<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattedirektoratet avklarer SAF-T for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak

‹ Tilbake til artikler

Skattedirektoratet har nylig publisert en prinsipputtalelse om kravet til SAF-T regnskap for finans- og forsikringsnæringen. Uttalelsen avklarer flere spørsmål om avgrensning av innholdet i SAF-T filen for opplysningene i kunde- eller leverandørspesifikasjonene som håndteres i fagsystemene for finans- og forsikringsselskap. Næringen er gitt en frist til å implementere endringer innen 31. desember 2023.  I denne bloggen gir vi deg en oppdatering på omfanget i prinsipputtalelsen og hvordan du kan forberede selskapet frem til desember 2023. 

SAF-T kravet og unntaket for finans- og forsikringsbransjen 

SAF-T ble innført fra 1. januar 2020. SAF-T kravet innebærer at alle bokføringspliktige selskaper i Norge skal kunne rapportere sin bokføringspliktige informasjon på et standard XML-format ved forespørsel fra Skatteetaten. 

For finans- og forsikringsvirksomheter er det i bokføringsforskriften enkelte bransjetilpasninger for kravet til detaljnivå til kunde- og leverandørspesifikasjoner. Etter unntaket vil det for slike virksomheter være tilstrekkelig med klumpsummer i overføring av transaksjonsdata fra bankspesifikke systemer (fagsystemer) for kunde- og leverandørspesifikasjonene. 

Rekkevidden av disse unntakene har vært usikker siden innføring av SAF-T. I forlengelsen av dette har Finans Norge innledet en dialog med Skattedirektoratet, som nå har ledet til en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet. Fra uttalelsen kommer det frem at Finans Norge har hatt en annen vurdering enn Skattedirektoratet knyttet til hva som skal inngå i en SAF-T-fil hva gjelder regnskapsopplysninger knyttet til kunde- og leverandørdata.

Avklaring av omfanget av SAF-T for finansnæringen 

Finans Norge har angitt at "Finansforetakene har forstått det slik at ingen kunde- eller leverandørdata, herunder både masterdata og transaksjoner, som finnes i fagsystemene og er knyttet til kjernevirksomheten, skal måtte rapporteres på SAF-T format. Transaksjoner kan tas med akkumulert slik de inngår i hovedboken for eksempel per produktkategori."

Skattedirektoratet er ikke enig i denne forståelsen. Det presiseres i uttalelsen at det er i kontospesifikasjonen kunde- og leverandørtransaksjoner kan fremgå med akkumulerte saldoer. Masterdata for kunder og leverandører hvor IB og UB inngår, skal være inkludert i SAF-T filen. Slik vi leser Skattedirektoratet legges det til grunn et krav om høyere detaljnivå med informasjon per kunde og leverandør, og ikke bare per produktkategori.  

Finans Norge har i henvendelsen til Skattedirektoratet reist flere spesifikke problemstillinger på vegne av bank- og forsikringsbransjen, og forståelsen av disse i forhold til SAF-T kravet. Dette knytter seg til trafikkforsikringsavgift og føring i næringsoppgave 6 og 7 for liv- og skadeforsikringsforetak, banker, treasury, utstedte obligasjoner (gjeld) og derivater, herunder rente- og valutaswaper og mottatte sikkerheter knyttet til derivatkontrakter (gjeld). Vi anbefaler selskaper som dette kan være aktuelt for, å lese Skattedirektoratets vurdering i uttalelsen her

Betydning for finans- og forsikringsbransjen 

I forlengelsen av de konkrete presiseringene som gjøres i uttalelsen, legger Skattedirektoratet til grunn at finansielle instrumenter, som ikke er omtalt konkret og som selges til kunder og kjøpes fra leverandører, skal inngå i kunde- og leverandørspesifikasjonene. Skattedirektoratet synes å avgrense mot tilfelle der hvor et finansielt instrument ikke er solgt/kjøpt til/fra en kunde eller leverandør, hvor det heller ikke nødvendig at disse inngår i kunde- eller leverandørspesifikasjonen. 

Vi anbefaler alle selskap i bransje å se nærmere på hvilke data som allerede inngår i filen, og hvilke endringer som eventuelt kreves for å bli compliant med SAF-T kravet. Kravet om masterdata for kunder og leverandører, med IB og UB, vil være krevende for flere aktører i bransjen. Vår forventning er at det vil være krevende å innarbeide de endringer og datauttrekk som kreves, for en bransje som er preget av eldre og komplekse fagsystemer. 

Det kan videre stilles spørsmål om verdien av informasjonen Skatteetaten får fra SAF-T filene rettferdiggjør kostnaden dette innebærer for bransjen. Skattedirektoratet virker å i liten grad hensynta at finansforetakene allerede leverer en del tredjepartsopplysninger, og at bankene kan gi opplysninger om kundeforhold på annet format ved kontroll eller annen forespørsel fra Skatteetaten. 

Det er også fremhevet at en del av bankenes fagsystemer er eldre programvare, hvor det vil være krevende å innarbeide de endringer og datauttrekk som kreves. 

I forlengelsen av dette kan det også være nyttig å holde et øye med utviklingen og implementeringen av en eventuell ny salgs- og kjøpsmelding, som du kan lese om her. Kort fortalt utreder Skatteetaten nå muligheten for et nytt rapporteringskrav om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå. Rapporteringsplikten omfatter i utgangspunktet alle bokføringspliktige og inneholder ingen forslag om konkrete bransjeunntak. Innføringen av en slik melding vil kreve enda større tilpasninger og endringer i bankenes systemer, og vi anbefaler alle berørte parter å følge utviklingen nøye. 

Behov for tilpasninger - frist 30. desember 2023

Ettersom bransjen selv ikke har oppfattet at det er et krav om å inkludere opplysninger på kunde- og leverandørnivå samt masterdata for kunder og leverandører i fagsystemene i SAF-T-filen, vil det kreve systemtilpasninger for å oppfylle dette kravet.  

Skattedirektoratet har lagt til grunn at foretakene må ha implementert endringene innen 31. desember 2023. Implementeringstiden gjelder kun for de omtalte opplysningene i prinsipputtalelsen. Skattedirektoratet forutsetter at foretakene allerede kan produsere SAF-T-filer som inneholder øvrige pålagte opplysninger på forespørsel.

Vi anbefaler at selskaper innen finans- og forsikringsbransjen ser nærmere på SAF-T filene og behovet for å implementere endringene innen slutten av 2023. Som ledd i et slikt arbeid vil det også være behov for å nærmere definere hvilke opplysninger som skal inngå på kunde- eller leverandørnivå, og om dette må hentes inn fra flere ulike forsystem og konsolideres. En god dialog med systemleverandørene er viktig for å sikre at all nødvendig data hentes og inkluderes i SAF-T filen. 

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen