<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyhet for bygge- og anleggsbransjen: utsatt MVA på omtvistede krav

‹ Tilbake til artikler

Når leverandører i bygge- og anleggsbransjen sender faktura, må de samtidig innbetale mva-beløpet til staten. Dette gjelder selv om fakturaen ikke blir betalt. I så fall sitter entreprenørene igjen med en likviditetsulempe. Nå foreslår Finansdepartementet nye regler om utsatt innbetaling av mva på omtvistede krav. 

Mva må betales selv om fakturaen ikke blir betalt 

Når faktura er utstedt, må leverandøren innbetale mva-beløpet på fakturaen til staten. Dette må gjøres i den mva-terminen da fakturaen er datert. Plikten til å innbetale mva-beløpet på fakturaen gjelder uavhengig av om fakturaen blir betalt. 

I bygge- og anleggsbransjen kan dette gi betydelige likviditetsulemper. Beløpene for byggetjenestene er gjerne betydelige, og det kan oppstå langvarige tvister med oppdragsgiveren om betalingen. Leverandøren som har innbetalt mva-beløpet på fakturaen til staten blir da sittende med en likviditetsulempe frem til betaling mottas fra oppdragsgiveren.  

Forslag til nye regler

Bygge- og anleggsbransjen har flere ganger de siste årene påpekt problemet med likviditetsulempe på ubetalte fakturaer. Nå ser det ut til at bransjen er blitt bønnhørt. I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2023 har Finansdepartementet foreslått nye regler som skal avhjelpe dette problemet. 

Departementet har foreslått at leverandøren i visse tilfeller kan vente med å innberette mva-beløpet til staten. Utsatt innbetaling av mva gjelder frem til tvisten er avklart eller til kravet er betalt.

Hvilke leveranser gjelder de nye reglene for? 

Departementet har lagt opp til at de nye reglene skal gjelde for omtvistede krav med grunnlag i “tilvirkningskontrakter”. Dette uttrykket brukes om kontrakter der leverandørene fremstiller en fysisk gjenstand ved hjelp av både fysiske materialer og arbeidsinnsats/tjenester. Typiske eksempler er oppføring av et bygg, et veianlegg, eller bygging av et skip. De nye reglene ventes derfor å ha størst betydning for bygge- og anleggsbransjen, og for verftsindustrien. 

Hva er betingelsene for å utsette mva? 

I tillegg til at kravet må ha grunnlag i en tilvirkningskontrakt, er det er det en betingelse at kravet er “omtvistet”. Med “omtvistet” mener departementet at det “etter en objektiv vurdering er rimelig tvil” om leverandøren har rett til betaling.  

Dette er en relativt skjønnsmessig betingelse. For hva er egentlig rimelig tvil? Det vil vanligvis kunne variere fra person til person hva man anser for å være rimelig tvil. Departementet har antagelig ønsket å unngå at to parter går sammen om å “late som” at kravet er omtvistet, for å få utsatt innbetalingen av momsen i noen år. 

Normalt vil et krav kunne sies å være omtvistet hvis oppdragsgiveren bestrider kravet og nekter å betale. Siden betingelsene er skjønnsmessige, kan det være nyttig å utarbeide skriftlig dokumentasjon på de vurderinger som leverandøren gjør på dette punktet. På denne måten kan man dokumentere de vurderinger som ble gjort på det tidspunkt man unnlot å innbetale mva, og slik dokumentasjon vil kunne være nyttig ved en senere kontroll fra Skatteetaten. 

Når skal mva innberettes etter de nye reglene? 

Leverandøren skal etter de nye reglene utsette innbetalingen av mva-beløpet til tvisten er avklart eller til kravet er betalt. Dette betyr at i den mva-termin kravet er avklart eller betalt, så må leverandøren innberette og innbetale mva-beløpet på fakturaen. Regelen gjelder tilsvarende for oppdragsgiver; denne skal først føre inngående mva til fradrag når tvisten er avklart eller kravet er betalt. 

Når gjelder de nye reglene fra? 

Finansdepartementet har foreslått at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2023. Forslaget ble sendt på høring samtidig med publiseringen av statsbudsjettet den 6. oktober 2022, og høringsfristen er satt til den 6. desember 2022. Berørte aktører har derfor muligheten til å komme med innspill før reglene vedtas og trer i kraft.  

Hva betyr de nye reglene for bygge- og anleggsbransjen? 

I forslaget til statsbudsjett har tallknuserne i Finansdepartementet anslått at forslaget til nye regler kan gi et årlig provenytap på om lag 100 millioner kroner. Dette anslaget er imidlertid svært usikkert, noe også departementet påpeker. 

Det er likevel klart at de nye reglene vil redusere en likviditetsulempe for bygge- og anleggsbransjen, som i mange tilfeller har vært betydelig. Ordningen vil trolig omfatte mange kontrakter innenfor bransjen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri. Dette betyr penger spart for aktørene i bransjen. Slik sett er forlaget positivt for bransjen, og det vil antagelig bli godt mottatt. 

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen