<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattedirektoratet følger Finanskomiteen ved fisjonssalg av aksjer

‹ Tilbake til artikler

Den 13. juli i år publiserte Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse som belyser et mye omdiskutert tema det siste året, såkalt skattefritt salg av aksjer etter fisjon.

Tenk deg at du personlig eier aksjene i et eiendomsselskap sammen med to andre personlige aksjonærer. Så ønsker dere å selge en eiendom eller kanskje driften i selskapet, men beholde selskapet med de øvrige eiendelene som ligger der. Det viser seg imidlertid at salget gir en stor skattepliktig gevinst i aksjeselskapet og er lite ønskelig. Det hjelper heller ikke å fisjonere ut det som skal selges i et eget aksjeselskap og selge aksjene i dette nye selskapet, for de personlige aksjonærene blir da skattlagt når aksjene selges.

Det var denne problemstillingen tre personlige aksjonærer stod overfor i en bindende forhåndsuttalelse som Skattedirektoratet publiserte den 13. juli i år. I denne saken ønsket aksjonærene å selge driften i selskapet, men beholde eiendommen og noen øvrige verdipapirer. Salget av virksomheten ville gi en skatt som var estimert til kr 900.000,- og var problematisk.

Problemet kunne løses ved en omorganisering der det gjennom en skyggestruktur ble opprettet et felles holdingselskap for de personlige aksjonærene med to underliggende datterselskaper; et eiendomsselskap og et driftsselskap. Gjennom en konsernfisjon overførte man eiendommen og verdipapirene til eiendomsselskapet og driften til driftsselskapet. Holdingselskapet kunne da selge aksjene i driftsselskapet skattefritt og kunne for eksempel investere salgsvederlaget i nye prosjekter uten umiddelbar beskatning.

Aksjonærene var klare på at alle ledd i denne omorganiseringen ble gjort for å spare skatt og var dette da akseptabelt, eller ble det rammet av gjennomskjæring etter den nye lovfestede omgåelsesregelen som ble innført 1. januar i år?

Omgåelsesregelen oppstiller to vilkår som må være oppfylt for at resultatet blir gjennomskjæring. Først må hovedformålet være å oppnå en skattefordel, noe som klart var oppfylt her, og videre må det etter en totalvurdering være slik at disposisjonene ikke kan legges til grunn for beskatningen. I denne siste vurderingen er det en rekke momenter som spiller inn. Skattedirektoratet vurderte de ulike momentene og de fleste talte for gjennomskjæring. Disposisjonene hadde liten forretningsmessig egenverdi, skattebesparelsen var betydelig, omorganiseringen fremstod som uhensiktsmessig og kunne heller ikke oppnås på annen måte uten å utløse skatt. Et sentralt spørsmål var imidlertid om skatteregler var utnyttet i strid med sitt formål mv.

Finanskomiteen hadde tidligere gitt en klargjørende uttalelse der de pekte på at praksis som hadde blitt etablert gjennom Høyesteretts avgjørelse i den såkalte ConocoPhillips III/Tangen 7 dommen i 2014 skulle videreføres. I denne dommen ble skattefritt salg av aksjer etter utfisjonering av eiendom akseptert. Under arbeidet med revidert budsjett var det likevel nødvendig med en ny klargjøring fra Finanskomiteen fordi departementet hadde gitt en uttalelse som skapte usikkerhet for fisjonssalg av andre eiendeler enn fast eiendom. Den siste klargjøringen slo fast at skattefritt fisjonssalg ikke bare gjelder fast eiendom, men også andre typer eiendeler og virksomhet, slik at det blir mest mulig likebehandling.

Skattedirektoratet konkluderte med at Finanskomiteens klargjøring måtte følges. Disposisjonene kunne ikke rammes av gjennomskjæring, til tross for at det var driften og ikke eiendommen som skulle utfisjoneres og selges, og til tross for at de andre momentene i loven talte for at omorganiseringen skulle settes til side. Aksjonærene fikk dermed det resultatet de ønsket seg og kunne gå videre med et skattefritt salg av driftsselskapet. Det er imidlertid ikke slik at de helt slipper skatt. På det tidspunktet de ønsker å ta penger ut av holdingselskapet vil de skattlegges for utbytte. Selskapet slipper imidlertid den umiddelbare beskatningen ved salget.

Denne bindende forhåndsuttalelsen er interessant fordi den er et eksempel på hvordan fisjon med etterfølgende skattefritt salg av aksjer kan fungere i praksis, med et godt resultat både for selskapet og for de personlige aksjonærene. Den illustrerer også at skattemyndighetene aksepterer fisjonssalg av andre eiendeler enn fast eiendom i en sak der det ikke er noen andre gode forretningsmessige grunner for omorganiseringen. Med en slik praksis legger man til rette for ønskede tilpasninger i næringslivet og unngår lite hensiktsmessige strukturer der man fra starten av må opprette holdingselskaper som eier hver enkelt eiendom, drift eller andre eiendeler i hvert sitt aksjeselskap på grunn av skattereglene. Det er nå mulig å gjøre slike tilpasninger når salg blir aktuelt.

                                                                        ***
Denne artikkelen ble publisert i Finansavisen lørdag 15. august 2020. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Mva-registrert utleie av eiendom - seksmånedersfristen forlenges

Ved mva-registrert utleie av eiendom kan utleier oppnå fullt mva-fradrag på byggekostnadene når leiekontrakt er signert med mva-pliktig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eiendomstransaksjoner og MVA - når må justeringsavtale være inngått?

Ved eiendomstransaksjoner kan en justeringsavtale hindre tap av store merverdiavgiftsbeløp. Skatteetaten har fastsatt en knapp tidsfrist ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Caymanøyene, Palau, Panama og Seychellene lagt til EUs svarteliste for skatteparadiser

Den 18. februar 2020 presenterte EUs finansministre fire nye land som er lagt til EUs svarteliste for skatteparadiser fordi de ikke ...

Les artikkelen