<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SAF-T: utsettelse på grunn av korona-epidemien

‹ Tilbake til artikler

1. januar 2020 ble SAF-T innført i Norge. Skattedirektoratet har nå uttalt seg om hvordan Skatteetaten vil forholde seg til virksomheter som grunnet korona-epidemien ikke vil bli klare til å produsere en SAF-T fil. I denne bloggen vil vi ta for oss Skattedirektoratets uttalelser, og hvilke midlertidige lettelser som gis til selskaper rammet av korona-epidemien. Vi har tidligere blogget om hvem og hva som omfattes av SAF-T kravet, som kan leses her og her

SAF-T - levering av elektronisk bokført regnskapsinformasjon på et standard format

Fra 1. januar 2020 skal alle bokføringspliktige virksomheter kunne rapportere en del regnskapsinformasjon på et standard xml-format. 

Selv om SAF-T filer kun skal leveres på oppfordring fra Skatteetaten har Skattedirektoratet tidligere uttalt seg om når ulike typer bokføringspliktige virksomheter må være klare. Utgangspunktet er at virksomheter skal kunne levere SAF-T filer i tråd med reglene om ajourføring som satt i bokføringsloven § 7 annet ledd; 

Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier. Bokføringen skal være à jour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra kravet om ajourføring hver fjerde måned for bokføringspliktige med få transaksjoner.”

For merverdiavgiftspliktige selskaper har dette tidspunktet vært satt til 10. april 2020, som er rapporteringsfristen for første termin 2020. Dette gjelder også selv om selskapet har avvikende regnskapsår. 

Som følge av korona-epidemien har imidlertid mange virksomheter raskt fått en ny hverdag med stengte butikker, permitteringer og hjemmekontor. Som følge av dette har Skattedirektoratet nå uttalt seg om hvordan Skatteetaten vil forholde seg til virksomheter som grunnet korona epidemien ikke vil bli klare til å levere en SAF-T fil ved den første mulige fristen, 10. april. 

Skattedirektoratet: ikke nødvendig å søke dispensasjon om du ikke kan levere på grunn av korona-epidemien 

Mange virksomheter har belaget seg på å bruke den siste måneden før oppgavefristen 10. april for å bli klare til å kunne produsere en SAF-T fil. Oppdatering av regnskapssystemet eller bruk av tredjepartsleverandør er nødvendig for å kunne levere regnskapsmaterialet på standardformatet ved en eventuell kontroll fra skattemyndighetene.  

Denne planen har imidlertid blitt hindret for mange, da korona-epidemien har medført at mange virksomheter har fått umiddelbare produksjons- og kapasitetsproblemer. Da dette har stor innvirkning i en sluttinnspurt på å få plass de nødvendige SAF-T funksjonaliteter i regnskap og programmering. 

For disse selskapene som da ikke blir klare til å levere SAF-T filen ved oppgavefristen, har Skattedirektoratet nå uttalt at dersom forsinkelsen skyldes uforutsette kapasitetsproblemer grunnet korona-epidemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8, tredje ledd. 

Slik vi forstår Skattedirektoratet innebærer dette at selskap ikke behøver å søke om dispensasjon fra SAF-T kravet for å unngå eventuelle bokføringspålegg eller dagmulkt for manglende levering av SAF-T filen der dette skyldes korona-epidemien. 

Uttalelsen indikerer å at det kun er virksomheter som allerede har startet arbeidet med å få på plass SAF-T regnskap, og som nå er i sluttfasen av dette arbeidet, som i utgangspunktet vil omfattes av fritaket fra å kunne levere en SAF-T fil ved anmodning fra Skatteetaten. Hvor grensen vil trekkes for selskaper som er i en “sluttinnspurt” er ikke sikkert, og er ikke nærmere definert av Skattedirektoratet. 

Vi oppfordrer selskaper å dokumentere hvor langt de har kommet i SAF-T arbeidet, og hvilket arbeid som gjenstår. Dette vil gi et godt utgangspunkt for å videre kunne følge opp arbeidet og bli SAF-T compliant. 

SAF-T arbeidet bør ferdigstilles ved første mulige anledning 

Det er ikke gitt en bestemt dato for når virksomheter likevel må være klare til å levere SAF-T filen. Det forutsettes fra Skattedirektoratets siden at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig. 

Vi anbefaler virksomheter å undersøke hvilket arbeid som kan gjøres under korona-krisen og å lage en oppdatert arbeidsplan/tidsplan for når arbeidet forventes å kunne gjenopptas og ferdigstilles. Dette vil være nyttig dokumentasjon, både for interne prosesser og ved eventuelle spørsmål fra Skatteetaten. 

                                                                     ***

Denne bloggen er skrevet av Silje Guttormsen og Marit Barth.

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-hjelpetiltak for turistnæringen videreføres ut året

Stortinget vedtok fredag 9. oktober å videreføre den lave momssatsen på 6 % frem til 31. desember 2020. Opprinnelig skulle satsreduksjonen, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2021

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på skatte- og avgiftsområdet.  1. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tvangsmulkt tilbake fra november

I forbindelse koronaepedemien ble tvangsmulkten opphevet ved forsinket levering av skatte- og avgiftsmeldinger. Dette av hensyn til at ...

Les artikkelen