<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Redegjørelsesplikten om likestilling i regnskapsloven på ferie?

1.png ‹ Tilbake til artikler

1.png

Redegjørelsesplikten i likestillingsloven og regnskapsloven er  borte fra og med 1. januar 2018. Men; redegjørelsesplikten er trolig bare på en kortvarig ferie…og muligens blir ferien kansellert...

Ny lov om likestilling og diskriminering

Ny likestillings- og diskrimineringslov ble vedtatt i juni og trer i kraft 1. januar 2018. Den nye loven gir en mer detaljert beskrivelse av aktivitetsplikten enn tidligere og er en klar styrking av det strukturelle diskrimineringsvernet. Det vil si hvilke tiltak en arbeidsgiver systematisk må gjøre for å sikre likestilling (like muligheter) og hindre diskriminering.

Samtidig med vedtakelsen av ny lov, ble redegjørelsesplikten som handler om at det skal gis en status på likestilling i virksomhetens årsrapport opphevet. Denne saken er imidlertid i ferd med å utvikle seg til en nervepirrende thriller...

Regjeringen mente at når reglene for aktivitetsplikten var så detaljerte, så bortfalt behovet for redegjørelsesplikten i regnskapsloven. Opposisjonen var ikke enig, og i revidert nasjonalbudsjett 2017, ba Stortinget regjeringen om å bevare og styrke redegjørelsesplikten. Dette betyr i praksis at regjeringen er forpliktet til å returnere til Stortinget med et forslag til hvordan redegjørelsesplikten kan utformes i en ny paragraf i den nye loven.

Dette betyr at redegjørelsesplikten er på ”ferie” fra 1. januar 2018 (slik lovteksten i likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i juni 2017), men at plikten trolig returnerer i løpet av året som kommer (som en konsekvens av stortingets anmodningsvedtak). Det er imidlertid en overhengende fare for at også ferien ut i 2018 blir avblåst, på grunn av et representantforslag fra Venstre som skal behandles før jul) se mer nedenfor.

For styrer og arbeidsgivere betyr dette at listen over hva aktivitetsplikten innebærer er mer konkret. For regnskapsåret 2017 blir det trolig en redegjørelsesplikt i virksomhetens årsberetning til tross for at lovteksten per i dag ikke inneholder en slik plikt.

At en redegjørelsesplikt sannsynligvis kommer styrket tilbake er etter min oppfatning positivt og vil bidra til mer likestilling i samfunnet. En redegjørelsesplikt i en ny utforming bør henge sammen med den forsterkede aktivitetsplikten. Et sterkt fokus på likestilling i virksomhetens strukturer betyr fokus på hvordan organisering av arbeid, lønnsfastsettelser, rekruttering og forfremmelser og bidra til å redusere mengden diskriminering på individuelt nivå.

Redegjørelsesplikten om likestilling i årsberetningen

Kort fortalt, frem til 01.01. 2018 pålegger redegjørelsesplikten i regnskapsloven (§ 3-3 og § 3-3a)  styrer og virksomhetens ledelse til å rapportere om likestillingsstatus i virksomhetens årsberetning. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Det er kjent sak at kvaliteten på redegjørelsene er varierende. For at målet om større likestilling skal nås oppfordrer jeg mine klienter til å fortelle om mål, prioriteringer, aktiviteter og tiltak og en egenevaluering. Når det skal rapporteres er det naturlig å hente frem informasjon fra det arbeidet som er dokumentert gjennomført gjennom virksomhetens arbeid med aktivitetsplikten. Likestillingsarbeid kan knyttes opp til bærekraftsvurderinger og etikk. Arbeides det systematisk med aktivitetsplikten, så er rapporteringen ikke et omfattende arbeid.

Det er forskjell på små, mellomstore og store virksomheter og jo større virksomheter jo større krav til pliktene om å arbeide systematisk og konkret. Mange vil si at både aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt er for omfattende å kreve av de minste virksomhetene, men det at det er et krav om å ha fokus på likestilling bidrar etter min mening til kunnskap og bevissthet om et viktig prinsipp i det norske samfunnet.

Fra 1. januar 2018 gjelder altså ikke bestemmelsene om redegjørelsesplikten lenger, det vil si etter ordlyden i likestillings- og diskrimineringsloven og regnskapsloven. Det betyr at det ikke foreligger krav om redegjørelse i årsrapporten for 2017, siden hjemmelen er borte. MEN, det er som sagt innledningsvis ikke sikkert at redegjørelsesplikten blir borte likevel hverken på kort eller lang sikt.

Det gjelder å følge med

Venstre fremmet 13. november i år representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten som formulert i tidligere likestillingslov (2013)  fra 1. januar 2018. Dette foreslås å innføre en ny § 26 a i likestillings- og diskrimineringsloven med tilsvarende endringer i øvrige lover som regnskapsloven. I praksis betyr dette at de reglene som gjaldt tidligere likestillingslov av 2013 om redegjørelsesplikt blir gjeninnført i 2017-loven.

Det foreslås også følgende endring i lov om årsregnskap § 3-3 syvende ledd og  § 3-3a ellevte ledd :

Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Ettersom det er flertall på Stortinget for å beholde redegjørelsesplikten forventes det at Venstres forslag om å videreføre redegjørelsesplikten likevel fra 01.01.2018 blir vedtatt av Stortinget før jul.

Ny lovsak om ny redegjørelsesplikt

Selv om Venstres forslag om å videreføre redegjørelsesplikten blir vedtatt av Stortinget, så ligger Stortingsvedtaket om å styrke redegjørelsesplikten fast. Situasjonen blir da at for 2018 vil det gjelde en redegjørelsesplikt som foreslått av Venstre. Samtidig vil Barne- og likestillingsdepartementet måtte iverksette en lovprosess der de først må utarbeide forslag til hvordan redegjørelsesplikten skal styrkes og harmoniseres med de lovendringer som er skjedd i den nye likestillings- og diskrimineringsloven. Deretter må forslaget ut på høring og så skal forslaget fremmes for stortinget som lovforslag. Ny og forsterket redegjørelsesplikt vil da trolig tre i kraft fra 01.01.2019.

Jeg anbefaler...

Jeg  anbefaler mine kunder å redegjøre for likestillingsstatusen i sine virksomheter selv om redegjørelsesplikten skulle  ta seg en liten ferie. Mest sannsynlig blir ferien avlyst. Svaret kommer før juleferien.  

Et ansvarlig styre og virksomhetsledelse bør uansett velge å jobbe systematisk med likestilling og fortsatt redegjøre for sitt arbeid. Erfaringer som er delt gjennom gjennom #metoo- kampanjen viser hvorfor det er viktig med en klar og tydelig tone fra toppen. Dette handler om å ha kontroll på egen arbeidsmiljøkultur, renomme og å fremstå som en attraktiv virksomhet der de gode vil jobbe.

1Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven), LOV-2017-06-16-51

2Meld. St. 2 (2016-2017), Innst. 401 S (2016-2017), Vedtak 1119).

3Representantforslag 61 L (2017-2018)

Helga Aune

Helga Aune

Jeg heter Helga Aune, jobber som advokat og er faglig leder for arbeidsrettsgruppen i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. I tillegg har jeg særskilt kompetanse innen likestilling og diskriminering. Jeg er medlem av to av EU-kommisjonens ekspertnettverk: både likestilling og arbeidsrett. Jeg er også redaktør for kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven, se www.arbeidsrett.no.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

  Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper. Statsbudsjettet 2019 - ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Pålagt reisetid skal anses som arbeidstid

EFTA-domstolen har avsagt en prinsipiell dom om at pålagt reisetid skal anses som ordinær arbeidstid. Dette får betydning for alle ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Nye og skjerpede regler for varsling i arbeidsforhold trådte i kraft i 1. juli 2017. Reglene er ment å styrke varslingsvernet og gjøre ...

Les artikkelen