<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt - Husk merverdiavgiften!

‹ Tilbake til artikler

Stortinget vedtok tidligere i år endringer i barnehageloven som blant annet vedrører dagens organisering av barnehager. Omorganisering av virksomheten som følge av nytt regelverk vil kunne ha konsekvenser for merverdiavgift som tidligere er fradragsført.

Bakgrunn

Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

Dette innebærer at hver enkelt barnehage må være et eget selskap med et eget organisasjonsnummer, registrert i Enhetsregisteret. Flere private barnehager kan ikke være organisert i samme rettssubjekt, slik som i dag. Det er heller ikke tilstrekkelig å registrere barnehagen som en underenhet av en annen juridisk person i Enhetsregisteret.

Bakgrunnen for lovendringen er først og fremst transparens - at det på denne måten blir enklere å ha kontroll på at midlene som private barnehager får fra det offentlige, forvaltes på en god måte. 

Mindre barnehager unntas fra kravet om selvstendig rettssubjekt.

Risiko om tilbakeføring av merverdiavgift

Private barnehager som oppfører barnehagebygg eller gjør andre påkostninger på slike bygg vil i alminnelighet være berettiget til kompensasjon for merverdiavgift på pådratte byggekostnader.

Hvor det gjennomføres omorganisering for å kunne oppfylle kravet om å være et selvstendig rettssubjekt vil dette kunne innebære at barnehager overdras til et nytt rettssubjekt, typisk ved fisjon til et nystiftet selskap. Slik overdragelse vil kunne innebære en plikt for barnehagen til å tilbakebetale (justere) merverdiavgift som det er gitt kompensasjon for de siste ti årene forut for omorganiseringen.

Eksempel: Barnehagen AS eier fem barnehager. En av barnehagene ble påbygget i 2022, hvor kompensert inngående merverdiavgift ved byggearbeidene utgjorde 2 millioner kroner. Ved at den påbygde barnehagen fisjoneres ut i nystiftet selskap i januar 2023, plikter Barnehagen AS i utgangspunktet å tilbakebetale (justere) 1,8 millioner kroner av kompensert merverdiavgift (1/10 av MVA-beløpet for år 2022 er “opptjent”).

Plikten til å tilbakebetale (justere) kompensert merverdiavgift kan her imidlertid unngås dersom det ved omorganiseringen inngås avtale mellom de involverte partene om overføring av justeringsplikten for merverdiavgift. En slik overføring forutsetter at eiendomsmassen er en del av fisjonen, se også neste punkt nedenfor.

Merk at slik avtale må inneholde nærmere angitte opplysninger, samt være inngått innen leveringsfristen for kompensasjonsmeldingen for skattleggingsperioden omorganiseringen gjennomføres. I eksemplet over må justeringsavtalen dermed inngås senest 10. april 2023 for at overdragende selskap skal unngå tilbakeføring av kompensert merverdiavgift. Skattemyndighetene håndhever fristen strengt.

Ingen frivillig registrering ved utleie til private barnehager

Utleie av fast eiendom faller normalt utenfor merverdiavgiftslovens regler om avgiftsplikt. På nærmere vilkår kan utleiere av fast eiendom likevel frivillig registreres i Merverdiavgiftsregisteret, og derigjennom oppnå rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til påkostning og drift av den utleide eiendommen.

I forbindelse med forestående omorganiseringer er det i denne sammenheng verdt å minne om at utleie av barnehagebygg til private barnehager ikke kvalifiserer til frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleier. For å sikre at inngående merverdiavgift på anskaffelser til oppføring og drift av barnehagebygg ikke ender opp som en kostnad vil det dermed være avgjørende at barnehagebygg og barnehagedrift samles i samme selskap.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Anders Mauritzen Midbøe

Anders Mauritzen Midbøe

Jeg heter Anders Mauritzen Midbøe, og jobber som advokat/director i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og offentlige virksomheter siden 2008, og blogger om mine erfaringer på dette området. Dersom du har synspunkter, innspill eller spørsmål til noe du leser her på bloggen hører jeg gjerne fra deg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen