<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

‹ Tilbake til artikler

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste årene der de store sakene gjerne legges frem på høsten. Når det gjelder de ulike forslagene i Torvik-utvalgets innstilling så fremgår det at man vil gjennomgå høringssvarene som har kommet inn og legge frem en melding i forbindelse med revidert budsjett våren 2024. På bakgrunn av politiske signaler ventes det ingen vesentlig endringer i skattesystemet som følge av innstillingen fra Torvik-utvalget.

Den største nyheten i revidert budsjett er kanskje at regler for den varslede grunnrenteskatten på landbasert vindkraft vil legges frem i høst, med virkning fra 2024. Tidligere har det blitt varslet at denne skatten vil få effekt fra og med 2023, men dette har følgelig blitt endret. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og avgiftsområdet.

Vi har delt nyhetene under hovedtemaene 1) Næringsbeskatning, 2) Toll og merverdiavgift, samt 3) Personskatt.

1. Næringsbeskatning

Utsettelse av innføring av grunnrentebeskatning på landbasert vindkraft til 2024

Regjeringen har besluttet å utsette innføringen av grunnrentebeskatning på landbasert vindkraft til 2024. Økning av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre per kWh, vil forbli i kraft med virkning fra 1. januar 2023. 

Det legges opp til at et endelig lovforslag legges frem for Stortinget i høstsesjonen, med tanke på innføring fra 2024.

Utsettelsen vil kunne bidra til at det blir en mer forsvarlig prosess, med utredning av forslaget før reglene trer i kraft. I tillegg kan man håpe på at det gjøres en bedre jobb med overgangsregler for eksisterende vindparker. 

2. Toll  og merverdiavgift

Det midlertidige fritaket for tolldeklareringsplikt for varesendinger med verdi under 350 kroner avvikles med virkning fra 1. januar 2024. Opprinnelig var forslaget at avviklingen skulle skje fra 1. oktober 2023. 

Avviklingen vil treffe import av varer med verdi under 350 kroner som importeres til forbruker utenfor VOEC- ordningen. Avviklingen vil innebære at det må betales toll og merverdiavgift på slike sendinger i framtiden, slik at toll- og avgiftsprovenyet antas å øke. Det er videre antatt at opphevelsen vil innebære at antallet varesendinger som må tolldeklareres vil øke betydelig, hvilket kan medføre blant annet kapasitetsproblemer og utfordringer for logistikkbransjen knyttet til fortolling av varer med lav verdi som ikke blir hentet/mottatt av kunden. 

For å begrense de negative konsekvensene av opphevingen foreslår Regjeringen forenklinger i reglene om samlefortolling og en ny månedlig oppgjørsordning for varer av mindre verdi som kan deklareres via ordningen for samlefortolling. Regjeringen foreslår også  en nærmere regulering av hvordan VOEC- nummer skal kommuniseres til tolletaten for å effektivisere VOEC- ordningen og redusere muligheten for misbruk.

3. Personskatt

Endringer i pensjonsskattereglene

Det særskilte skattefradraget for pensjonsinntekter (pensjonsskattefradraget) og innslagspunktene for redusering av fradraget vedtas med utgangspunkt i pensjonsveksten i nasjonalbudsjettet, mens den faktiske reguleringen av pensjonene på vårparten tar utgangspunkt i lønns- og prisvekst. Da det har vært en økning i lønns- og prisvekst siden oktober i fjor, er det et misforhold mellom opprinnelig anslag og faktisk pensjonsvekst.

Regjeringen vil derfor øke innslagspunktet for trinn 1 for redusering av pensjonsskattefradraget fra kr 219 950 til kr 246 800. I 2023 er fradraget helt faset ut ved en inntekt på kr 567 650, og med reduseringen av innslagspunktet trappes fradraget derfor ned mot en mindre andel av pensjonsinntekten, slik at fradraget blir høyere. Dette gir en skattelette på omkring kr 4 500 for de som har pensjon over det nye innslagspunktet og opp til det gjeldende innslagspunktet for trinn 2. Isolert sett innebærer dette en høyere beskatning av lav pensjonsinntekt siden satsen for redusering av fradraget er høyere enn for trinn 2 (hhv. 16,7% og 6%), og for å rette skatteletten mot lave pensjonsinntekter økes også innslagspunktet for trinn 2 fra kr 331 750 til 373 650.

Økte kostsatser for pendlere og langtransportsjåfører

Regjeringen endrer satsen for pendlerfradrag for merkostnader ved opphold på brakke, pensjonat og hybel uten kokemulighet fra kr 177 per døgn til kr 250. Satsen for langtransportsjåfører endres fra kr 300 til kr 350.

Endringene foreslås å gjelde fra 1. september 2023, og arbeidsgiver trenger derfor ikke å korrigere tidligere innsendte a-meldinger.

***

Dette blogginnlegget er skrevet av Lars Flatåker, Lars Hallvard Walby, Mats Seeberg Berggreen, Erik Stenvik Granly, Marit Barth og Ståle Wangen

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen