<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt informasjonsbrev til norske deltakere i utenlandske selskap med deltakerfastsetting

‹ Tilbake til artikler

Det skattemessige regelverket om deltakerfastsatte selskap (“SDF”) kan til tider fremstå avansert og uoversiktlig. Regelverket er særlig komplisert for deltakere i utenlandske deltakerfastsatte selskap (“USDF”). For å veilede deltakere i USDF har Skatteetaten de senere årene utgitt en rekke informasjonsbrev med omtale av regelverket og rettledning til utfylling av nødvendige ligningspapirer. 

I nytt informasjonsbrev utgitt 24. januar kommer Skatteetaten både med ny informasjon og presiseringer av tidligere omtalte forhold. Informasjonsbrevet vil derfor være av interesse blant annet for deg som har investeringer i utenlandske fond organisert som limited partnership el.l.

Dersom du har investeringer i utenlandske fond organisert som limited partnerships eller lignende, kan du være omfattet av reglene om USDF. USDF er ikke egne skattesubjekt og plikter ikke selv å levere norske ligningspapirer (med mindre det driver virksomhet i Norge). I stedet innebærer reglene at årlig selskapsoverskudd og (-formue) fastsettes på selskapets hånd, “som om selskapet var skattyter”, for så å fordeles forholdsmessig til beskatning på selskapsdeltakerne. USDFets norske deltakere er i fellesskap ansvarlig for å levere norsk selskapsmelding (RF-1215) på vegne av selskapet. I tillegg må deltakerne rapportere egen inntekt og formue på deltakelsen i selskapet gjennom såkalt “deltakermelding” (RF-1211).

I informasjonsbrevet fra Skatteetaten behandles følgende forhold;

  • Forhold som oppstår ved likvidasjon av USDF eller realisasjon av andel må dokumenteres i vedlegg. Dette er ny informasjon det er viktig å merke seg.
  • Selskapsmelding skal leveres for USDF under avvikling helt frem til selskapet er endelig avviklet. Dette gjelder selv om USDF står “tomt”. 
  • Utgangspunkt om at selskapsmeldingen skal leveres i fellesskap for alle norske deltakere.. Dersom dette ikke følges opp vil det utføres avstemming av hver selskapsmelding levert for USDF. Store forskjeller medfører kontroll. 
  • Det vil ikke aksepteres å levere selskapsmelding basert på kvartalsrapporter. Heretter viktig å levere selskapsmelding basert på hele regnskapsåret. 
  • Selskapsmelding for underliggende USDF skal legges ved selskapsmedingen som vedlegg. Viktig presisering da utdelinger omfattet av fritaksmetoden ikke skal med i selskapsmeldingen til USDF
  • Skattyter må dokumentere om aksjeinntekter omfattes av fritaksmetoden. Det repeteres at manglende dokumentasjon medfører at gevinster skattlegges og at tap ikke kan fradragsføres.
  • Presisering om “splitting” av management fee. Konkret vurdering av hvilke kostnader som kan fradragsføres hvert år.
  • Spesifisering av skattemessig inngangsverdi og egenkapitalkonto. Viktig å ha dette i orden for å vite hvilke overføringer som er tilbakebetaling av innskutt egenkapital.
  • Fremlegging av underlagsmateriale. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, vil fremførbart underskudd settes til 0. 
  • Utenlandsk årsregnskap må legges ved i vedlegg. Det vil for inntektsåret 2019 være et stort fokus på at dette gjennomføres. 

Når kommer USDF-reglene til anvendelse?

Reglene om USDF kommer til anvendelse der en utenlandsk enhet anses sammenlignbar med et “selskap” etter den norske selskapsloven § 1-1. Om dette er tilfelle, må i prinsippet avklares ved enhver investering i utenlandske enheter. Såkalte “Limited Partnerships” (LP) er en mye brukt fondsenhet med likhetstrekk med norske kommandittselskap. Klassifiseringsspørsmålet kommer jevnlig på spissen ved investering i slike LP-er. 

På samme måte som kommandittselskap har en komplementar, har Limited Partnerships gjerne en “General Partner” (GP) med ubegrenset ansvar for enhetens gjeld og forpliktelser. Hvorvidt LP anses omfattet av reglene om USDF beror typisk på om GP har tilstrekkelig økonomisk interesse i enhetens virksomhet til å bli ansett som deltaker i virksomheten for “felles regning og risiko” med enhetens øvrige deltakere. Normalt vil skattemyndighetene legge til grunn at USDF-reglene får anvendelse der GP har en eierandel på over 0,1 %, og/eller GP har rett til en andel i enhetens overskudd/carried interest (som motsetning til et fast honorar som ikke er resultatavhengig).

Dersom selskapet du har investert i omfattes av reglene nevnt over, vil gjennomgangen av  informasjonsbrevet være av interesse. 

Hva er nytt?

Informasjon i vedlegg ved avvikling av USDF eller realisasjon av andel

Skatteetaten ber for det første om at skattemessige forhold som oppstår ved likvidasjon av USDF eller realisasjon av andel i større grad kommenteres i vedlegg. Det må i denne forbindelse redegjøres bl.a. for korrekt beregning av gevinst- og tapsoppgjør på USDF-nivå (v/likvidasjon) eller på deltakers andel samt for om deltakers realisasjon er omfattet av fritaksmetoden. 

I forlengelsen av dette understrekes det at selskapsmelding (RF-1215) skal leveres for USDF under avvikling selv om det ikke utarbeides årsregnskap. Deltakere skal i så fall sette 0 i resultat og formue, og informere om forholdet i vedlegg. Det må leveres selskapsmelding helt frem til selskapet er endelig avviklet.  

Ikke felles innlevering - skatteetaten kontrollerer ulike innleveringer på samme USDF

Skatteetaten påpeker videre at selv om utgangspunktet er at selskapsmelding skal leveres av de norske deltakerne i fellesskap, opplever de at enkelte deltakere ikke gjør dette. Det kan være vanskelig å levere felles selskapsmelding fordi man ikke nødvendigvis vet hvem andre som er norske deltakere i USDF. Har man derimot anledning til å levere felles selskapsmelding, anbefales dette både fordi det er kostnadsbesparende og fordi de innsendte opplysningene får bedre kvalitet. Leverer norske deltakere selskapsmelding hver for seg, vil skatteetaten avstemme disse, og dersom forskjellene er for store, vil det bli utført kontroll.  

Ikke anledning til å levere selskapsmelding basert på kvartalsrapporter

Dersom du pleier å levere selskapsmelding basert på kvartalsrapporter, er det viktig å merke seg at skatteetaten ved behandling av selskapsmeldingen for inntektsåret 2019 ikke vil godta dette. Du må levere selskapsmelding basert på regnskapsåret 2019 og huske å ta med siste kvartal av 2018 for å være ajour. 

Presiseringer

Skatteetaten har sett seg nødt til å repetere og presisere forhold de har tatt opp i tidligere informasjonsbrev. 

Andeler i underliggende (U)SDF

Hvis USDF har underliggende eierandeler i andre (U)SDF skal deltakerne (i førstnevnte USDF) ikke levere selskapsmelding for det underliggende (U)SDF. Utfylt selskapsmelding for underliggende (U)SDF skal i stedet legges ved som vedlegg. Ved realisasjon av underliggende eierandel i andre (U)SDF påpeker skatteetaten at det er viktig å gjøre rede for om gevinsten eller tapet omfattes av fritaksmetoden. Dette er viktig fordi gevinster og tap som faller innenfor fritaksmetoden ikke inngår når USDFets skattepliktige resultat beregnes. Har selskapet derimot inntekter eller tap som ikke omfattes av fritaksmetoden, skal disse tas med i beregningen. 

Videre bemerker Skatteetaten at 3 % av aksjeutbytte skal inkluderes ved beregningen av USDFets skattepliktige resultat (sml. skatteloven § 2-38 sjette ledd, bokstav a), og at det samme gjelder ved utdeling fra underliggende (U)SDF. Etter vår oppfatning har skattemyndighetene ikke hjemmel til å kreve inntektsføring av 3 % av utdelinger fra (U)SDF til (U)SDF. Spørsmålet skal være til behandling, men skatteetaten legger altså dette til grunn. 

Fritaksmetoden for aksjeinntekter - viktig å dokumentere karakteren av aksjeinntekter

Det må dokumenteres om inntekter eller tap fra underliggende aksjeinntekter omfattes av fritaksmetoden. Hvis “det ikke er mulig å fremskaffe nok opplysninger” for å avgjøre om fritaksmetoden får anvendelse, vil Skatteetaten legge til grunn at aksjeinntekter er skattepliktige, og at tap ikke er fradragsberettiget, dvs. en form for “høyeste skatts prinsipp” Det er etter vårt syn tvilsomt om en slik tilnærming kan forsvares. I tillegg til dette må RF-1359-skjema (Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle instrumenter) leveres.

“Splitting” av management fee

I fondsstrukturer er det vanlig at General Partner mottar et management fee som vederlag for forvaltningen av fondsenheten. Slike management fee vil typisk omfatte både fradragsberettigede forvaltningskostnader og ikke-fradragsberettigede transaksjonskostnader. Ved beregningen av (U)SDFets nettoresultat følger det av Argentum-dommen at det derfor må foretas en “oppsplitting” av management fee i fradragsberettigede forvaltningskostnader og ikke-fradragsberettigede transaksjonskostnader. Skattemyndighetene påpeker at fordelingen ikke skal være sjablongmessig, og at forholdet mellom fradragsberettigede forvaltningskostnader og ikke-fradragsberettigede transaksjonskostnader må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig å dokumentere kostnadene som ønskes fradragsført. 

Spesifisering av inngangsverdi og egenkapitalkonto

Tilbakebetaling av innbetalt kapital fra SDF er ikke skattepliktig. Dersom beløpet som tilbakebetales overstiger selskapets innbetalte egenkapital, vil denne delen av beløpet imidlertid anses som skattepliktig utdeling. Det påpekes i forbindelse med dette at det det er viktig at den delen av selskapsmeldingen som omhandler deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting, (RF-1233) er ajourført.

For utdelinger fra private equity-fond som er organisert som USDF,  vil klassifiseringen av utdelingen følge det som er bestemt i Limited Partnership Agreement (LPA). Klassifiseres utdelingen som noe annet enn utdelinger eller tilbakebetaling av innbetalt kapital, skal dette begrunnes i vedlegg både til selskaps- og deltakermeldingen. 

Fremleggelse av underlagsmateriale ved fradrag for underskudd i USDF

Ved levering av selskapsmeldingen (RF-1215) for USDF må det krysses av for om underlagsmateriale til selskapets regnskap vil bli fremlagt dersom skattemyndighetene begjærer dette. Avkrysningen har sammenheng med at skatteloven § 10-41 første ledd krever at skattyter “uttrykkelig erklærer at alt underlagsmateriale til selskapets regnskap vil bli fremlagt på skattemyndighetenes begjæring” dersom han krever fradrag for sin underskuddsandel i USDF.

Skatteetaten erfarer at noen ganger krysses av for “nei” ved feiltakelse, eller fordi det kan være vanskelig å fremlegge nødvendig informasjon. Særlig kan det være vanskelig å fremskaffe slik informasjon om USDFets porteføljeinvesteringer.Tidligere har skattekontorene fulgt opp USDF som har krysset nei, og samtidig har lagt inn at det har fremførbart underskudd. Skattekontorene vil fremover legge til grunn at underskuddet ikke kommer til fradrag dersom det er krysset “nei”, og at eventuelle beløp i post 1110 i RF-1215 settes til 0

Utenlandsk årsregnskap er pliktig som vedlegg

Skatteetaten påpeker videre at USDFets årsregnskap er pliktig vedlegg til selskapsmeldingen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (4). Skattekontoret vil fremover ha ekstra fokus på å kontrollere at dette etterleves. 

Skatteetatens informasjonsbrev kan leses i sin helhet her

Ella Førrisdal

Ella Førrisdal

Jeg heter Ella Førrisdal og jobber hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett. I masteroppgaven min skrev jeg om fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen