<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye skattesatser for 2022

‹ Tilbake til artikler

Den 8. november i år la den nye regjeringen frem et tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2022. Forslaget innebærer en rekke endringer av Solberg-regjeringens opprinnelige forslag, og etter forrige ukes budsjettforlik har også Sosialistisk Venstreparti satt sitt preg på det endelige budsjettet for 2022. Budsjettet skal etter planen vedtas 17. desember 2021. 

I det følgende gir vi en oversikt over de viktigste skatteendringene som vil tre i kraft etter nyttår.

Inntektsskatt

For inntektsskatt og -fradrag foreslås bl.a. følgende endringer:

 • Trinnskattesatsene videreføres uendret fra 2021 i trinn 1 og 2, dvs. en fortsatt skattesats på hhv. 1,7 % og 4,0 %. Imidlertid heves innslagspunktene til hhv. 190 350 kr og 267 900 kr.

 • I trinn 3 og 4 økes skattesatsen med 0,2 prosentenheter til hhv. 13,4 % og 16,4 %. I tillegg reduseres innslagspunktene til hhv. 643 800 kr i trinn 3 og 969 200 kr i trinn 4. 

 • Videre foreslås å innføre et nytt skattetrinn 5 for personer som tjener mer enn 2 millioner kroner i året. Ny skattesats for dette trinnet er på 17,4 %.

 • Nedre grense for å betale trygdeavgift øker til 64 650 kr. Samtidig reduseres trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt med 0,2 prosentenheter, til henholdsvis 8,0 og 11,2 %.

 • Personfradraget økes med 4 250 kroner, noe som gir et personfradrag på 58 250 kr i 2022.

 • Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021, men den øvre fradragsgrensen heves til 109 950 kr.

 • Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. økes fra 1,44 til 1,6 i tråd med forslaget fra Støre-regjeringen. Endringen innebærer at marginalskatten på utbytte inkludert selskapsskatt vil øke fra 46,7 % til 49,5 %. Hensikten er å redusere forskjellen mellom marginalskattesatsene på aksjeutbytte og lønn.

 • Rabatten på 40 % for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves.

 • Ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet oppheves. Forslaget kommer i forbindelse med at regjeringen har valgt å opprettholde Solberg-regjeringens forslag til ny opsjonsskatteordning.

Formuesskatt

For formuesskatten foreslås bl.a. følgende endringer:

 • Formuesskatten økes fra dagens nivå på 0,85 % til 0,95 % fra 2022.

 • I tillegg innføres det en progressiv formuesskatt. Det innebærer at formuer over 20 mill. kr omfattes av et nytt innslagspunkt, trinn 2, med skattesats på 0,4 % til staten. Disse formuene vil dermed beskattes med en sats på 1,1 %.

 • Bunnfradraget økes fra Solberg-regjeringens forslag på 1,6 mill. kroner til 1,7 mill. kroner.

 • Solberg-regjeringens forslag om å fortsette nedtrappingen av verdsettelsen på aksjer og driftsmidler mv. forkastes. Regjeringen ønsker å vurdere en ny avgrensning som skjermer driftsmidler fra økt verdsettelse, og forslaget er derfor i første omgang å øke verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. til 75 %.

 • Verdsettelsen av primærboliger øker til 50% for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner. Verdsettelsen av sekundærboliger øker til 95 %, og formuesverdien av fritidsboliger oppjusteres med 25 %.
Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen