<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Økt mva-fradrag ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret grunnet covid-19

‹ Tilbake til artikler

I vårt blogginnlegg av 31. august 2020 oppfordret vi Skatteetaten til å innføre et midlertidig unntak fra den ordinære forholdsmessige fordelingen av inngående avgift på varer og tjenester til bruk på hjemmekontor. Nå har skattedirektoratet endret mva-reglene i samsvar med skattereglene og gir i stor grad fullt fradrag på slike anskaffelser. 

Det siste året har mange arbeidstakere i Norge måtte utføre hele eller deler av jobben sin hjemmefra. Omfanget av hjemmekontor har for mange vært så stor at de har hatt behov for å tilpasse arbeidsplassen de jobber på hjemme. 

Skattedirektoratet har tidligere uttalt at midlertidige og forholdsmessige tiltak for å opprettholde driften til arbeidsgiver i koronasituasjonen ikke utløser skatteplikt for arbeidstakerne, for eksempel ved kjøp av datautstyr og kontorstol til hjemmekontoret. Når det gjelder merverdiavgift har allikevel ikke avgiftsmyndighetene gitt noen mulighet til økt mva-fradrag før nå. 

Fradragsreglene for anskaffelser til delvis privat bruk

Dette har medført at dersom en arbeidsgiver har kjøpt inn utstyr eller leid inn ekstra utstyr til de ansattes hjemmekontor, har fradragsretten for den inngående avgiften på anskaffelsene vært avhengig av om, og i hvilken grad, utstyret kan sies å benyttes i den avgiftspliktige virksomheten. Eventuell privat bruk vil normalt ikke gi fradragsrett. Dersom utstyret benyttes både i jobbsammenheng og privat, vil arbeidsgiver etter de ordinære fradragsreglene måtte fordele den inngående avgiften forholdsmessig etter hvor mye av bruken som kan sies å være relatert til den avgiftspliktige virksomheten. Avgiften som ikke er fradragsberettiget vil bli en endelig kostnad for arbeidsgiver.

Prinsipputtalelse åpner for fullt fradrag

I en oppdatert prinsipputtalelse fra 13. januar 2021 informerer Skattedirektoratet om lemping i reglene om mva-fradrag for slike kjøp, forutsatt at innkjøp av utstyr til hjemmekontor skyldes koronasituasjonen og at ansatte jobber hjemmefra for å redusere smitte i samfunnet.

I den nye prinsipputtalelsen fra januar 2021 står det følgende:

“Skattedirektoratets oppfatning er at de synspunkter som gjør seg gjeldende i relasjon til inntektsskatt også gjør seg gjeldende ved vurderingen av fradragsrett for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Ved vurdering av fradragsrett for merverdiavgift kan det på tilsvarende måte legges til grunn at slike tiltak ikke skal anses å være til privat bruk. En virksomhet vil dermed ha full fradragsrett for inngående merverdiavgift når øvrige vilkår for fradragsrett er oppfylt. Skattedirektoratet presiserer at dette gjelder anskaffelser til gjennomføring av tiltak som er omfattet av skattefritaket.”

Dette er altså en lemping fra hvordan reglene tidligere har vært praktisert. Som følge av den nye prinsipputtalelsen vil virksomhetene ha full fradragsrett, såfremt hovedformålet med kjøpet skyldes koronasituasjonen og knytter seg til yrkesbruk.

Hva med kostnader pådratt før prinsipputtalelsen?

Det er svært gledelig å se at avgiftsmyndighetene endelig også har endret fradragsretten for mva. Allikevel sier ikke prinsipputtalelsen noe om hvorvidt det er anledning til å foreta historiske korrigeringer. Det er derfor et spørsmål om virksomhetene kan fradragsføre inngående mva knyttet til anskaffelser til hjemmekontor foretatt før uttalelsen ble publisert. 

Etter vår oppfatning bør det være anledning til å oppjustere tidligere fradrag hvis forutsetningene for anskaffelsene er i samsvar med direktoratet sin uttalelse. Uttalelsen innebærer ingen regelendring og er kun en presisering for å harmonisere inntektsskatt og mva. Dette taler også for en rett til å foreta korreksjoner av kostnader som har påløpt i løpet av korona-perioden, før uttalelsen. I utgangspunktet skal endringer i tidligere avgiftsoppgjør foretas ved innsendelse av en korrigert skattemelding for mva. Vi anbefaler at det inkluderes en kommentar på skattemeldingen om hvorfor korreksjonen er foretatt, for å unngå at skatteetaten utfordrer korreksjoner foretatt før uttalelsen kom. 

Tone Skovly Gabrielsen

Tone Skovly Gabrielsen

Mitt navn er Tone Skovly Gabrielsen og jeg jobber som Manager i PwC Accounting AS. Jeg arbeider med avgiftsrettslige forhold, med særlig fokus på merverdiavgift og toll. Jeg har arbeidet i PwC siden 2015 og til daglig bistår jeg nasjonale og internasjonale selskaper med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av avgift i Norge. Ta gjerne kontakt om du har noe du lurer på.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen