapet hvor det er bevegelser for den aktuelle terminen. Det vil si at skjemaet vil være tilpasset den enkelte mva-pliktiges aktivitet i den aktuelle mva-terminen. 

Til sammenligning er dagens mva-melding manuell og basert på aggregerte tall som fylles inn i 19 poster i Altinn. Den nye meldingen vil medføre en mer detaljert rapportering, potensielt ned på transaksjonsnivå. Vi forventer at dette innebærer at en større mengde data og transaksjonsinformasjon vil overføres til Skatteetaten. 

Overføringen av mer spesifisert data vil gi Skatteetaten anledning til å gjøre flere og dypere analyser av mva-behandlingen til det enkelte selskapet. At mva-rapporteringen vil skje basert på SAF-T formatet åpner også for at Skatteetaten kan kjøre en rekke automatiserte kontroller per mva-melding.

Dette fordrer at selskapene har god kontroll over dataene som registreres i regnskapssystemet og som vil utgjøre grunnlaget for merverdiavgiftsrapporteringen. Vi anbefaler at det settes opp gode kontrollrutiner på dette, slik at dere har god kontroll på dataene som rapporteres til Skatteetaten - før mva-meldingen sendes inn. 

Rapportering av tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak 

Skatteetaten vil også kreve rapportering av tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Også dette vil kreve at selskapene må ha god kontroll på dataene som registreres i regnskapssystemet. 

Vår erfaring er at mange selskaper ikke har tilstrekkelig kontroll og dokumentasjon på disse punktene. En mer detaljert rapportering indikerer at dette vil være fokusområder for Skatteetaten sine kontroller ved introduksjonen av den nye mva-meldingen. 

Det gis ikke nærmere veiledning på hvordan rapportering for disse punktene skal gjennomføres. Dagens SAF-T mva-koder har ikke egne koder for tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Vi håper at Skatteetaten kommer med ytterligere informasjon om dette så snart som mulig slik at selskaper får tilstrekkelig tid til å forberede seg og gjøre nødvendige oppdateringer i regnskapssystemet. 

Levering direkte fra selskapets system 

Det legges videre opp til at så mange som mulig av mva-meldingene skal leveres direkte fra den avgiftspliktiges regnskapssystem. Formålet med direkte innsending av mva-melding direkte fra regnskapssystemet er å minimere risikoen for feil inntasting og tidsbesparelse for de enkelte brukerne. 

En direkte overføring fra regnskapssystemet vil også innebære mindre rom for manuelle korrigeringer eller konsolideringer før innsending. Dette kan for mange kreve endringer i dagens oppsett av regnskapssystemet for at de totale bevegelsene i perioden inkluderes i rapporteringen. 

Uklarheter 

Det er enkelte momenter som ikke er nærmere redegjort for av Skatteetaten. Dette gjelder blant annet: 

  • Rapporteringen for selskaper som ikke bruker mva-koder og fører mva over “rene konti”
  • Overgangsordning 
  • Begrensning på filstørrelse ved direkte opplasting fra regnskapssystem
  • Unntak eller særskilte bransjetilpasninger 
  • Informasjon om ulike terminlengder
  • Rapportering for fellesregistreringer
  • Leverings- og betalingsfrister

Etter vår forståelse vil Skatteetaten komme med mer informasjon om den nye mva-meldingen og -rapporteringen på starten av nyåret. Forhåpentligvis vil det komme nærmere avklaringer da. 

Nødvendige forberedelser - er dere klare for ny mva-melding? 

Testingen av den første versjonen av ny mva-melding vil begynne mot slutten av tredje kvartal 2021. Dette betyr at det vil være kort tid på å teste løsningen og kompatibilitet med egne regnskapssystemer før den nye meldingen innføres fra 2022. 

Den nye rapporteringen vil innebære at en større og mer detaljert mengde data overføres til Skatteetaten. Det vil også være mindre rom for manuelle korrigeringer for mva-rapporteringen. 

Vi anbefaler selskaper å så tidlig som mulig forberede seg på den nye rapportering. Dette kan innebære mapping til SAF-T mva-koder, bruk av egne mva-koder, periodisering, kontroll av hvilken data som registreres i selskapets system og hvordan. 

I PwC har vi et bredt faglig team som bistår selskaper på alle områder innen for SAF-T rapportering og merverdiavgift. Teamet består av fagkompetanse innen IT/programmering, økonomi, bokføring, merverdiavgift og dersom du trenger hjelp kan vår “SAF-T task force” hjelpe deg.

Ta gjerne kontakt for en uformell SAF-T prat! 

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen