<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwCs pensjonsskole – del 1: Pensjonsreformen gir økt ansvar for egen pensjon

‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG.jpg

Velkommen til PwCs pensjonsskole!

De siste årene har det skjedd endringer på pensjonsområdet som krever at du tar større ansvar for din egen alderspensjon. Manglende kunnskap om viktige begreper og regler, kan medføre tap av vesentlige pensjonsandeler. I tillegg til å unngå pensjonsfeller, er det også helt nødvendig at du tar bevisste valg knyttet til egen pensjonssparing.

PwCs pensjonsskole er en serie bloggposter hvor vi først gir en innføring i grunnleggende ordninger og begreper, før vi dykker ned i mer konkrete og komplekse problemstillinger. Som en innledning til de neste bloggpostene, sier vi i denne bloggposten litt om bakgrunnen for de endringene som har skjedd og hvordan det har skjedd. I tillegg konkretiseres det noe omkring viktige endringer du bør kjenne til.

Pensjon angår oss alle, og de siste årene har det vært mye snakk om pensjonsreformen. Det er viktig at du vet hva pensjonsreformen er, og hvilken betydning den har for deg og eventuelt ansatte.

Bakgrunn for pensjonsreformen

Pensjonssystemet i Norge har gjennomgått en betydelig endring de senere årene. I tiden frem mot tusenårsskiftet så man at befolkningens yrkesaktive andel av livet var blitt vesentlig lavere enn tidligere. Dette skyldtes blant annet høyere levealder, lengre studieløp og en økt tidligpensjonering. Mens det i 1967 var nær fire arbeidsaktive personer per alders- og uførepensjonist, har prognosen for 2050 vært at dette tallet vil være redusert til 1,8[1]. Denne utviklingen, kombinert med en stadig økning i gjennomsnittlige pensjonsytelser, bidro til at det dagjeldende pensjonssystemet ble for kostbart å opprettholde.

Pensjonskommisjonen

I 2001 ble det nedsatt en pensjonskommisjon som skulle avklare hovedmål og prinsipper for et samlet fremtidig pensjonssystem som kunne være økonomisk bærekraftig over tid. Dette arbeidet var starten på det vi dag kjenner som pensjonsreformen. Når du leser om pensjonsreformen, er det viktig å huske at det ikke dreier seg om en engangsendring. Det er snarere en prosess som i realiteten innebærer ulike vesentlige endringer innført over tid. Eksempelvis ble obligatorisk tjenestepensjon innført i 2006, mens andre vesentlige endringer i reformen først trådte i kraft 1. januar 2011. 

Pensjonskommisjonen skulle blant annet vurdere hva som skulle være statens ansvar, hva som skulle omfattes av arbeidsmarkedsordninger og hva som skulle omfattes av individuelle ordninger. Videre skulle det også vurderes tiltak som kunne bidra til forenklinger og oversiktlighet.

Pensjonsreformen

Gjennom pensjonsreformen har folketrygden som offentlig pensjonsordning blitt videreført som en bærebjelke, samtidig som det har blitt innført et pålegg for de fleste foretak om å opprette obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. Det betyr at i fremtiden vil de fleste ha pensjon bestående av både alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon opptjent hos arbeidsgiver. Andre vesentlige endringer har medført blant annet:

  • at arbeidsinnsatsen gjennom hele livet skal medregnes i en pensjonsbeholdning
  • levealdersjustering
  • fleksibelt pensjonsuttak fra 62 år
  • at pensjonsutbetalingene reguleres årlig
  • nøytralt utformet uttaksregler

Hva disse endringene innebærer vil vi komme tilbake til i senere bloggposter.

Det er flere grunner til at denne pensjonsreformen bør oppta deg. Kanskje viktigst er det at din fremtidige pensjon i større grad enn tidligere formes av valg både arbeidstaker og arbeidsgiver tar. Det er derfor viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere setter deg godt inn i det nye pensjonssystemet, at det tas bevisste valg knyttet til den fremtidige pensjonen, og at det kan gis gode råd til både ansatte og arbeidsgivere.

[1] Ot.prp. 37 (2008-2Ot.prp. 37 (2008-2009) s. 10

Ida Solberg Henning

Ida Solberg Henning

Jeg heter Ida Solberg Henning, og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her bistår jeg norske og internasjonale selskaper med spørsmål knyttet til personvern, arbeidsrett, trygd og pensjon. Gjennom mine blogginnlegg ønsker jeg å dele nyheter, informasjon og refleksjoner.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statlig garantiordning og obligasjonsfond - hovedtrekkene

Stortinget har nylig vedtatt etableringen av den tidligere omtalte statlige garantiordningen for små og mellomstore bedrifter samt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsstøtte i krisetider - ESA klarerer krisestøtte

Covid-19 viruset har ført til likviditetstørke og tapt inntjening hos mange bedrifter, noe som gjør det påkrevd med støttetiltak fra ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Strakstiltak i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Regjeringen kom i går med forslag til en rekke strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av det pågående utbruddet av ...

Les artikkelen