<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter om internasjonal VAT

‹ Tilbake til artikler

Vedlagt finner du vår oppsummering av de viktigste nyhetene, foreslåtte bestemmelser, lovendringer mm. i den senere tid. Dersom du ønsker en mer detaljert oversikt over endringer for et bestemt land, anbefaler vi å ta kontakt med vårt team.

Konseptet “fast driftssted” fra et mva-perspektiv i EU

Avgjørelsen i EU-domstolen - Titanium (C-931/19)

 • EU-domstolen besluttet at en eiendom som leies ut i en medlemsstat, men hvor selskapet som leier ut ikke har egne ansatte til å utføre tjenester relatert til utleien, ikke resulterer i “fast driftssted” fra et mva-perspektiv
 • I denne saken eide et Jersey-etablert selskap (“Titanium”) eiendommer i Østerrike som ble benyttet til utleievirksomhet. Titanium hadde ikke egne ansatte i Østerrike, og ansatte derfor et utleieselskap i Østerrike til å utføre tjenester relatert til utleievirksomheten.
 • Domstolen besluttet at Titanium ikke kunne anses som å ha egne ansatte i Østerrike, fordi det innleide utleieselskapet som var ansvarlig til å utføre forvaltningsoppgaver, i kontrakten også var forbeholdt å ta egne viktige beslutninger vedrørende utleie av de aktuelle eiendommene.
 • Domstolens syn var at eiendommer hvor menneskelige ressurser ikke blir benyttet, ikke tilfredsstiller kriteriene for å anses som et fast driftssted fra et mva-perspektiv.
 • EU-domstolens avgjørelse kan få store konsekvenser i medlemsstater hvor skattemyndighetene har vurdert at menneskelige eller tekniske ressurser ikke alltid er nødvendig for å etablere et fast driftssted fra et mva-perspektiv. Blant annet er dette tolkningen i saker som Dong Yang (C-547/18) or Welmory (C-605/12). 

Anmodning om foreløpig avgjørelse - Spørsmål henvist til EU-domstolen - Berlin Chemie A. Menarini SRL (C-333/20)

 • En rumensk domstol henviste nylig et spørsmål i en sak til EU-domstolen. Saken gjaldt et selskap som utførte tjenester knyttet til utvikling av salgsmarkedet for et tysk-etablert konsernselskap som drev med farmasøytiske produkter i Romania. 
 • Enhetene inngikk en markedsførings-, reklame-, og reguleringskontrakt, der det rumenske selskapet forpliktet seg til å utføre et bredt spekter av tjenester, men uten å ha autoritet til å inngå kontrakter på vegne av det tyske selskapet. 
 • Det rumenske datterselskapet utførte tjenestene i avtalen på vegne av det tyske konsernselskapet, i den tro at aktivitetene ikke var skattepliktige i Romania, men i Tyskland. Fakturaene ble derfor blitt utstedt med omvendt avgiftsplikt, dvs. uten mva. Skattemyndighetene i Romania konkluderte imidlertid med at tjenestene var skattepliktige i Romania, på bakgrunn av at tjenestene som ble utført etablerte et fast driftssted for the tyske selskapet i Romania.  
 • Det rumenske datterselskapet var kontrollert av den tyske enheten, og utførte bare tjenester for denne enheten. Det rumenske selskapet hadde en viktig støttefunksjon ifm å initiere og inngå nye avtaler med kunder i det rumenske salgsmarkedet.
 • Den rumenske domstolen ba blant annet EU-domstolen om en mer detaljert tolkning av begrepet “fast driftssted”, for å avklare om den tyske enheten, som verken hadde personell eller tekniske ressurser på plass i Romania, kunne anses å ha et fast driftssted i Romania, når det er personellet og de tekniske ressursene til den tilknyttede enheten i Romania som blir benyttet. De pågående diskusjonene rundt temaet om “fast driftssted” demonstrerer viktigheten av klarere retningslinjer, og bør også gis ekstra oppmerksomhet fra skatteytere. 

Ytterligere rapporteringskrav for Intrastat fra og med 2022

 • EU-selskaper som leverer varer til kunder i andre EU-land vil bli pålagt å sende inn ytterligere "mikrodata" som en del av sine Intrastat-erklæringer for utsendelse av varer.
 • Data vedrørende "opprinnelsesland" vil kreves, sammen med kundens MVA-identifikasjonsnummer, og den eksisterende ensifrede "transaksjonen"-koden vil bli erstattet med en ny tosifret kode.
 • De nye reglene er ment å forbedre rapportering innad i EU ved å gjøre denne mer nøyaktig, slik at medlemsstatene kan stole på erklæringene til bruk for statistiske formål
 • Intrastat-deklarering for mottak av varer vil være upåvirket av de nye kravene.

USA & EU

USA og EU til enighet om toll på stål, aluminium og visse andre importvarer

 • Den 31. oktober kunngjorde USAs president at USA og EU har inngått en avtale som vil avslutte handelskonflikten mellom de to regionene som startet i 2018, da tidligere president innførte “Section 232”- toll på aluminum- og stålimport fra EU, hvoretter EU innførte toll i gjengjeld, på innførsel av visse amerikanske detaljhandelsprodukter. 
 • I henhold til den nye avtalen vil amerikanske tollsatser på innførsel av stål- og aluminium forbli på henholdsvis 25 % og 10 %, men aluminium og stål inntil en viss mengde, som er «fullt og helt produsert” i EU kan innføres til USA uten toll i to år. President Biden kunngjorde også at USA og EU har forpliktet seg til å forhandle frem en karbonbasert ordning for handel med stål og aluminium.
 • Den tollfrie ordningen, som kun gjelder metaller som oppfyller "melted and poured"-standarden, har som mål å hindre at metaller fra Kina og andre land utenfor EU bare blir minimalt bearbeidet i Europa før de blir eksportert til USA.
 • I henhold til den nye avtalen vil EU suspendere toll som ble innført til gjengjeld av “section 232”, på visse amerikanske produkter, inkludert bourbon whisky, Harley-Davidson motorsykler og motorbåter, som egentlig skulle dobles med virkning fra og med 1. desember i år. USA og EU ble også enige om å avslutte tvister som har blitt initiert mot hverandre i forbindelse med paragraf 232-tiltakene, og fjerne EUs tilleggsavgifter i lys av dette.

Nederland

Fradrag for merverdiavgift og eierskap ved innførsel av varer

 • Høyesterett i Nederland vurderte om en lagerholder var berettiget til å trekke fra innførselsmerverdiavgift for en varepart som han ikke var eier av. Varene ble stjålet fra tollageret, noe som utløste plikt til å beregne og betale importavgifter (customs debt).
 • Retten fastslo i sin kjennelse at hovedprinsippet er at en importør som ikke er eier av varene i utgangspunktet ikke har fradragsrett for innførselsmerverdiavgift.
 • Som følge av tolkningen av EU-domstolen i den såkalte Weindel-saken (C-621/19), vurderte nederlandske høyesterett i den aktuelle saken at innførselsmerverdiavgiften ikke kan fradragsføres, med mindre lagereieren kan vise at innførselsavgiften for de lagrede varene som ble stjålet, var inkludert i prisen for lagertjenestene.
 • Eierskap til de innførte varene har tradisjonelt vært en avgjørende faktor for om det foreligger rett til å ta fradrag for innførselsmerverdiavgift, og EJC har lagt til grunn at det ikke foreligger rett til å ta fradrag for innførselsmerverdiavgift, med mindre man kan fastslå at kostnader ved innførsel er inkorporert i prisen på selskapets utgående transaksjoner, dvs. varer eller tjenester levert i avgiftspliktig virksomhet. 
 • Kravet til eierskap kan bli utfordrende i enkelte saker. De nylige avklaringene har stor innvirkning på norske virksomheter som produserer eller prosesserer varer i Nederland (eller EU) ved bruk av underleverandør, men også andre norske virksomheter som innfører varer til Nederland (eller EU), gjennom transportører, agenter eller lagerholdere. Med tanke på den siste utviklingen anbefaler vi å være spesielt oppmerksom på denne problematikken for å redusere den potensielle risikoen for at inngående innførselsmerverdiavgift blir en kostnad for selskapene.

Gulf-landene

Kuwait and Qatar forventes å implementere MVA i nærmeste fremtid (i løpet av 2021 eller 2022) 

 • I den siste oppdateringen fra Verdensbanken for “Gulf Cooperation Council Economics”, anbefaler den multilaterale organisasjonen på det sterkeste at Gulf-landene må fortsette å reformere sin offentlige sektor og økonomi, og illustrerer dette med eksempler fra Oman, som implementerte merverdiavgift i løpet av 2021, som GCC-statene ble enige om i 2016. 
 • Verdensbanken oppfordrer og forventer at Kuwait og Qatar skal gjøre det samme ved slutten av 2021, eller i løpet av 2022, for å balansere statsbudsjettet. Skatteeksperter i regionen forventer at disse diskusjonene skal finne sted i nærmeste fremtid. 

Polen

Forslag til lovendring om fellesregistrering for merverdiavgift

 • Finansdepartementet i Polen jobber med å innføre fellesregistrering for merverdiavgift. Gjeldende versjon av lovforarbeidet inneholder  bestemmelser om grenseoverskridende transaksjoner mellom filial og hovedkontor (HO) der en fellesregistrering er involvert.
 • Selv om lovforslaget fortsatt bare er et utkast, så har finansdepartementet i Polen som mål å ha de nye reglene på plass innen 1. januar 2022. 
 • Lovene som skal implementeres forventes å være i tråd med prinsippene uttalt av EU-domstolen i de kjente sakene Skandia og Danske Bank.

Ukraina 

Registreringsplikt for tilbydere av elektroniske tjenester fra og med 2022 

 • Det forventes at utenlandske leverandører som leverer elektroniske tjenester til forbrukere i Ukraina, vil bli pålagt å registrere seg og betale merverdiavgift med en (for øyeblikket) 20 % sats innen 31. mars 2022, når omsetning har overskredet UAH 1 million. (ca. EUR 30 000) i 2021.
 • De elektroniske tjenestene som omfattes av lovforslaget inkluderer levering av tekster, bilder, e-bøker, magasiner, audiovisuelle verk, videoer og spill, tilgang til informasjon og økonomiske databaser, samt levering av skyteknologi for lagring av data, levering av programvare og oppdateringer, samt reklametjenester på internett.

Nylig utvikling innen elektronisk MVA-rapportering og andre krav til rapportering

Frankrike - Introduksjon av elektronisk rapportering av MVA fra og med 1. juli 2024

 • Den franske regjeringen har nylig vedtatt en tidsplan for implementering av plikt til elektronisk fakturering og overføring i Frankrike:
  • 1. juli 2024 for store selskaper - mer enn 5000 ansatte, årlig omsetning på over 1,5 milliarder euro eller balanse på mer enn 2 milliarder euro.
  • 1. januar 2025 for mellomstore selskaper - mindre enn 5000 ansatte, årlig omsetning på under 1,5 milliarder euro eller balanse på mindre enn 2 milliarder euro.
  • 1. januar 2026 for små og mellomstore bedrifter - mindre enn 250 ansatte og en årlig omsetning på mindre enn EUR 50 millioner, eller en balanse på mindre enn EUR 43 millioner.
 • I tillegg til elektronisk fakturering, kan e-rapportering av merverdiavgift innebære at selskaper må overføre en serie av elektroniske momsrapporter, avhengig av typen transaksjoner som utføres.

Romania – SAF-T-implementering kommer snart


 • SAF-T rapportering vil snart implementeres. Forpliktelsen til å benytte SAF-T rapporteringen vil gjelde fra og med januar 2022 for skattytere med høy inntekt.
 • Skattytere med høy inntekt i Romania bør forberede ERP systemene sine, slik at SAF-T rapporteringen skjer med riktig format fra starten av.

Hellas – rapportering i sanntid: DATA-ordningen er allerede implementert

 • Bedrifter som er etablert i Hellas og underlagt de greske regnskapsstandardene, og som leverer varer og tjenester til virksomheter, vil bli pålagt å rapportere sine salg gjennom myDATA, et system beregnet for at selskapene skal fremlegge regnskapet sitt elektronisk. 
 • Dette er tidsplanen for krav om implementering av myDATA ordningen:
  • 1. oktober 2021 - for skattytere med inntekter over EUR 50 000 og dobbel bokføring, eller med inntekter over EUR 100 000 og enkel bokføring. 
  • 1. november 2021 - for alle andre skattytere. 
  • Historiske data før startdatoen må rapporteres innen utgangen av mars 2022.

Italia - Elektronisk fakturering for grenseoverskridende transaksjoner fra og med 2022 

 • De obligatoriske reglene for elektronisk fakturering utvides fra og med 1. januar 2022. Endringer gjelder for elektronisk fakturering ved B2B salg, for transaksjoner med utenlandske selskaper (dvs. selskaper som er etablert utenfor Italia eller ikke har et italiensk mva-nummer). 
 • Systemet “Esterometro”, som for øyeblikket benyttes ved grenseoverskridende transaksjoner, blir avskaffet. Følgelig må alle grenseoverskridende fakturaer (utførsel, innførsel, transaksjoner mellom selskaper innenfor medlemslandene osv.) fra nyttår sendes til SDI ("Sistema di Interscambio") på transaksjonsnivå.
 • Formatet som brukes for å sende inn fakturaer er FatturaPa-formatet, hvor de nye XML-kravene nylig ble implementert. 
 • Denne modifiseringen vil lette innføringen av forhåndsutfylte mva-meldinger. Disse ble tilgjengelig i juli 2021.

Spania – Tiltak for å innføre obligatorisk elektronisk fakturering ved B2B salg

 • Det er foreslått en utvidelse av plikten til å utstede fakturaer elektronisk ved B2B-salg. Foreløpig gjelder plikten bare for business-to-government (B2G) transaksjoner.
 • Det er forventet at alle merverdiavgiftspliktige transaksjoner mellom næringsdrivende vil falle inn under lovforslaget. 
 • De tekniske informasjonskravene for elektronisk fakturering publiseres når lovforslaget er godkjent. 
 • Den ferdige modellen for elektronisk fakturering er enda ikke etablert, men det forventes å bli en utvidelse av den eksisterende FACe-plattformen som benyttes for B2G-fakturering.

USA - pilotprosjektet for elektronisk fakturering 

 • I juli 2021 så kunngjorde “Business Payment Coalition” i samarbeid med “the Federal Reserve” et pilotprojekt ved navnet (“E-invoice Exchange Market Pilot”), med formål å bygge et elektronisk nettverk for elektronisk fakturering på tvers av bedrifter i USA.
 • Tanken bak forslaget er å implementere et (standardisert) system der fakturaene kan utveksles fritt gjennom et elektronisk system, uavhengig av hvilke systemer som brukes av motpartene.
 • Systemet skal i utgangspunktet være operativt fra og med 2022, så initiativtakerne bak systemet har invitert relevante bedrifter til å delta aktivt i opprettelsen, implementering og driften, for å teste systemet på forhånd. 
Espen Qvist

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Espen Qvist and I am a lawyer / partner in PwC Tax and Legal Services. I am head of international indirect tax in PwC Norway and has been working with Norwegian and international indirect tax queries for more than 20 years. On a daily basis, I work with assisting multinational businesses with advice, structuring and issues related to handling VAT and corresponding indirect taxes in Norway, but mostly on countries abroad. He has advised a number of multinationals in specific transaction based VAT and cross border planning, mergers and acquisitions, restructuring and cross border transactions.

Taking the step out and conducting business also outside Norway's borders is becoming increasingly shorter in step with increased globalization and the increasing pace of technological development. Norwegian companies involved in the purchase and sale of goods and services outside Norway's borders will have to deal with regulations within VAT and other indirect taxes, including customs and excise duties in various countries. I hope my reflections and analyzes can give you increased knowledge and an alternative approach to different topics than what traditional newsletters provide. Feel free to contact me if you have questions, comments or suggestions.

Diana Geilhufe

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og jobber som Direktør i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med internasjonale indirekte mva-spørsmål i mer enn 10 år. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og multinasjonale selskaper fra en rekke bransjer (shipping, akvakultur, e-handel, bilindustri, industriell produksjon) med et bredt spekter av merverdiavgift rådgivningstjenester, bl.a. vurdering av mva-behandling av grenseoverskridende transaksjoner, spørsmål knyttet til mva-registrering og rapporteringsforpliktelser i Norge eller utenfor Norge. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Director at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen