<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rentebegrensningsregelen strammes inn for selskap med nærstående utenfor konsern

‹ Tilbake til artikler

I Statsbudsjettet for 2024 er det foreslått innstramminger i rentebegrensningsreglene for selskaper som har rentekostnader til nærstående utenfor konsern. Innstrammingen innebærer at der det var mulig å tilpasse seg for å få fullt fradrag for slike rentekostnader nå er innført regler som stopper visse type tilpasninger. Videre er det foreslått regler som vil begrense muligheten til å tilpasse seg rentebegrensningsreglene ved bruk av konsernbidrag.

Renter til nærstående utenfor konsern

Etter rentebegrensningsreglene er det mulig å få fullt skattemessig fradrag for rentekostnader dersom skattyter enten oppfyller et av egenkapitalunntakene eller dersom skattyter er del av et norsk konsern med mindre enn NOK 25 millioner i rentekostnader. Disse unntakene gjelder imidlertid ikke dersom et selskap har totale netto rentekostnader som overskrider NOK 5 millioner og renter til såkalte nærstående utenfor konsern.

Nærstående utenfor konsern
Nærstående utenfor konsern er definert som en person eller selskap som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minst 50% av aksjene og ikke er konsolidert i samme konsernregnskap som skattyter. Dette vil typisk være personlige aksjonærer eller investeringsfond som anvender unntak fra konsolidering som gjelder for investeringsenheter.

Det har tidligere vært mulig å tilpasse seg denne begrensningen og få fradrag for rentekostnader til nærstående part utenfor konsern ved at man har lånt et beløp tilsvarende beløpet skattyter selv har lånt videre til et annet selskap i samme konsern. Eksempelvis som illustrert under hvor Selskap A har ytt et lån videre til Selskap B og mottatt renteinntekter tilsvarende rentekostnadene til den nærstående utenfor konsernet. Selskap A har på denne måten fått totale netto rentekostnader lik 0, mens Selskap B sitter igjen med rentekostnader til nærstående innenfor konsern som er fradragsberettiget på lik linje med eksterne rentekostnader. 

nr 1-1

Departementet fremmer nå forslag til endring i § 6-41 niende ledd som innebærer at det ved beregning av totale netto rentekostnader opp mot NOK 5 millioner terskelen ikke skal tas hensyn til netto konserninterne renteinntekter, hvor bestemmelsen bare får betydning for selskap som har rentekostnader til nærstående utenfor konsern.

I eksempelet over vil renteinntektene fra selskap B (nettet mot eventuelle rentekostnader til selskap B) ikke medregnes når selskap A skal beregne totale netto rentekostnader opp mot NOK 5 millioner.

Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024. 

Konsernbidrag

Det er i dag en begrensning i skatteloven § 6-41 (3) som innebærer at konsernbidrag mottatt fra selskap som anvender den egenkapitalbaserte unntaksregelen ikke kan medregnes ved beregning av fragsragsrammen (25% av skattemessig EBITDA). Det har vært mulig å tilpasse seg denne regelen ved at Selskap A som benytter unntaksregelen gir konsernbidrag til Selskap B som igjen gir konsernbidrag til Selskap C som kan medregne konsernbidraget ved beregning av fradragsrammen ettersom Selskap B ikke anvender unntaksregelen.

Forslaget innebærer at konsernbidrag som indirekte kommer fra et selskap som benytter den egenkapitalbaserte unntaksregelen ikke skal medregnes ved beregning av fradragsrammen. I eksempelet over, vil dette si at konsernbidraget fra Selskap B til Selskap C ikke kan medregnes (oppad til beløp mottatt fra selskap A) ved beregning av fradragsrammen.

nr 2-1

Det tas sikte på at forslaget vedrørende konsernbidrag gjennomføres med virkning fra inntektsåret 2024.

Departementet tar også sikte på å utvide departementets forskriftshjemmel i § 6-41 trettende ledd om at departementet kan gi nærmere regler om hva som skal inngå ved beregning av alminnelig inntekt og årets udekkede underskudd i tredje ledd.

Finansiell leasing

Departementet sendte 12. april 2023 på høring forslag om at rentebegrepet utvides til å omfatte kostnader ved finansielle leasingavtaler. Departementet kommuniserer at de vil jobbe videre med forslag om å beregne rentekostnader ved leasing som skal inngå i rentedefinisjonen med bakgrunn i høringsinnspillene og at det derfor ikke fremmes forslag om dette i 2024-budsjettet.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Susanne Kristiansen

Susanne Kristiansen

Jeg heter Susanne Kristiansen og er Senior Associate i Deals Tax avdelingen i Advokatfirmaet PwC AS. Jeg har en mastergrad i regnskap og revisjon med fordypning i internasjonal skatterett og IFRS. Til daglig jobber jeg med rådgivning knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og transaksjoner.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen