<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Overdragelse av bygg under oppføring - ny praksis om momsfradrag

‹ Tilbake til artikler

VAT_v2

Fisjon og fusjon av eiendomsselskaper med bygg under oppføring har vært en momsfelle etter en kontroversiell uttalelse fra Skattedirektoratet i 2015. Nå har Finansdepartementet instruert om at 2015-uttalelsen skal trekkes tilbake. Dette er gode nyheter for eiendomsutviklere.

Fisjon av bygg under oppføring

I en prinsipputtalelse av 06.02.2015 ga Skattedirektoratet retningslinjer om momsfradrag ved overdragelse av utleieeiendom med pågående byggearbeider. Ifølge uttalelsen ville salg og fisjon i slike tilfeller kunne føre til at fradragsført moms på byggekostnadene måtte tilbakebetales til staten.

Skattedirektoratet la blant annet til grunn tilbakebetaling ville kunne avhenge av et litt uklart vurderingstema om hvorvidt det var «leietaker i lokalene» når fisjon ble besluttet. Fisjon av selskaper med bygg under oppføring har derfor vært en momsfelle, som har kunnet føre til tapt momsfradrag. Uttalelsen er antatt å gjelde innmatsoverdragelser, det vil si salg, fisjon, fusjon ol. av selve eiendommen.

Helomvending fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har nå (13.09.18) kommet med en uttalelse om at forståelsen av regelverket i 2015-uttalelsen er feil. Konsekvensen av dette er at 2015-uttalelsen må trekkes tilbake.

Dette er gode nyheter for eiendomsutviklere. Den nye uttalelsen innebærer at utleiebygg under oppføring nå i mange tilfeller kan overdras (f.eks. fisjoneres) uten at momsfradrag går tapt.

Det er imidlertid en del forholdsregler som må tas, som det alltid er ved overdragelse av eiendom der det er fradragsført moms. Dette gjelder blant annet inngåelse av justeringsavtale med den som overtar eiendommen. Slik avtale må oppfylle visse krav til innhold, og den må signeres av relevante parter innen en bestemt tidsfrist.

Vær obs på forhåndsregistrering

For eiendomsselskaper som kun er forhåndsregistrert, gjelder det spesielle regler. Dette vil være eiendomsselskaper som ikke har oppnådd ordinær frivillig registrering, det vil si selskaper som ikke ennå har hatt momspliktig utleieomsetning på over kr 50 000.

Finansdepartementet sier her at dersom bygget overdras før selskapet er ordinært frivillig registrert, skal selskapet slettes i Merverdiavgiftsregisteret. Fradragsført moms vil da blir krevd tilbakebetalt av staten.

Eiendomsutviklere bør derfor unngå fisjon, fusjon ol. av bygg under oppføring som kun er omfattet av forhåndsregistrering. En overdragelse av bygget i form av aksjesalg, vil derimot kunne styre klar av departementets nevnte direktiv.

2015-uttalelsen i ulik grad fulgt opp av skattekontorene

Det har variert hvordan 2015-uttalelsen er blitt fulgt opp av skattekontorene i praksis. Så vidt vi kjenner til, har Skatt øst i liten grad fulgt opp uttalelsen i sine kontroller. Dette skyldes antagelig at uttalelsen har vært omdiskutert, og det har vært kjent at Finansdepartementet skulle se nærmere på den. Vi kjenner imidlertid til at Skatt vest og sentralskattekontoret har lagt uttalelsen til grunn i konkrete saker.

Aktører som er «rammet» av uttalelsen, bør ta opp forholdet på nytt med skattekontoret, og slå i bordet med Finansdepartementets nye uttalelse. Sistnevnte uttalelse legger til grunn at 2015- uttalelsen bygger på feil forståelse av regelverket, og vedtak bygget på slik feilaktig forståelse bør kreves endret.

Konsekvenser for andre uttalelser fra skattemyndighetene

Vi kjenner til at skattemyndighetene har lagt til grunn 2015-uttalelsen også i andre etterfølgende uttalelser. Dette gjelder for eksempel en BFU (bindende forhåndsuttalelse) av 23.03.15, som er publisert på Skatteetatens nettsider. Dette kan innebære at andre etterfølgende uttalelser også bygger på feil forståelse av regelverket.

Tre år er gått..

Det er ellers grunn til å merke seg at en tolkningsuttalelse som hviler på feil forståelse av regelverket, har vært publisert og kommunisert av skattemyndighetene i over tre år.

Det er positivt at uriktige uttalelser blir trukket tilbake, og at dette kommuniseres tydelig og bredt. Men Finansdepartementets kvern maler dessverre svært langsomt.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen