<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prosjekteringskostnader – unngå å miste momsfradraget

‹ Tilbake til artikler

marit-barth-moms

Det har lenge vært knyttet usikkerhet til om utbyggere mister momsfradraget på prosjekteringskostnader. Det avgjørende er om kostnadene anses som «kapitalvarer»*.  Høyesterett har sluppet inn dette spørsmålet tilbehandling(saksnummer 2014/878).

Det er veldig bra at dette spørsmålet får sin avklaring. For utbyggere er det helt sentralt å vite om mva på prosjekteringskostnadene blir en kostnad eller ikke. Personlig mener jeg at formålet med reglene** og kontrollhensyn taler for at prosjekteringskostnader er kapitalvarer som sikrer mva fradrag så lenge bygget blir brukt av momspliktig leietaker.   

Prosjekteringskostnader og mva i praksis

I forbindelse med byggeprosjekter påløper det mva helt fra prosjekteringsfasen. Eksempelvis vil det påløpe mva i forbindelse med arkitekter og bruk av rådgivere knyttet til reguleringsprosesser. Her gjelder det å «holde tunga rett i munnen» for å sørge for fradragsrett for mva.

Erfaringsmessig vil utbygging av større næringsområder ofte starte opp i et selskap, som igjen deles opp i mindre enheter, f.eks. gjennom en fisjon. For å oppnå fradragsrett for mva må kostnadene være til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Ofte foreligger det ikke noen slik avgiftspliktig virksomhet når prosjekteringskostnadene pådras. Normalt løses dette ved at utbygger søker om tilbakegående avgiftsoppgjør*** ved mva registreringen.

For å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør må fakturaene være stilet til selskapet som søker om refusjon av mva. I mitt eksempel over, vil fakturaene være stilet til utbyggerselskapet og ikke det selskapet som ble etablert ved fisjonen. Følgelig har ikke det nyopprettede selskapet rett til å fradragsføre mva på kostnadene som oppstod før fisjonen. Her er avgiftsregelverket, som vanlig, veldig formalistisk. En løsning er derfor å etablere selskapene raskt slik at leverandørene fakturerer riktig selskap med en gang. I den virkelige verden er det imidlertid slik at en ikke alltid vet hvordan et område «ser ut» før det er regulert og at det derfor ikke er praktisk mulig å finne den endelige organiseringen med en gang.

Justeringsreglene – en løsning?

Etter at justeringsreglene for mva ble innført fra 2008 kunne det se ut som problemet ble løst. Justeringsreglene innebærer en 10 års bindingstid på fradragsført mva knyttet til kapitalvarer. Problemet oppstår når skatteetaten hevder at prosjekteringskostnader ikke kan overføres til overtakende selskap, med mindre det er foretatt fysiske arbeider knyttet til bygget hvor det minst er NOK 100 000 i mva kostnad.   

Dersom utbygger har fulgt mitt råd over, og fisjonert tomten umiddelbart slik at kostnadene kommer i utbyggerselskapet er det ikke noe mva problem. Skatteetatens syn innebærer at mva på prosjekteringskostnader er tapt, dersom fisjonen skjer etter at:
a) prosjekteringskostnader er påløpt og
b) før det er foretatt fysiske arbeider.

Mandal kulturhus – saken som skal prøves av Høyesterett

Tingretten konkluderte med at prosjekteringskostnadene var å anse som en kapitalvare, slik at mva fradraget kunne overføres til utbyggerstelskapet. Lagmannsretten kom til at prosjekteringskostnadene ikke var kapitalvare, og dermed ikke kunne overføres.

Vi krysser fingrene for at landets øverste domstol legger vekt på formålet bak regelverket og aksepterer at mva fradrag ikke er tapt for prosjekteringskostnader. Hvis ikke blir det må det bli en formalistisk mva hindring som fører til at utbygger enten må:

a)      fisjonere før det påløper kostnader eller

b)      ventet med å fisjonere til det er foretatt fysiske arbeider for minst NOK 400 000 for å unngå å tape mva.  

 

Fotnoter

* Kapitalvarer er definert som fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på – eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst NOK 100 000.

**Formålet med reglene var at bruken av bygget i en 10 års periode skulle reflektere mva fradraget. I den grad selskapet som pådro seg kostnadene ikke hadde rett til fradrag for mva overdro bygget til et annet selskap som har fradragsrett, kan det overføres en justeringsrett. For overtakende selskap innebærer det en rett til maksimalt å fradragsføre 1/10 mva årlig.

***Tilbakgående avgiftsoppgjør gjelder for kostnader som er pådratt før mva registreringen. Forutsatt at disse er relevante for virksomheten, er det mulig å søke skattekontoret om å få igjen mva påløpt før registreringen. Normalt foreligger det en 3 års begrensning, men ikke for fast eiendom.

 

 

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen