<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye regler og satser i 2016 - Personbeskatning, næringsbeskatning og moms

‹ Tilbake til artikler

577A7493_banner

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i oktober 2015, ble det foreslått en rekke endringer både innen personbeskatning, næringsbeskatning og moms. Nedenfor gir vi deg en oversikt over endringene som har blitt vedtatt og som har trådt i kraft i 2016.

Personbeskatning

Følgende endringer er vedtatt på personbeskatningsområdet:

 • Skattesats på alminnelig inntekt er 25 %
 • Vi har ny trinnskatt på personinntekt som erstatter toppskatten, og nå slår inn som følger:

  Innslagspunkt                     Sats
  Kr 159.800 - 224.900          0,44%
  Kr 224.900 - 565.400          1,7 %
  Kr 565.400 – 909.500         10,7 %
  Kr 909.500 -                        13,7 %

  Marginalskattesatsen for lønn er dermed 46,9 % (til sammenligning var satsen for 2015 47,2 %)
 • Skattesats for formuesskatt er på samlet 0,85 % og bunnfradraget er 1 400 000 kr
 • Ligningsverdien på sekundærboliger og næringseiendom er 80 % av beregningsgrunnlaget
 • Flere alminnelige fradrag (f.eks. minstefradrag, personfradrag, reisefradrag, særfradrag for enslig forsørger, og BSU) er noe justert til sammenligning med 2015
 • Det er innført nye regler for beskatning av yrkesbiler - man kan velge mellom en individuell verdsettelsesmetode eller en sjablong som er lik den ordinære sjablongen for firmabiler med med reduksjon i listeprisen. Les mer om dette her.
 • Ved yrkeskjøring med privatbil er skattefri sats for kilometergodtgjørelses 3,80 kroner per kilometer for kjøring inntil 10 000 kilometer i året. For kjøring utover 10 000 kilometer er satsen 3,45 kroner per kilometer. Her er det forskjell på skattefri sats og satsene i statens regulativer, og du kan lese mer om dette her.
 • Skattesatsen for utbytte og gevinster ved salg av aksjer er 25 % og grunnlaget for beskatning av utbytter og gevinster skal multipliseres med en oppjusteringsfaktor på 1,15
 • Lån fra selskap til personlig aksjonær skal skattemessig behandles som utbytte (med ikrafttredelse 7. oktober 2015). Les mer om dette her og her.

For flere detaljer om de ulike forslagene, se våre andre blogginnlegg i forbindelse med budsjettvedtaket for 2016 her og her.

Næringsbeskatning

Følgende endringer er vedtatt på næringsbeskatningsområdet:

 • Selskapsskattesatsen reduseres fra 27 % til 25 %.
 • Rentebegrensningsreglene strammes inn. Rammen for fradrag for konserninterne renter er redusert fra 30% til 25% av beregningsgrunnlaget.
 • Det er vedtatt at fritaksmetoden ikke kommer til anvendelse når det utdelende selskap har fått fradrag for utdelingen (hybride instrumenter).
 • Reglene for beskatning av verdipapirfond og inntekter er endret slik at disse i større grad tar hensyn til sammensetningen av verdipapirer i fondet. Se egen artikkel om dette her.
 • SkatteFunn – endringer i beløpsgrensene.
  - Maksimalt fradragsgrunnlag for kostnader er hevet fra 15 til 20 millioner.
  - Den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner er hevet fra 33 til 40 millioner.
  - Summen av fradrag kan ikke overstige 40 millioner kroner.
 • Økning i grunnrenteskatten for vannkraftverk til 33 % og økning i særskatten for petroleumsvirksomhet til 53 %.
 • Det er vedtatt å avskjære adgangen til å fradragsføre transaksjonskostnader ved aksjeerverv som ikke gjennomføres.
 • Fritaksmetoden videreføres for grenseoverskridende aksjeinntekter.
 • Kildeskatt på utbytte opprettholdes.
 • Det er vedtatt endringer i avskrivningssatser og saldogrupper.

For detaljer om de ulike endringene, se vår artikkel om næringsbeskatning her.

Merverdiavgift

Følgende endringer er vedtatt på momsområdet:

 • Økning av lav momssats fra 8 % til 10 %
  Fra 1. januar 2016 ble den lave momssatsen økt fra 8 % til 10 %. Den lave satsen gjelder blant annet tjenester innen persontransport og overnatting, samt adgang til museer, kino, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

  Du kan lese mer om satsøkningen her.
 • Fritak for elektroniske nyhetstjenester
  Fra 1. mars 2016 er det innført 0-sats for omsetning av elektroniske nyhetstjenester. Omsetning av papiraviser har vært fritatt fra moms i mange år, mens elektroniske aviser har vært avgiftspliktig med 25 %.

  Det nye fritaket omfatter alle medier som hovedsakelig inneholder nyhets- og aktualitetsstoff, uavhengig av plattform, dvs. nyheter på PC, mobiltelefon, nettbrett, radio og fjernsyn.

  Du kan lese mer om veien frem til et fritak og avgrensningene av fritaket her, her og her.

Forfattere av dette innlegget er: Kristine Braaten (personbeskatning), Mats Hestad (næringsbeskatning), Cecilie Beck Landet (næringsbeskatning) og Synne Hangeland (moms).

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om endringene overfor!

Mats Hestad

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen