<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

AdobeStock_193992013 ‹ Tilbake til artikler

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er at kostnadssiden i budsjettet øker, men dette finansieres gjennom økt bruk av oljepenger. På avgiftsområdet gis det enkelte moderate lettelser innenfor kultur, alkohol og bil. På skatteområdet fremstår revidert budsjett som nøytralt.

Mva-fritak for elektroniske tidsskrifter og bøker - gjelder fra 1. juli

Tidsskrifter

I Statsbudsjettet for 2019 ble det foreslått å innføre mva-fritak for elektroniske tidsskrifter og bøker. Vi har skrevet mer om forslagene i dette blogginnlegget.

I høringsrunden var en vesentlig innvending at fritaket kun gjaldt dokumentfiler med tekst og stillbilde. Departementet åpner nå for at det kan være innslag av lyd, bevegelige bilder og annen funksjonalitet. Vilkåret vil derfor omformuleres til at fritaket omfatter elektroniske bøker og tidsskrifter som hovedsakelig inneholder tekst og bilde.

En gledelig nyhet for bransjen er at vilkåret om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet, foreslås fjernet. Særlig fra et miljømessig perspektiv er det positivt at det ikke vil være nødvendig å trykke opp tidsskriftene for å oppnå fritak for de elektroniske utgavene.

E-bøker

Når det gjelder e-bøker vil fritaket omfatte strømming og nedlasting av lydbøker.

Samleabonnement

I Statsbudsjettet, var det også foreslått at et avgiftspliktig element i et samleabonnement ville smitte over på hele leveransen. Se mer om dette i vår blogg. Forslaget innebar at eksempelvis tilbydere av kanalpakker måtte avgiftsbelegge hele leveransen. På bakgrunn av innspillene i høringen, har imidlertid regjeringen konkludert med å ikke gå videre med dette forslaget.

Mva kompensasjon for oppføring av idrettsanlegg - økt bevilgning

Idrettslag kan søke mva kostnader ved oppføring av idrettsanlegg kompensert. Basert på søknadene for 2019, lå det an til en stor avkortning i kompensasjonen for mva. fordi antallet søknader oversteg beløpet som var avsatt i Statsbudsjettet. Regjeringen øker nå bevilgningen med 105 millioner, slik at det ikke blir en avkorting.

Engangsavgift motorvogn eldre enn 20 år

I dag er brukte motorvogner eldre enn 30 år fritatt for å betale engangsavgift. Regjeringen foreslår nå å gjøre det gunstigere å importere kjøretøy mellom 20 og 30 år ved å endre fritaket til å gjelde kjøretøy eldre enn 20 år. Ved beregning av engangsavgift gis det bruksfradrag på grunnlag av kjøretøyets alder.  Kjøretøy eldre enn 20 år får mer enn 90 prosent bruksfradrag og avgift å betale for slike kjøretøy er tilsvarende lav. Regjeringen påpeker at endringen innebærer en forenkling, da færre kjøretøy må betale denne avgiften og gjennom dette mindre administrasjon. Regjeringen anslår et årlig provenytap på ca 10 mill. kroner.

Engangsavgift motorsykler

Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften for motorsykler. Engangsavgiften for motorsykler fastsettes på bakgrunn av CO2-utslipp og slagvolum (motorstørrelse). Avgiftslettelsene gjøres ved å øke innslagspunktet for slagvolumavgiften fra 125 cm3 til 225 cm3, samt med å redusere satsene på 4 prosent. For bruktimporterte motorsykler hvor det ikke foreligger informasjon om utslipp, fastsettes avgiftene på bakgrunn av slagvolum og motoreffekt, med tillegg av en stykkavgift. Det foreslås å redusere avgiftene tilsvarende for disse. Anslått årlig provenytap på ca 25 mill. kroner.

Redusert alkoholavgift

Regjeringen ønsker å forbedre rammevilkårene for små bryggerier. Hensikten er å støtte en utvikling mot mer desentralisert produksjon og et bredere produktspekter. Regjeringen foreslår derfor å utvide dagens avgiftslettelse for øl til også å gjelde lignende alkoholholdig drikke med alkoholprosent mellom 3,7 og 4,7, som for eksempel cider og mjød. Såkalte små bryggerier er bryggerier med årlig produksjon under 500 000 liter.

Renter på restskatt

Det er foreslått en justering i reglene om renter på restskatt. Med ny skattemelding vil mange skattytere få skattefastsettingen før 31. mai fra og med 2020. Reglene i dag er slik at dersom man betaler tilleggsforskudd innen 31. mai slipper man renter på dette beløpet. Endringsforslaget går ut på at de som allerede har fått skattefastsettingen før utgangen av mai, også kan betale eventuell restskatt innen 31. mai uten rentetillegg.

Elavgift for elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 at elektrisk kraft som blir levert til utvinning av kryptovaluta i et datasenter, ikke skal omfattes av redusert elavgift. Redusert elavgift til datasentre skal ellers videreføres uendret slik som i dag. Opprinnelig planlagt iverksetting var 1. mars 2019. Finansdepartementet og Skattedirektoratet har mottatt vesentlige innspill fra næringen og trenger mer tid før høringsutkastet fremlegges. Saken er klar for høring “om kort tid”. Det vil bli forutsatt godkjenning fra ESA før ikrafttredelse.

Renter i saker om refusjon av utbytteskatt til utenlandske aksjonærer

Når Skatteetaten skal regne ut renter på refusjonskrav av kildeskatt på utbytte til utenlandsk aksjonær, må de hente inn dato på utbetalingen fra skatteoppkreveren og regne ut rentene manuelt for hver enkelt refusjonssøknad. Dette gjelder også når det er utbytte til flere aksjonærer fra samme selskap. Saksbehandlingen er ressurskrevende for Skatteetaten. Det foreslår å regne rentene fra 1. juli i det året utbyttet blir utdelt. I dag beregnes rentene fra det tidspunktet skatten blir betalt til staten.

Det forventes at dette vil gjøre saksbehandlingen betydelig enklere, samt at de utenlandske aksjonærene vil får refusjonen raskere enn i dag.

Virkningstidspunkt vil være fra 1. juli 2019, med virkning for vedtak om refusjon som blir fattet fra og med denne datoen.

Gikk du glipp av vår livestream tidligere i dag?

                                                             ***

Artikkelen er skrevet av: Therese Karoline Larsen, Knut Ekern, Marit Barth, Kjetil Øpstad og Synne Hangeland. 

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen