<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rapportering av offentlig støtte - Husk fristen 1. desember

‹ Tilbake til artikler

Fristen for rapportering av offentlige støttetildelinger i form av en skatte- eller avgiftsfordel som overstiger 500 000,- euro er 1. desember 2020. Grunnet EØS-avtalen er Norge underlagt det samme regelverket som EU hva gjelder offentlig støtte. Regelverket gir offentlige myndigheter rom til å gi offentlig støtte uten at dette må godkjennes av ESA. Til gjengjeld må det rapporteres og publiseres informasjon om støttetiltak for å sørge for transparens og sikre kontroll med ordningene.

Hvilken type bidrag som utgjør offentlig støtte er definert i EØS-avtalen artikkel 61 første ledd. Det er Skatteetaten som er ansvarlig for å melde inn offentlig støtte i form av skatte- og avgiftsfordeler. Et selskap som har mottatt mer enn 500 000,- euro i offentlig støttetiltak i 2019 er derfor påkrevd å levere et skjema (RF-1354) til Skatteetaten med opplysninger om støttetiltakene. Støtte til flere foretak innen et konsern vurderes samlet. 

Dersom opplysninger om en skatte- eller avgiftsfordel fremgår av innleverte omsetningsoppgaver eller annen periodisk rapportering, som f.eks. av skattemeldingen, skal støtten meldes til registeret innen ett år fra 31. desember i det året støtten er mottatt 1. Dersom skatte- eller avgiftsfordelen ikke fremgår av skattemeldingen eller annen periodisk rapportering, skal støttemottaker rapportere inn skatte- eller avgiftsfordelen til Skattedirektoratet.

Har et selskap mottatt tildelinger fra ulike støtteordninger, skal disse rapporteres hver for seg. Det skal følgelig ikke gjøres en summering av alle tildelingene da hver tildeling vil ha ulikt rettslig grunnlag. 

I de tilfellene et selskap har mottatt flere utdelinger under den samme støtteordningen, skal alle tildelingene for ett år summeres opp. Dersom totalbeløpet overstiger beløpsgrensen på 500 000,- euro, foreligger det rapporteringsplikt. Dersom man er i tvil om beløpsgrensen er oversteget, er det tillatt å rapportere støtte selv om denne kan være under beløpsgrensen. 

For å avgjøre størrelsen av den tildelte støtten, må selskapet beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot satsen som ville påløpt uten støtten.

Av Skatteetatens nettside fremgår at det er følgende informasjon om støttetildeling som skal rapporteres: 

 • Redusert elavgift for industrien
 • Redusert elavgift i tiltakssonen
 • Redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 MW
 • Redusert elavgift til skip i næring
 • Redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter
 • Redusert elavgift til produksjon eller omforming av energiprodukt
 • Redusert CO2-avgift til innenriks luftfart
 • Avgiftsfritak for NOX-avgift i henhold til miljøavtale mellom bedrifter og den norske stat
 • Redusert/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
 • Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien
 • Fritak for omregistreringsavgift for elbiler
 • Fritak for trafikkforsikringsavgift for elbiler
 • Fritak for mva for el-biler og batterier til el-biler
 • Fritak for mva for elektroniske nyhetstjenester
 • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020
 • Differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren
 • SkatteFUNN
 • Gunstige avskrivningsregler – vindkraftverk
 • Forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

I denne sammenheng kan det nevnes at Skatteetaten i et informasjonsbrev om offentlig støtte sendt ut via Altinn 20. oktober, ved en feil ikke hadde tatt med enkelte av de nevnte støtteordningene. Brevet ble derfor korrigert i et nytt informasjonsbrev sendt via Altinn den 23. oktober.

Støttemottakeren må videre informere om den er en “små og mellomstor bedrift” (SMB) eller stor bedrift. Det er bedriftens størrelse på registreringstidspunktet (når man leverer skattemeldingen) som er avgjørende. Standarden for næringsgrupperingen, også kalt NACE koden, skal oppgis. Det samme gjelder fylket (regionen) støttemottaker holder til i. Det skal bare rapporteres inn en region for den enkelte støtteordning. Dersom eksempelvis to foretak under et konsern har mottatt støtte fra den samme støtteordningen, er det fylket hvor hovedvekten av aktiviteten som omfattes av støtten finner sted, som skal rapporteres. 

Eventuelle feil i innsendte oppgaver korrigeres ved å lage en ny innsending. Det er den siste innsendelsen som gjelder. Etter rapporteringsfristen har utgått vil det ikke være mulig å gjøre ytterligere korrigeringer.

                                                                 ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Ronja Sommer og Erik Stenvik Granly.

1§ 3 - forskrift om registrering av offentlig støtte

Ronja Moksnes Sommer

Ronja Moksnes Sommer

Mitt navn er Ronja Sommer og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg er utdannet jurist ved UiO og skrev min masteravhandling om internprising, herunder fastsettelse av armlengdes rentesats på konserninterne lån. Jeg jobber til daglig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning. Gjennom mine blogginnlegg ønsker jeg på å bidra til å dele informasjon om interessante temaer innen skatteretten. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Internprising - når kost-pluss blir for enkelt

Borgarting lagmannsrett avsa 19. mars 2021 en interessant dom om internprising. I likhet med mange andre konsern hadde Petrolia fastsatt ...

Les artikkelen