<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rapportering av offentlig støtte - Husk fristen 1. desember

‹ Tilbake til artikler

Fristen for rapportering av offentlige støttetildelinger i form av en skatte- eller avgiftsfordel som overstiger 500 000,- euro er 1. desember 2020. Grunnet EØS-avtalen er Norge underlagt det samme regelverket som EU hva gjelder offentlig støtte. Regelverket gir offentlige myndigheter rom til å gi offentlig støtte uten at dette må godkjennes av ESA. Til gjengjeld må det rapporteres og publiseres informasjon om støttetiltak for å sørge for transparens og sikre kontroll med ordningene.

Hvilken type bidrag som utgjør offentlig støtte er definert i EØS-avtalen artikkel 61 første ledd. Det er Skatteetaten som er ansvarlig for å melde inn offentlig støtte i form av skatte- og avgiftsfordeler. Et selskap som har mottatt mer enn 500 000,- euro i offentlig støttetiltak i 2019 er derfor påkrevd å levere et skjema (RF-1354) til Skatteetaten med opplysninger om støttetiltakene. Støtte til flere foretak innen et konsern vurderes samlet. 

Dersom opplysninger om en skatte- eller avgiftsfordel fremgår av innleverte omsetningsoppgaver eller annen periodisk rapportering, som f.eks. av skattemeldingen, skal støtten meldes til registeret innen ett år fra 31. desember i det året støtten er mottatt 1. Dersom skatte- eller avgiftsfordelen ikke fremgår av skattemeldingen eller annen periodisk rapportering, skal støttemottaker rapportere inn skatte- eller avgiftsfordelen til Skattedirektoratet.

Har et selskap mottatt tildelinger fra ulike støtteordninger, skal disse rapporteres hver for seg. Det skal følgelig ikke gjøres en summering av alle tildelingene da hver tildeling vil ha ulikt rettslig grunnlag. 

I de tilfellene et selskap har mottatt flere utdelinger under den samme støtteordningen, skal alle tildelingene for ett år summeres opp. Dersom totalbeløpet overstiger beløpsgrensen på 500 000,- euro, foreligger det rapporteringsplikt. Dersom man er i tvil om beløpsgrensen er oversteget, er det tillatt å rapportere støtte selv om denne kan være under beløpsgrensen. 

For å avgjøre størrelsen av den tildelte støtten, må selskapet beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot satsen som ville påløpt uten støtten.

Av Skatteetatens nettside fremgår at det er følgende informasjon om støttetildeling som skal rapporteres: 

 • Redusert elavgift for industrien
 • Redusert elavgift i tiltakssonen
 • Redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 MW
 • Redusert elavgift til skip i næring
 • Redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter
 • Redusert elavgift til produksjon eller omforming av energiprodukt
 • Redusert CO2-avgift til innenriks luftfart
 • Avgiftsfritak for NOX-avgift i henhold til miljøavtale mellom bedrifter og den norske stat
 • Redusert/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
 • Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien
 • Fritak for omregistreringsavgift for elbiler
 • Fritak for trafikkforsikringsavgift for elbiler
 • Fritak for mva for el-biler og batterier til el-biler
 • Fritak for mva for elektroniske nyhetstjenester
 • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020
 • Differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren
 • SkatteFUNN
 • Gunstige avskrivningsregler – vindkraftverk
 • Forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

I denne sammenheng kan det nevnes at Skatteetaten i et informasjonsbrev om offentlig støtte sendt ut via Altinn 20. oktober, ved en feil ikke hadde tatt med enkelte av de nevnte støtteordningene. Brevet ble derfor korrigert i et nytt informasjonsbrev sendt via Altinn den 23. oktober.

Støttemottakeren må videre informere om den er en “små og mellomstor bedrift” (SMB) eller stor bedrift. Det er bedriftens størrelse på registreringstidspunktet (når man leverer skattemeldingen) som er avgjørende. Standarden for næringsgrupperingen, også kalt NACE koden, skal oppgis. Det samme gjelder fylket (regionen) støttemottaker holder til i. Det skal bare rapporteres inn en region for den enkelte støtteordning. Dersom eksempelvis to foretak under et konsern har mottatt støtte fra den samme støtteordningen, er det fylket hvor hovedvekten av aktiviteten som omfattes av støtten finner sted, som skal rapporteres. 

Eventuelle feil i innsendte oppgaver korrigeres ved å lage en ny innsending. Det er den siste innsendelsen som gjelder. Etter rapporteringsfristen har utgått vil det ikke være mulig å gjøre ytterligere korrigeringer.

                                                                 ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Ronja Sommer og Erik Stenvik Granly.

1§ 3 - forskrift om registrering av offentlig støtte

Erik Stenvik Granly

Erik Stenvik Granly

Mitt navn er Erik Stenvik Granly og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg ble uteksaminert som jurist fra Universitetet i Oslo i 2014. Jeg har erfaring fra Skatteetaten der jeg jobbet i to år etter fullført juristutdannelse. Min kjernekompetanse er innen nasjonal og internasjonal beskatning av bedrifter, og jeg har bred erfaring fra skatterådgivning for små og store offentlige og private foretak. Jeg jobber til daglig med skattemessige problemstillinger knyttet til bokettersyn, selskapsetableringer og rapporteringsforpliktelser i Norge, restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner mv.

Erik works as a lawyer in the law firm PwC. He graduated from the University of Oslo in 2014. He has experience from the Norwegian Tax Administration where he worked for two years after completing his law education. Erik has his core competence in the national and international taxation of businesses, and he has extensive experience from tax advice for small and large public and private companies.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen