<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye skattevettregler

‹ Tilbake til artikler

kristine-braaten

Uflaks, sa Severin Suveren. Les skattevettreglene, sier vi. Så trenger du ikke flaks i det hele tatt når du leverer selvangivelsen din rett over påske.

1. Planlegg utenlandsoppholdet ditt nøye og meld ifra om hvor du har jobbet («Planlegg turen og meld fra hvor du går»)

Dersom du har jobbet i utlandet så må du opplyse skatteetaten om dette i selvangivelsen, og arbeidsinntektene er som hovedregel skattepliktige til Norge. Det skal en del til før du som nordmann blir skattemessig emigrert fra Norge, men vi har både interne norske regler og skatteavtaler med andre land, som bestemmer hvordan du kan unngå dobbelt beskatning av inntekten din.

Dersom du som utlending jobber i Norge er i utgangspunktet inntekten du opptjener her også skattepliktig hit. Omfanget av skatteplikten avhenger riktignok av om hvorvidt du har oppholdt deg 183 dager i Norge eller mer, og også om hvorvidt du er ansett skattemessig bosatt i et annet land etter skatteavtale med Norge. Likevel skal det altså en del til for å slippe å betale skatt i Norge, og det er viktig å undersøke hvilke regler som vil gjelde for akkurat deg.

Også du, skatten er en side av dette, men har du tenkt på trygdemedlemskapet ditt? Det kan være mulig å beholde medlemskapet i Norge selv om man arbeider i utlandet (og motsatt dersom du som utenlandsk arbeidstaker arbeider her). Vi har imidlertid trygdeavtaler med EØS/EU landene og en del andre land som sier noe om hvilket lands regler en arbeidstaker er omfattet av trygdemessig. For de landene vi ikke har trygdeavtale med så åpner folketrygdloven for å søke om frivillig trygdemedlemskap som en løsning. Imidlertid kan du risikere en høyere trygdeavgift enn det du betaler som pliktig medlem i folketrygden. Fordi trygdeavgiften er inkludert på skatteoppgjøret ditt påvirker dette sluttsummen på ligningen din.

Med nøye planlegging i forkant så forhindrer du overraskelser når selvangivelsen skal leveres i april, og særlig når resultatet kommer med skatteoppgjøret etterpå.

2. Planlegg etter skattereglene («Tilpass turen etter evne og forhold»)

Før du leverer selvangivelsen kan det være lurt å ta en kikk i kalenderen for i fjor. Skjedde det noe i løpet av inntektsåret som kan påvirke skatten din? I tillegg til hendelser i inntektsbildet ditt kan det være lurt å følge med på regelendringer på skatteområdet. Heldigvis så følger vi i PwC godt med, og vi omtaler de fleste regelendringer blant annet her på Norges skatteblogg. Dersom du kjenner regelverket så vet du med en gang hvilke forhold som påvirker utfallet av ligningen din. For eksempel er det nå særlig viktig å være oppmerksom dersom du eller dine nærstående har mottatt lån fra et selskap du eier aksjer i. Etter nærmere bestemte vilkår skal slike lån nå anses som utbytte. Vil dette gjelde deg? Du kan lese mer om her og her

Videre mottar ikke skatteetaten opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på og heller ikke alle inntekter du har. Pass derfor på å føre opp fradrag og inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Viktige fradrag, som kan være nødvendig å føre opp selv, er for eksempel:

 • Private lån eller fordringer
 • Skattepliktige utleieinntekter
 • Utenlandsk formue eller inntekter
 • Endring av skatteklasse (se nedenfor om ektefeller)
 • Privat dagmamma
 • Sykdomsfradrag (forutsetning at du har fått fradrag for dette ved ligningen for 2010 og 2011, samt årene mellom 2011 og 2015)
 • Kjøp eller salg av bolig
 • Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

I tillegg er det ikke sikkert skatteetaten har fått det med på selvangivelsen dersom du har giftet deg i løpet av inntektsåret. Den formelle hovedregel er at ektefeller som har giftet seg før 1. november i året forut for inntektsåret, skal lignes under ett for begges samlede inntekt og formue. Ektefeller lignes hver for seg dersom dette gir lavest samlet skatt eller samme samlet skatt som ligning under ett. Det er likevel mulig å kreve særskilt ligning, selv om det gir høyere samlet skatt. Husk også at dersom ektefellen din har ingen (eller veldig lav) inntekt så skattlegges du i skatteklasse 2. Det betyr at du får et høyere personfradrag (for 2015 er det kr 51 750 for klasse 1 og kr 76 250 for klasse 2). Dette gjelder også dersom du er enslig forsørger.

3. Betal tilleggsforskudd og slipp renter («Ta hensyn til vær- og skredvarsel»)

Når du mottar selvangivelsen vil du kunne se skatteetatens foreløpige skatteberegning. En ting er å sjekke at opplysningene og beregningen er riktige, men får du melding om dårlig vær (les restskatt) kan du betale tilleggsforskudd, og på denne måten unngå rentetillegg på restskatten. Selv om rentene ikke skulle blir så høye kan fristen for å betale uten rentetillegg - 31. mai - være verdt å merke seg.

4. Vær føre var («Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer»)

Er det aspekter ved din skattesituasjon som du er usikker på hvordan vil gi utslag skattemessig, så er det mulig å undersøke nærmere ved å be skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse. Hensikten med ordningen er å gi skatte- og avgiftspliktige større forutsigbarhet når det gjelder disposisjoner, uansett størrelse. Dette er et tillegg til den alminnelige veiledningsplikten til skattemyndighetene.

Dersom du har fått en bindende forhåndsuttalelse kan du enten kreve at den legges til grunn i forbindelse med likningen, eller du kan velge ikke å påberope deg uttalelsen ved likningen. Da vurderes skatte- og avgiftsspørsmålet på vanlig måte.

Hvis du har en mer komplisert skattesituasjon enn gjennomsnittet kan det også være lurt å snakke med erfarne skatterådgivere, som kan lose deg trygt over det store skattefjellet. Dette kan forhindre at du støter på skjær i sjøen, og ikke minst sikre det en smidig behandling hos skatteetaten.

5. Husk riktig utstyr: Finn rett skjema for deg («Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre»)

Det kreves kanskje ikke like mye utstyr for å levere selvangivelsen som du kan komme til å trenge dersom det blåser opp til storm på vidda. Likevel kan det være vanskelig å vite hvor mye dokumentasjon du skal legge ved selvangivelsen. Det viktige er at du gir riktig og fullstendig informasjon om de faktiske forhold som begrunner det du har gjort i selvangivelsen. Her kan du bruke feltet for tilleggsopplysninger (post 5 i selvangivelsen). Har du mye dokumentasjon/kvitteringer/bilag, må du vurdere om det er nødvendig å vedlegge dette. I utgangspunktet kreves det ikke at du sender inn alt underlagsmateriale, men at du har dette tilgjengelig dersom det etterspørres. Det er viktig at du faktisk kan sannsynliggjøre/dokumentere den informasjonen du gir fra deg.

Noen skjemaer er det nyttig å vite om:

 • Har du leid ut bolig, legg inn inntekter og fradrag her: RF-1189
 • Har du utlandsinntekt kan du kreve fradrag for å unngå dobbeltbeskatning ved hjelp av skjemaene her: RF-1150 og RF-1147
 • Har du bankinnskudd i utlandet: RF-1231
 • Aksjer i utenlandske selskaper: RF-1059

Se ellers fullstendig oversikt over skjemaene her

Du finner dem også på Altinn.

6. Ikke sjekk alle tallene på en gang («Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is»)

Et tips er å dele opp tallene i selvangivelsen slik at du lettere kan fange opp eventuelle feil og mangler. Dersom du finner feil retter du den, og så forklarer du hvorfor du har gjort rettingen. Dersom feilen følger av at de som har sendt inn opplysningene har gjort feil (arbeidsgiver, bank, forsikringsselskap, organisasjon, barnehage, fagforening), så ta kontakt med dem og opplys om dette. Har arbeidsgiver innberettet feil, krever som hovedregel skatteetaten at de endrer innberetningen for at din korrigering skal legges til grunn.

7. Unngå restskatt neste år («Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er»)

Når du nå først har vært gjennom selvangivelsen og trolig har et godt bilde av dine inntekter og fradrag, kan det være lurt å dobbeltsjekke skattetrekket ditt for inneværende år. God oversikt over inntekts- og kostnadsbildet ditt gjør at du kan justere det løpende skattetrekket ditt og unngå store plusser eller minuser fra år til år. Det er ikke vanskelig å justere tallene slik at arbeidsgiver får en ny og justert skattetrekksmelding. Dette kan du gjøre elektronisk via skatteetatens hjemmesider. Det er jo ikke vits i verken å betale for mye eller for lite løpende skatt.

8. Overhold rapporteringsforpliktelsen («Vend i tide – det er ingen skam å snu»)

Som skattepliktig til Norge har du, som nevnt, en plikt til å rapportere hele din globale inntekt på selvangivelsen. Unnlater du å føre opp skattepliktige inntekter i selvangivelsen, eller oppfører fradrag som viser seg å være feil, blir du fort straffet med tilleggsskatt om det blir oppdaget. Tilleggsskatten beregnes med 30 %, eller under skjerpede omstendigheter med ytterligere 15 % eller 30 %, av den skatten som er eller kunne vært unndratt. Eventuelle feil kan forfølge deg så langt som 10 år tilbake i tid, dersom skatteetaten bestemmer seg for å gå deg nærmere etter i sømmene og du ikke har gitt "korrekt og fullstendig informasjon" i selvangivelsen. Ved frivillig retting av tidligere års feilopplysninger i selvangivelsen kan skatteetaten ikke anvende tilleggsskatt. Ifølge skattevettreglene er det altså ingen skam å snu.

9. Det er lov å be om tilleggstid («Spar på kreftene og søk ly om nødvendig»)

Jeg er sikker på at du etter å ha lest Norges skatteblogg nå er godt nok rustet til å levere selvangivelsen, ikke bare med riktige fradrag og opplysninger, men også til rett tid. Skulle du likevel være for sent ute kan du anmode om å levere selvangivelsen noe senere enn 30. april. Du kan søke om maks 1 måneds utsettelse. Frist for å søke om utsettelse er 30. april. Merk deg også at dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

***

Da stikker jeg til fjells. Flaks sier jeg. Når jeg leverer selvangivelsen over påske er det derimot ikke flaks. Jeg kan jo skattevettreglene.

God påske, fra alle oss i Norges skatteblogg!

Kristine Veiteberg Braaten

Kristine Veiteberg Braaten

Jeg heter Kristine Veiteberg Braaten og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2011, og jobber i det daglige med nasjonal og internasjonal personbeskatning. I all hovedsak bistår jeg nasjonale og internasjonale selskaper, så vel som privatpersoner, med ulike problemstillinger og forpliktelser som kan oppstå når arbeidstakere sendes over landegrensene. Jeg jobber særlig opp mot utsendt eller innstasjonert personell, utsendelsesavtaler, skatteavtaler og arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.

My name is Kristine Veiteberg Braaten and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services. I have worked with tax since 2011, and on day to day basis I work with national and international personal taxation. I mainly assist national and international companies, as well as private persons, with different issues or obligations that can arise when employees are sent cross-boarder. I especially work with seconded personnel, secondment agreements and policies, tax treaties, and employer’s reporting obligations. The legislation is often complex, and constantly changing. Therefore, my goal is to share knowledge, in addition to give useful advice.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Viktige endringer planlegges i Sverige - Innføring av økonomisk arbeidsgiverbegrep

Den svenske regjeringen har til hensikt å innføre konseptet økonomisk arbeidsgiver fra og med 1. januar 2021. Det medfører at personer som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - Personskatt og lønnsområdet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem klokken 10.00 i dag. Her får du en oversikt over de foreslåtte endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - livestream starter kl 12

I dag kl 10 legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og ...

Les artikkelen