<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rentebegrensningsregelen - nye forskrifter 20. desember

‹ Tilbake til artikler

Fredag 20. desember publiserte Finansdepartementet oppdaterte forskrifter til rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41. Hovedsakelig innebærer forskriftene en delvis løsning på problematikken rundt renter til nærstående utenfor samme konsern i forbindelse med oppkjøp av underkonsern i løpet av året og bruk av hylleselskap i oppkjøpssituasjoner.

Definisjon av nærstående part utenfor samme konsern

Måletidspunktet for nærstående flyttes til utgangen av inntektsåret

Selskap som ikke er en del av samme regnskapsmessige konsern ved inngangen til inntektsåret, men er del av det regnskapsmessige konsernet ved utgangen av inntektsåret, vil ikke lenger anses som nærstående part utenfor samme konsern i henhold til FSIN § 6-41-4 (2) jf. (1). 

Selskaper i konsern som har rentekostnader til nærstående part som ikke er del av samme regnskapsmessige konsern, får begrenset fradrag for slike rentekostnader til 25 % av skattemessig EBITDA dersom netto rentekostnader overstiger NOK 5 millioner.

Før de nye forskriftsbestemmelsene kunne dette føre til noen uheldige situasjoner i forbindelse med oppkjøp. Et konsern som gjorde et oppkjøp i løpet av året ville anses som nærstående til de oppkjøpte selskapene, men ikke del av samme regnskapsmessige konsern, siden omfanget av konsernet kun ble målt ved inngangen til inntektsåret. Rentekostnader mellom det kjøpende konsernet og det oppkjøpte konsernet ville følgelig bli behandlet strengere enn hva intensjonen med reglene er. Denne uheldige konsekvensen er nå løst med de nye forskriftsbestemmelsene.

Bruk av hylleselskap

Alle utfordringer i forbindelse med oppkjøp er imidlertid ikke løst ved forskriftsbestemmelsene.

I oppkjøpssituasjoner brukes det ofte såkalte hylleselskaper som er stiftet av et advokatfirma. Hylleselskapene vil som utgangspunkt ikke anses som del av konsern ved stiftelsen siden aksjene i hylleselskapene vil balanseføres som omløpsmidler og ikke konsolideres linje for linje i advokatfirmaenes konsernregnskap. 

Hylleselskapet vil derfor i oppkjøpsåret ikke anses som selskap i konsern og dermed omfattes av de gamle rentebegrensningsreglene, som kun innebærer begrensning i fradraget for rentekostnader på lån til nærstående og ingen begrensning på renter til parter som ikke er nærstående.

Dersom hylleselskapet låner penger fra en bank vil det derfor i utgangspunktet være fullt fradrag for slike renter i oppkjøpsåret. Det er imidlertid viktig å merke seg at de gamle reglene om sikkerhetsstillelse fra nærstående fortsatt vil gjelde. Slik at dersom hylleselskapet får en garanti for lånet fra sitt nye morselskap vil rentene på gjelden være gjenstand for begrensning til 25% av EBITDA uten mulighet for å benytte seg av noen unntaksregel

Øvrige bestemmelser 

Siden lovteksten i § 6-41 ble endret slik at man kunne flytte definisjonen av konsern inn i forskriftsbestemmelsene har man måtte innta deler av den gamle definisjonen inn i forskriften. FSIN § 6-41-4 (1) bokstav a og b er følgelig kun en stadfesting av det generelle utgangspunktet, og er i prinsipp slik regelen måtte bli forstått før de seneste endringene.

FSIN § 6-41-1 (1) bokstav c klargjør imidlertid at rentekostnader betalt til selskap som kan konsolideres i samme konsernregnskap i henhold til IFRS ved utgangen av inntektsåret ikke skal anses som rentekostnader til nærstående part utenfor konsernet. Dette da selv om det aktuelle selskapet ikke faktisk har vært konsolidert inn linje for linje i et konsernregnskap. 

Sikkerhetsstillelse fra nærstående selskap utenfor konsernet

Gjeld opptatt hos part som ikke er nærstående, anses som gjeld til nærstående part utenfor konsern dersom en nærstående part utenfor konsernet har stilt sikkerhet for gjelden, eller hvor en nærstående part utenfor konsernet har en fordring på en part som ikke er nærstående hvor fordringen har sammenheng med gjelden. Nærstående part utenfor konsern vurderingen skal gjøres med grunnlag i FSFIN § 6-41-4. 

Det vil si at det nå vil være anledning til at det stilles sikkerhet fra selskaper som er utenfor konsernet ved inngangen til inntektsåret dersom selskapene er i samme konsoliderte regnskap ved utgangen av inntektsåret. Dette kan f. eks. være aktuelt dersom gjeld i det oppkjøpte selskapet refinansieres hvor sikkerhet stilles fra konsernet eller selskapet som har vært kjøper. 

Susanne Kristiansen

Susanne Kristiansen

Jeg heter Susanne Kristiansen og jobber hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i regnskap og revisjon med spesialisering innenfor skatterett og IFRS.

I avsluttende oppgave på studiet skrev jeg om forholdet mellom rentebegrensningsregelen og konsolideringsprinsipper innen IFRS.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Koronakrisen og utbytte - ulike problemstillinger ifb. avleggelse av regnskap og utbyttevedtak

I lys av koronakrisen ligger det nå klare politiske forventninger om en mer moderat utbyttepolitikk. Usikkerheten for fremtiden og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjelovene m.v.

Som tidligere nevnt her på Norges Skatteblogg (se “Styremøter og generalforsamlinger - utvidet adgang til digitale møter”), får vi for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av koronaviruset (COVID-19)

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført eller foreslått for å dempe de ...

Les artikkelen