<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

‹ Tilbake til artikler

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold. Det meste av dagens regelverk videreføres, men det er viktig for importører og eksportører å være klar over de faktiske endringene som vil finne sted. Både praktisk logistikk og systemstøtte kan bli påvirket.

Meld deg gjerne på vårt webinar 10. januar om dette temaet: Påmelding

1. Ny vareførselslov og tollavgiftslov - teknisk revisjon

Fra 1. januar 2023 erstattes dagens tollov av to nye lover. Dette er en teknisk revisjon, og de faktiske reglene videreføres. Reglene deles i én lov som inneholder regler om tollprosedyrer og én lov som inneholder regler om selve tollen (inkl. hvem som som har ansvar for denne). Til hver av disse lovene er det fastsatt en forskrift, som inneholder regler fra dagens tollforskrift.

Det vil ikke være behov for å lære seg den nye strukturen i regelverket, på samme måte som dagens tollregelverk heller ikke er et oppslagsverk for andre enn tolljurister og advokater.

2. Attest for utførsel og retting av gjennomgående feil

Innholdsmessig er det grunn til å merke seg at de eksisterende reglene om såkalt “attest for utførsel” videreføres. Dette er noe eksportbedrifter må passe på at er på plass, da attesten er en del av dokumentasjonskravet for å fakturere uten mva. Attesten skal påføres selve eksportdeklarasjonen. Kravet om attest er lite kjent hos næringsliv, speditører og transportører, og det blir derfor ofte glemt. I forbindelse med lovrevisjonen, har flere høringsinstanser bedt om at kravet endres til en mer fleksibel dokumentering av transport ut av tollområdet, men uten at dette foreløpig er tatt til følge.

Et annet punkt som kan nevnes er at tollmyndighetene de seneste årene i større grad enn tidligere krever at repeterende feil eller endringer som gjelder mange tolldeklarasjoner (typisk ifm transfer pricing justeringer) må rettes elektronisk tolldeklarasjon for tolldeklarasjon (såkalt elektronisk omberegning), noe som i enkelte tilfeller er svært arbeidskrevende og kostbart. I den nye vareførselsforskriften ser det ut til at det er en åpning for å rette mer manuelt og samlet i “særlige tilfeller”. Det vil vise seg hva tollmyndighetene legger i dette.

3. Regler om tollrepresentant

Det er gjort særlige endringer i regelverket knyttet til det som fremover skal hete “tollrepresentant”. Begrepet omfatter flere roller, men det viktigste er speditøren, dvs. den som tolldeklarerer varer i deklareringssystemet TVINN på vegne av importører/eksportører. Reglene trer i kraft 1. januar 2023.

Det innføres et formelt krav til at tollrepresentanten skal kunne dokumentere fullmaktsforholdet vedkommende har til importør/eksportør. Dersom fullmaktsforholdet ikke dokumenteres, eller det ikke foreligger en slik fullmakt, anses den som opptrer som tollrepresentant, å handle i eget navn og på egne vegne. Kravet om fullmakt fra importørene vil i veldig mange tilfeller ikke foreligge i dag. Det er ofte selger i utlandet som har ansvaret for å kjøpe inn frakttjenester, og tollekspedering både i utlandet og Norge følger gjerne transporten. I disse tilfellene har ikke importøren noe avtaleforhold med tollrepresentanten, og det vil derfor ikke være mulig å dokumentere et fullmaktsforhold. Flere høringsinstanser har gitt innspill om dette, men Finansdepartementet har i kommentarene til årets Statsbudsjett bare vist til at de nye reglene etter deres syn er i tråd med eksisterende regelverk. Etter vårt syn er det liten tvil om at de nye reglene vil få praktisk betydning både for speditører og importbedrifter.

4. Endring av tollprosedyrer ved import - forslag om ikrafttredelse fra høsten 2023

Den virkelig store endringen av tollreglene kommer ikke 1. januar, men senere. Det er foreslått å endre hovedprosedyren for fortolling av varer inn til Norge, noe som vil ha stor praktisk betydning både for importører og speditører.

I dag brukes den såkalte “direktekjørings”-ordningen i de fleste tilfellene der varer blir importert til Norge. Ordningen innebærer at varene kan kjøres rett til mottaker, men at man får inntil ti dagers utsettelse med tolldeklarering så lenge speditøren formelt registrerer varene inn i sitt tollager-regnskap (varene må ikke legges fysisk på tollager).

I forslaget til nye regler blir denne ordningen erstattet av en plikt til å tolldeklarere varene innen varene ankommer grensen til Norge, kombinert med en helt ny elektronisk melde- og fremleggelsesplikt. Opplysningene skal altså inn til tollmyndighetene på et langt tidligere tidpunkt enn i dag, og det er lagt opp til at transportmidler som har varer om bord som ikke er tolldeklarert ikke får krysse grensen eller losse varer i Norge. 

I høringen om de nye reglene er det foreslått iverksettelse i september 2023. Dette er sannsynligvis alt for kort frist, noe flere høringsinstanser allerede har gitt innspill om. Det er derfor sannsynlig at reglene iverksettes senere.

De nye reglene vil ha store praktiske konsekvenser, både for speditører, transportører og importører. Norske bedrifter som har ansvar for varer som blir transportert fra utlandet til Norge må høyst sannsynlig endre sine eksisterende prosedyrer, samt systemer for dokumentasjons- og informasjonsutveksling må forbedres for å tilfredsstille de nye kravene. Det blir særlig viktig å se evt. behov for endringer i bedriften IT-systemer, siden endringer på systemsiden må planlegges i god tid.

5. Enkelte mindre justeringer

Tollmyndighetene gjør også endringer av en del andre detaljer i regelverket. Dette har vært gjenstand for en separat høring, men regelendringene vil tre i kraft samtidig som resten av det nye regelverket, 1. januar 2023. Regelendringene har sannsynligvis ikke stor betydning for de fleste bedrifter og regnskapsførere, men de er oppsummeringsvis:

  • Avvikling av tollmyndighetenes løsning for deklarering og frigjøring på internett (TVINN internett) - en ordning som er veldig lite brukt
  • Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  • Justering av regler om kontroll av diplomatiske og konsulære representanter + konsulær post mv, for å sikre at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser
Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.
Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen