<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

‹ Tilbake til artikler

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til en bedre pris. Vår erfaring er likevel at de færreste har gjennomført en anskaffelse, men i stedet gått direkte ut i markedet. Hvordan skal det offentlige gå frem ved kjøp av forsikringer?

Erfaringsmessig er det relativt få offentlige aktører som anser kjøp av forsikringstjenester for å falle inn under regelverket for offentlige anskaffelser. Det kan være vanskelig å orientere seg om hva som faller inn under regelverket og hva som er unntatt. Anskaffelser av forsikringstjenester er omfattet av anskaffelsesregelverket, selv om finansielle tjenester, som f.eks. anskaffelse av lån, er unntatt regelverket, jf. anskaffelsesforskriften (FOA) § 2-4, forsyningsforskriften § 2-4 og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser § 1-3. 

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Regelverket blir strengere og strengere desto høyere anskaffelsesverdien er. FOA er bygget opp i flere deler, hvor det skilles mellom anskaffelser av antatt lav verdi (Del I), nasjonal terskelverdi (Del II) og EØS-terskelverdier (Del III). EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen, som følge av endringer i valutakursene. For vare- og tjenestekontrakter i klassisk sektor (anskaffelser underlagt FOA) er EØS-terskelverdiene for 2022-2024 1,4 millioner for statlige myndigheter, og 2,2, millioner for andre oppdragsgivere (typisk kommuner).

Ved alle anskaffelser må man ha klart for seg hva som skal anskaffes. Ved anskaffelse av forsikringstjenester innebærer dette at man bør ha god oversikt over sitt forsikringsbehov. Det er i den forbindelse nødvendig å utarbeide en kravspesifikasjon. 

Ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen er det viktig å tenke gjennom hvilke eiendeler som må forsikres, f.eks. den pliktige ansvarsforsikringen for motorkjøretøy, og hvilke eiendeler du ønsker eller bør forsikre. Hvilken risiko du selv ønsker å ta kan også avgjøre hvilke forsikringstyper du velger. Ønsker du f.eks. en standard forsikring som koster mindre, men hvor du har krav på mindre, eller en såkalt toppforsikring, som gjerne koster mer, men som også omfatter flere skadetilfeller dersom det skulle oppstå en skade? Hvilken egenandel du velger kan også ha påvirkning på prisen. 

Først når kravsspesifikasjonen er gjennomarbeidet og klar, kan man gå videre til å estimere pris og fastsette om eller evt. hvilken del av anskaffelsesregelverket vi befinner oss i. I arbeidet med konkurransedokumentene er det viktig også å danne seg et bilde av hva som er det viktigste i anskaffelsen, om det viktigste er å få et så godt prismessig tilbud som mulig, eller om det viktigste er å få de beste forsikringsvilkårene.

Ved fastsettelse av anskaffelsens verdi må prisen for alle forsikringene i hele forsikringsperioden (inkludert opsjoner) medtas i beregningen. Dersom man for eksempel ønsker å inngå en forsikringsavtale for de neste 5 år, med opsjon på ytterligere 5 år, utgjør anskaffelsens verdi summen av forsikringspremien i 10 år. 

I mange tilfeller har virksomheten eksisterende forsikringer som danner grunnlaget for fastsettelse av verdien. I disse tilfellene vil det være enklere å gjennomføre en kvalifisert estimering av prisen. Dersom det ikke finnes eksisterende forsikringer, må verdien beregnes av et forsvarlig anslag, jf. FOA § 5-4.  

For de tilfellene hvor samlet pris på forsikring er anslått å være under 100 000 kroner, gjelder ikke anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelsesloven § 2. Oppdragsgiver skal i slike tilfeller likevel opptre ansvarlig og sikre konkurranse, men formelt er det ingenting i veien for å kontakte ett enkelt forsikringsselskap og inngå avtale med dette. Det er likevel alltid fornuftig å innhente tilbud fra flere leverandører for å sikre best mulig utnyttelse av offentlige midler. 

Å innhente tilbud fra flere forsikringsselskap, blir et krav med en gang man overstiger en anslått samlet pris på forsikring på 100 000 kroner. Da har man beveget seg over i anskaffelsesregelverket, og anskaffelsesforskriften Del I gjelder for alle anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner. Reglene for slike anskaffelser stiller krav til oppdragsgivers gjennomføring, men er mindre strenge enn for anskaffelser med høyere verdi. Anskaffelsesrettens grunnleggende prinsipper gjelder uansett hvilken del av forskriften man er i. Som oppdragsgiver skal du opptre i samsvar med de grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

Ved anskaffelser av forsikringer med antatt pris under 1,3 millioner kan du kontakte forsikringsselskaper direkte - så lenge du kontakter minst tre (gjerne flere) for å sikre konkurranse. 

Alle forsikringsanskaffelser over 1,3 millioner skal kunngjøres på Doffin og/eller TED, men prosessen følger regelverket i FOA Del II (i tillegg til Del I) dersom antatt pris er mellom 1,3 millioner og 2,2 millioner. 

Dersom prisen er anslått til å være over 2,2 millioner er anskaffelsen over EØS terskelverdi, og det er FOA del III (i tillegg til Del I) som kommer til anvendelse. Her finner vi de strengeste reglene, og det er også krav til utlysing på den europeiske kunngjøringsdatabasen TED. 

                                                                      ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Anne Liv Lidtveit, Thanee Ro og Kristiane Fahret. 

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Kristiane Fasseland Fahret

Kristiane Fasseland Fahret

Jeg heter Kristiane Fahret og har arbeidet som advokat/manager i Advokatfirmaet PwC siden 2021. Jeg arbeider hovedsakelig med fast eiendom, personvern og offentlige anskaffelser. Fra tidligere har jeg erfaring som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co hvor jeg primært arbeidet med insolvens og konkursbehandling. Jeg håper at blogginnlegget kan gi innsikt i hvordan offentlige aktører bør gå frem ved anskaffelse av forsikringstjenester.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CSDDD - EUs Åpenhetslov?

EU-kommisjonen vedtok februar 2022 sitt forslag til “due diligence”-direktivet for bærekraftig virksomhet. Direktivet er kjent som ...

Les artikkelen