<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak i fase tre

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen har den 29. mai foreslått en rekke nye økonomiske tiltak som skal bidra til å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser fremover på veien ut av krisen. Det er også fremmet forslag som har til hensikt å bidra til grønn omstilling i forbindelse med at samfunnet restartes etter koronakrisen. Vi har oppsummert noen av de viktigste tiltakene.

Vi vil gi en kortfattet oversikt over noen av forslagene slik de nå står. For mer informasjon om de økonomiske tiltakene i fase en og to, se vår blogg av 2. april 2020 her (sist oppdatert 18. mai).

1. Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb 

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen innebærer i et nøtteskall at bedrifter med permitterte ansatte under visse vilkår kan få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. 

Ordningen skal gjelde for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet, og vil utgjøre et kontantbeløp på kr. 15 000 per person som tas tilbake. Dersom bedriftens omsetningsfall har vært mindre enn 30 % (men større enn 10 %) avkortes beløpet i henhold til følgende modell:

  • Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000

Regjeringen har tatt til orde for at ordningen skal gjelde for alle ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, forutsatt at den ansatte 1) ble permittert fra bedriften som søker støtte, 2) tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen og 3) var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, altså før ordningen ble lansert.

Det vil stilles som krav at personer det søkes støtte for, ikke kan permitteres på ny i støtteperioden, og at virksomheten heller ikke kan permittere andre ansatte i perioden. Kontanttilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019.

Regjeringen legger opp til at det skal etableres en søknadsportal gjennom skatteetaten som åpnes i løpet av september. I søknaden skal det tilrettelegges for at bedrifter kan søke samlet for støtte i juli og august. 

2. Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september  

Den siste tiden har flere av de som har vært permittert kunnet komme tilbake til jobb og regjeringen har derfor foreslått endringer i permitteringsregelverket som skal gjelde fra 1. september 2020. For at flere skal kunne komme tilbake på jobb ønsker regjeringen at kostnadene ved å permittere ikke skal være unødvendig lave. Det foreslås derfor at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver skal økes fra to til ti dager fra 1. september 2020. Regjeringen foreslår samtidig å avvikle den midlertidige ordningen med lønnskompensasjon fra staten i 18 dager fra 1. september. 

Når det gjelder de endringene som er gjort for dagpengeordningen er det foreslått at disse opprettholdes ut oktober. Bortfallet av tre ventedager før dagpenger mottas opprettholdes ut oktober 2020, og det samme gjør den midlertidige økningen i kompensasjonsgraden i dagpengeordningen. 

3. Normalisering av omsorgspengekvotene 

I forbindelse med koronapademien ble det gjort vesentlige endringer i regelverket for omsorgspenger. Blant annet ble det gitt rett til omsorgspenger ved stengte barnehager og skoler, kvoten ble utvidet og det ble åpnet for overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre. I tillegg ble arbeidsgivers finansieringsansvar redusert til tre dager. 

Nå som samfunnet sakte gjenåpnes, foreslår Regjeringen at samtlige tiltak avsluttes og at at omsorgspengekvoten nullstilles fra 1. juli. 

En slik nullstillelse innebærer at en vanlig helårskvote stilles til disposisjon for siste halvdel av 2020. Dette forsvares ved at mange trolig vil ha et økt behov for omsorgsdager til høsten grunnet strenge smittevernregler for oppmøte i barnehager og på skoler. Samtidig hindrer nullstillelse at de som ikke har benyttet seg av ekstra omsorgspengedager kan overføre en uforholdsmessig stor kvote til siste halvdel av 2020. 

I forbindelse med at arbeidsgivers finansieringsansvar igjen økes fra tre til ti dager, foreslår Regjeringen at alle arbeidsgivere må dekke det som gjenstår av den normale arbeidsgiverperioden før de igjen kan få refusjon fra folketrygden. 

4. Kompensasjonsordningen forlenges og trappes gradvis ned 

Ordningen er forlenget med 3 måneder, slik at den omfatter juni, juli og august. Kompensasjonsgraden trappes ned til 70 % for juni og juli. For august reduseres kompensasjonsgraden til 50 %.

5. Ny pakke for grønn omstilling

Regjeringen har foreslått å bevilge 3,6 mrd til ulike tiltak som skal bidra til å restarte samfunnet etter koronakrisen og legge til rette for å skape en “grønn fremtid”. Hensikten er å legge til rette for etablering av grønne arbeidsplasser og en mer bærekraftig fremtid. 

Pakken består av en rekke enkelttiltak som blant annet omfatter bevilgning på 1 mrd til en såkalt grønn forskningsplattform som skal støtte grønne prosjekter innen forskning og innovasjon. Ordningen skal administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. 

I den grønne pakken ligger det også forslag om bevilling på 2 mrd til Enova for å forsterke satsingen på teknologiutvikling innenfor leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, og 75 millioner til Norges Forskningsråd for å styrke arbeidet med lavt utslipp forskning.

6. Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen

Som et tiltak for å få fart på norsk økonomi foreslår regjeringen å bruke 253,8 millioner kroner på å vedlikeholde statens eiendommer og således øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen. 

Av den totale summen skal 165 millioner kroner brukes til vedlikehold av statlige eiendommer over hele landet, mens 65 millioner skal benyttes til å utbedre fengslene. Det er også foreslått at 90 millioner kroner settes av til miljøtiltak og tiltak som vil effektivisere driften av statlige eiendommer. 

Noen tiltak som kan nevnes er: 

  • Det foreslås 40 millioner kroner til å etablere solceller og ladepunkter på eiendommer innenfor statens husleieordning. I tillegg skal midlene benyttes til å digitalisere driften av eiendommer.
  • Det foreslås 50 millioner kroner til ENØK-tiltak på eiendommer, skanning av bygg til BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og til å forsere bærekraftutviklingen i byggenæringen.
  • Det foreslås 8,8 millioner kroner til vedlikeholdstiltak på statlige eiendommer på Svalbard og 135 mill. kroner til vedlikeholdstiltak på fengsler og andre eiendommer

                                                                      ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Anni Terese Haugen, Eivind Robstad, Erik Stenvik Granly, Ida Solberg Henning, Lene Sakariassen, Marit Barth, Ronja Sommer og Ståle Wangen.

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

My name is Lene Sakariassen and I work as a lawyer and partner in Advokatfirmaet PwC. I am currently heading PwC Legal services in Oslo, a department comprising business law in general, including corporate law, labor law, contract and commercial law, GDPR and IP.

I have more than 16 years of experience as a lawyer and legal advisor within a broad spectrum of business law, serving both national and international clients from both private and international sector.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny lov om vern av forretningshemmeligheter - hvordan beskytte virksomhetens verdier?

Vi har fått en rykende fersk lov om forretningshemmeligheter. Takk og lov, hilsen alle som synes sjongleringen mellom patentloven, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - ny frist, bortfall av egenandel og særregler for sesongbedrifter er endelig på plass

Skatteetaten har åpnet søknadsportalen for kompensasjonsstøttesøknader for mai. I denne bloggen tar vi kort for oss de viktigste endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til endringer i skatteloven knyttet til formuesrabatt, investorfradrag og ansattes erverv av aksjer

Den 29. mai 2020 foreslo regjeringen en rekke endringer i skatteloven for å styrke den norske økonomien i møte med følgene av ...

Les artikkelen